Staňte sa partnerom

Pavol Frič

ITAS

Viceprezident IT Asociácie Slovenska pre eGovernment. V roku 1986 končil vysokoškolské štúdium na Katedre počítačov Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave. Po skončení štúdií ostal pracovať na vysokej škole a v roku 1995 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu v oblasti umelej inteligencie. Vybudoval viacero nových predmetov a aktívne prednášal v oblasti umelej inteligencie a softvérového inžinierstva. V roku 1995 sa začal plne venovať práci v spoločnosti DITEC. Pôsobil ako riaditeľ Divízie informačných systémov. V roku 2000 bol menovaný do pozície viceprezidenta pre stratégiu. V tejto pozícii riadi rozvojové projekty spoločnosti a koordinuje súčinnosť dcérskych spoločností. Jeho hlavnými oblasťami záujmu je elektronický obchod, e-government, bezpečnosť a PKI. Aktívne sa podieľa na riešení kľúčových projektov v oblasti budovania e-Governmentu. Participoval na zavádzaní program ECDL v Slovenskej republike a aktívne participuje na príprave legislatívy a štandardizácie v oblasti elektronického podpisu a budovania e-Governmentu. Svoje skúsenosti z budovania eGovernmentu a využívania potrebných technológií odovzdáva študentom na FIIT STU a MFF STU. Viceprezidentom ITAS sa stal v júni 2019 a opätovne v r. 2021.

 • Problematika dlhodobého overovania platnosti elektronických dokumentov   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2016: Make IT Easy
  První certifikační autorita, a.s. (I.CA) sa ako akreditovaný poskytovateľ certifikačných služieb podľa zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise dňa 1.7.2016, v súlade s účinnosťou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu č. 910/2014 – skrátene nariadenie eIDAS, stala kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb.

  Okrem certifikačných služieb poskytuje tiež služby vydávania elektronických časových pečiatok podľa eIDAS.  Využitie časových pečiatok je predovšetkým tam, kde je potrebné preukázať existenciu elektronických dokumentov a dát v danom čase. V praxi ide o rad systémov, ktoré využívajú elektronickú komunikáciu, ako je elektronická fakturácia, e-shopy, elektronické podateľne, systémy elektronického bankovníctva apod.

  Služby časovej autority, Elektronické časové pečiatky, Archívne časové pečiatky, službu Archive Time TSA je možné prispôsobiť klientským potrebám.

  Ďalšie využitie časových pečiatok je v oblasti archivácie elektronických dokumentov a v rámci spisových služieb, kde je použitie elektronických časových pečiatok nevyhnutným predpokladom pre spätné overenie platnosti elektronického podpisu dokumentu po uplynutí doby platnosti podpisového certifikátu.

  Súčasťou tejto prezentácie je aj informácia o riešení od spoločnosti Ditec - module dlhodobej archivácie (MDA), ktorý je určený pre zabezpečenie dlhodobej overiteľnosti elektronicky podpísaných dokumentov.
   
 • Skúsenosti dodávateľa   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2014: Future is TODAY
  Projekt bol realizovaný v priebehu rokov 2010 až 2014 a v mnohých aspektoch pôsobí ako priekopnícky. Ako jeden medzi prvými projekatmi OPIS bude poskytovať komplexné end-to-end elektronické služby. Riziká počas realizácie a cesta k ich premene na funkčné riešenie.

 • Zákon o eGovermente – čo sa podarilo a čo nie úplne   |   Kongres ITAPA 2013: Putting IT together
  Prednáška je venovaná novo - prijatému zákonu o e-Governmente, najmä z pohľadu jeho praktického použitia v oblasti elektronizácie procesov a služieb verejnej správy v SR. Súčasťou príspevku je stručný prehľad procesu tvorby návrhu zákona a body, o ktorých sa pri jeho tvorbe najviac diskutovalo.  Pozornosť je venovaná aj k ozrejmeniu dôvodov vybraných textácií zákona.

 • Návrh zákona o elektronickom výkone verejnej moci   |   Kongres ITAPA 2012: Zaostrené na výsledky
  V súčasnosti prebieha široká diskusia k pripravovanému návrhu Zákona o elektronickom výkone verejnej moc, ktorý pripravuje a predkladá Ministerstvo financií SR. Vyjadruje sa k nemu množstvo jednotlivcov aj profesných organizácií. Cieľom prezentácie je iný pohľad na pripravovaný zákon – vysvetlenie aké ciele boli pri návrhu zákona sledované a  prečo je zákon navrhovaný v jednotlivých častiach zverejneným spôsobom.

  Prednášatelia boli členovia pracovnej skupiny MF SR, ktorá návrh zákona pripravovala. Preto budú prezentovať nielen základné časti návrhu zákona, ale aj širší kontext a dôvody predkladaných návrhov, ako aj vysvetlia dopad a dôsledky prijatia zákona na existujúci stav.
 • eGovernment a jeho budúcnosť na Slovensku   |   Konferencia ITAPA 2012
  Prezentácia sa zameria na dva dôležité okruhy - súčasný stav eGovernmentu a potrebné kroky do budúcnosti.
 • Registre – kľúč k eGovernmentu   |   Kongres ITAPA 2011: Desať rokov inspirácií
  S rozvojom eGovernmentu sa postupne upravujú jeho priority. V súčasnosti už nie je prioritou iba elektronická komunikácia a prístup k elektronickým službám, pozornosť sa orientuje hlavne na používateľa a zjednodušenie jeho vzťahu s verejnou správou. Objavujú sa pojmy ako optimalizácia procesov a znižovanie administratívneho zaťaženia. Prezentácia je venovaná registrom a ich možnému prínosu pre rozvoj eGovernmentu. Diskutované sú základné pojmy týkajúce sa registrov, ich chápanie, ako aj väzba na pripravovaný Zákon o o elektronizácii administratívnych procesov. Pozornosť je venovaná možnému prínosu registrov a ich využitiu pre rozvoj eGovernmentu. Priestor v prezentácii je venovaný taktiež hodnoteniu súčasného stavu a krokov ktoré je potrebné vykonať, aby sa registre mohli stať kľúčovým faktorom iniciujúcim zásadný pokrok v rozvoji eGovernmentu.
 • Elektronický podpis a jeho použitie - mýty a realita   |   Kongres ITAPA 2011: Desať rokov inspirácií
  V súčasnosti sa čoraz častejšie diskutuje o elektronickom podpise a jeho potrebnosti pre budovanie eGovernmentu. Mnohokrát sa objavujú názory, že práve elektronický podpis je brzdou eGovernmentu. Cieľom príspevku je analyzovať požiadavky eGovernmentu z hľadiska procesov a požiadaviek na elektronickú formu výkonu verejnej správy. Následne sa analyzujú možnosti riešenia a ako jedna z možností je analyzovaná aj elektronický podpis. Samostatná časť príspevku sa venuje „mýtom“ o elektronickom podpise a názoru na skutočný stav a podstatu týchto „mýtov“.
 • Vytváranie legislatívnych podmienok pre eGovernment   |   Kongres ITAPA 2010: Tam, kde sa svety stretávajú
  Legislatíva je kľúčový predpoklad pre budovanie eGovernment prostredia. V súčasnosti však mnohé riešenia sú budované skôr technicky, bez zodpovedajúceho legislatívneho zabezpečenia. Preto je ich praktické nasadzovanie v mnohých prípadoch otázne. Prednáška identifikuje najvýznamnejšie problémy v oblasti legislatívy. Pozornosť je venovaná pripravovanému zákonu o elektronickej verejnej správe, ktorý rieši mnohé z existujúcich legislatívnych problémov a obsahuje mnohé návrhy, ktoré sú revolučnou zmenou v oblasti chápania elektronickej komunikácie a činnosti orgánov verejnej správy. Je venovaná aj ďalším krokom, ktoré po prijatí tohto zákona bude potrebné v oblasti legislatívy vykonať.
 • Čo treba riešiť pri nasadení EP v konkrétnom prostredí (Case Study)   |   Kongres ITAPA 2009: Art of eServices
  Prednáška predstaví problematiku úspešnej implementácie elektronických služieb a procesov v štyroch častiach:

  1. Vízia služby
  2. Legislatíva k službe
  3. Implementácia riešenia
  4. Nasadenie riešenia.
 • Sú naše zákony pripravené na eGovernment?   |   Kongres ITAPA 2009: Art of eServices
  Prednáška bude rozdelená na niekoľko častí:

  1. Legislatíva a jej význam
  2. Procesy a požiadavky na legislatívne zabezpečenie
  3. Na čom môžeme stavať - čo sa podarilo
  4. Čo nás ešte čaká
 • Čo je potrebné pre úspešnú implementáciu zaručeného elektronického podpisu v službách a procesoch verejnej správy - skúsenosti z úspešného projektu v Colnej správe   |   Kongres ITAPA 2008: Breaking with Traditions

  Prednáška je zameraná na problematiku implementácie zaručeného elektronického podpisu a PKI v elektronických službách a procesoch verejnej správy. Využitie zaručeného elektronického podpisu je pre mnohé služby verejnej správy nevyhnutnosťou Jedná sa však o veľmi komplexný problém, ktorý vyžaduje integrovaný prístup zahrňujúci oblasť legislatívneho a procesného zabezpečenia, vytvorenie technologických podmienok, ako aj oblasť ľudských zdrojov a organizácie.
  Prednáška je venovaná aj praktickým skúsenostiam získaným pri úspešnej implementácii zaručeného elektronického podpisu v procesoch v colnej správy, ktorá už v súčasnosti komunikuje s obchodnou sférou a členskými štátmi EÚ výhradne v elektronickej forme. Pozornosť je venovaná najmä implementácii elektronickej komunikácie a elektronického podpisu v interných procesoch colnej správy. Venuje sa ako technologickým aspektom, ale najmä organizačným a legislatívnym otázkam zavádzania elektronickej komunikácie a elektronického podpisu v organizácii.
  Samostatná časť je venovaná problémom, ktoré bolo v tomto zložitom procese potrebne riešiť. Rovnako sú sumarizované získane skúsenosti, ako aj doposiaľ otvorené otázky.

 • Budovanie elektronických služieb vo verejnej správe - prečo sa niekde darí a inde nie   |   Kongres ITAPA 2007: Living Online

  Building of electronic services of public administration means one of the declared priorities of development of information society in the Slovak Republic. The Slovak Republic, however, despite this declared priority, still occupies the last places in evaluation within the European Union.

  The presentation deals with the most important implemented projects in the field of building electronic services of public administration. He tries to summarize the achieved results as well as causes of subjective and objective successes or failures of those projects.

  An independent part is devoted to creation of conditions which would support building of electronic services. Here are solutions designated which can be used properly at efficient building of electronic services of public administration. • Pohľad na budovanie eGovernmentu v SR (čo sa podarilo a čo nie)   |   Kongres ITAPA 2006

  Budovanie elektronických služieb verejnej správy predstavuje jednu z deklarovaných priorít rozvoja informačnej spoločnosti v SR. Prednáška sa zaoberá súčasným stavom v tejto oblasti. Identifikuje dosiahnuté úspechy posledného roka. Súčasne analyzuje problémy, ktoré bránia rýchlejšiemu postupu v budovaní a využívaní elektronických služieb. Venuje sa popisu kľúčových riešení, ktoré vytvárajú základné podmienky pre plošný rozvoj elektronických služieb verejnej správy.

 • Elektronická komunikácia - ako implementovať reálne elektronické procesy   |   Kongres ITAPA 2005

  Prednáška sa venuje problematike elektronickej komunikácie a s ňou spojených praktických problémov. Sústreďuje sa podmienky implementácie elektronických procesov, so zameraním na problematiku elektronického podpisu a problematiku nasadzovania elektronických podateľní. Venuje sa taktiež ďalším praktickým infraštruktúrnym, procesným a legislatívnym aspektom, ktoré je pri implementovaní elektronickej komunikácie potrebné zohľadniť a vyriešiť.
 • Zaručený elektronický podpis - ako ho môžeme využívať?   |   Kongres ITAPA 2004
  Zaručený elektronický podpis a podmienky jeho používania definuje Zákon o elektronickom podpise. Doposiaľ sa však zaručený elektronický podpis nevyužíval. V súčasnosti však pre jeho použitie sú vytvorené všetky predpoklady. Príspevok sa venuje praktickým problémom spojeným s používaním zaručeného elektronického podpisu v spojení s rôznymi formátmi podpisovaných údajov. Konkrétnejšie je problematika zaručeného elektronického podpisu analyzovaná nad formátom XML, kde je popísaná možnosť použitia jedného z produktov certifikovaných Národným bezpečnostným úradom.
 • Skúsenosti s budovaním colného portálu   |   Kongres ITAPA 2003
 • Elektronické služby štátu a vládny portál   |   Kongres ITAPA 2003
  Elektronické služby štátu predstavujú budúcnosť k komunikácii s občanmi a komerčnou sférou a ich priorita je deklarovaná vo viacerých dokumentoch EÚ. Aj na Slovensku sa v tejto oblasti začali budovať prvé riešenia. Konečným cieľom by malo byť vybudovanie vládneho portálu, ktorý však je mnohokrát prezentovaný veľmi nekonkrétne. Na vládnej úrovni neexistuje jasná koncepcia budovania vládneho portálu, no ani jednotnej implementácie elektronických služieb. Príspevok sa zaoberá problematikou implementácie elektronických služieb štátnej správy. Sú prezentované taktiež základné východiská pre budovanie vládneho portálu a taktiež špecifiká poskytovania služieb pre rôzne typy používateľov. Je prezentovaná všeobecná architektúra vládneho portálu a spôsob integrácie existujúcich systémov orgánov štátnej správy na tento portál. Postup budovania integrovaných elektronických služieb je kľúčovou otázkou pri definovaní stratégie. V príspevku je prezentovaný návrh postupu budovania komplexného systému vládneho portálu. Záverom príspevku je identifikovaný zoznam otvorených otázok, ktorých zodpovedanie môže podstatným spôsobom ovplyvniť celkovú stratégiu budovania vládneho portálu.
 • Od elektronického podpisu k elektronickej transakcii   |   Kongres ITAPA 2002
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Partneri podujatí ITAPA
Nastavenie súborov cookies