Čo je potrebné pre úspešnú implementáciu zaručeného elektronického podpisu v službách a procesoch verejnej správy - skúsenosti z úspešného projektu v Colnej správe

/ Keynote

Prednáška je zameraná na problematiku implementácie zaručeného elektronického podpisu a PKI v elektronických službách a procesoch verejnej správy. Využitie zaručeného elektronického podpisu je pre mnohé služby verejnej správy nevyhnutnosťou Jedná sa však o veľmi komplexný problém, ktorý vyžaduje integrovaný prístup zahrňujúci oblasť legislatívneho a procesného zabezpečenia, vytvorenie technologických podmienok, ako aj oblasť ľudských zdrojov a organizácie.
Prednáška je venovaná aj praktickým skúsenostiam získaným pri úspešnej implementácii zaručeného elektronického podpisu v procesoch v colnej správy, ktorá už v súčasnosti komunikuje s obchodnou sférou a členskými štátmi EÚ výhradne v elektronickej forme. Pozornosť je venovaná najmä implementácii elektronickej komunikácie a elektronického podpisu v interných procesoch colnej správy. Venuje sa ako technologickým aspektom, ale najmä organizačným a legislatívnym otázkam zavádzania elektronickej komunikácie a elektronického podpisu v organizácii.
Samostatná časť je venovaná problémom, ktoré bolo v tomto zložitom procese potrebne riešiť. Rovnako sú sumarizované získane skúsenosti, ako aj doposiaľ otvorené otázky.

Prihláste sa na Jesenná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným