Staňte sa partnerom

CENTRUM INOVATÍVNEHO ZDRAVOTNÍCTVA

Projekt Centra inovatívneho zdravotníctva (CIZ) je jednotné kontaktné miesto s poslaním urýchliť digitalizáciu a inovácie zdravotníctva na Slovensku. CIZ prispeje k skvalitneniu systému zdravotnej starostlivosti, kľúčového sektora s potenciálom rozsiahleho nasadenia navrhovaných riešení. Zameranie sa  na zdravotnú starostlivosť je prítomné v celom rade kľúčových strategických dokumentov na európskej aj národnej úrovni vrátane DEP.

Zriadenie centra zvýši excelentnosť a dôveru v technológie súvisiace so zdravím a povedie k presnejšej diagnostike, lepšej prevencii chorôb a efektívnejšej liečbe.

Stať sa globálnym lídrom znamená, že žiaden z kľúčových sektorov Európy nezostane pozadu. Preto je kľúčové zvýšiť digitálnu vyspelosť zdravotníctva a využiť potenciál inovácií v prospech občanov, podnikov a verejného záujmu. Nedávna pandémia jasne ukázala, že digitálne nezrelé systémy zdravotnej starostlivosti sú pre spoločnosť škodlivé. Prevládajúci konsenzus vyjadrený v mnohých strategických dokumentoch je, že digitalizácia zdravotníctva je najvyššou prioritou. Zdravotníctvo sa však vo svete starnúcej populácie zároveň rýchlo stáva jedným z najrýchlejšie rastúcich odvetví, ktoré prináša príležitosti pre inovátorov.

CIZ sa preto bude zaoberať potrebami digitalizácie a využívať vznikajúce príležitosti.

Dokonalosť nemožno dosiahnuť univerzálnymi riešeniami, preto sa naše CIZ zameriava na jednu, no podstatnú oblasť – zdravotnú starostlivosť. Služby CIZ pokrývajú špičkové technológie, ako je kybernetická bezpečnosť, vysokovýkonná výpočtová technika (HPC), umelá inteligencia (AI), telemedicína, internet vecí (IoT) alebo robotika. CIZ ponúka celú škálu služieb pre organizácie v tomto sektore a neobmedzuje sa len na jeden typ služby alebo technológiu. Je to jednotné kontaktné miesto pre verejných aj súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, začínajúce podniky, rozširujúce sa podniky, inovatívne spoločnosti a verejné orgány.

Naše služby sú navrhnuté tak, aby lepšie spĺňali potreby odvetvia zdravotníctva pokrývajúce kľúčové oblasti služieb: (1) Pred investíciou otestujte, (2) Zručnosti a odborná príprava, (3) Podpora pri hľadaní investícií, (4) Inovačný ekosystém a vytváranie sietí a (5) Podpora verejného sektora. V každej kategórii sú všeobecné služby použiteľné vo viacerých sektoroch. Okrem toho však existujú aj služby špeciálne navrhnuté tak, aby vyhovovali potrebám organizácií v odvetví zdravotníctva. Nemocnice napríklad špecificky vyjadrili dopyt po robotike a nano senzoroch ako doplnok k ďalším pokročilým technológiám. Na druhej strane zubní lekári potrebujú viac 3D tlače a viac virtuálnej a rozšírenej reality.

CIZ ponúka vynikajúce portfólio pokročilých digitálnych technológií a otvára prístup k testovacím zariadeniam, ako je laboratórium strojového učenia, vysokovýkonná výpočtová technika, národné robotické centrum, testovacie zariadenia pre telemedicínu a internet vecí vrátane supertenkých nano senzorov, testovanie 3D tlače, laboratórium pre virtuálnu a rozšírenú realitu, testovanie polovodičov, rôzne biomedicínske testovacie zariadenia ako genomika, proteomika atď. CIZ poskytuje odborné znalosti a prístup k existujúcim testovacím zariadeniam v spolupráci s najprestížnejšími subjektmi. CIZ ďalej spolupracuje s unikátnymi subjektmi, akými sú Národná bezpečnostná agentúra (NBÚ), ktorá ponúka služby súvisiace s kybernetickou bezpečnosťou a národné HPC centrum Slovenskej akadémie vied (SAV), ktoré umožňuje prístup k vysokovýkonnej výpočtovej technike.

Vysoká vyspelosť CIZ je zabezpečená rozsiahlou prípravnou fázou, ktorá zahŕňa počiatočnú analýzu, predbežnú štúdiu, víziu, obchodnú ponuku, identifikáciu obchodného modelu, definíciu služby, založenie konzorcia a vytváranie partnerstiev na národnej a medzinárodnej úrovni. CIZ bol založený v roku 2021 a v súčasnosti má 65 individuálnych klientov. CIZ už organizuje webináre, ponúka prvé služby nemocniciam a má v pláne niekoľko projektov.

Silné konzorcium pozostávajúce z jedenástich členov a dvoch pridružených partnerov ponúka schopnosti vo všetkých kľúčových oblastiach inovácií a digitálnej transformácie vrátane schopnosti osloviť cieľové skupiny. Jadrom CIZ sú dve najprestížnejšie univerzity, ktoré spolu s pridruženými partnermi poskytujú odborné znalosti a prístup do laboratórií. Vedúci partner je vynikajúci vo vytváraní inovatívneho ekosystému a vytváraní sietí. Zvyšní partneri sa zameriavajú na rozvoj zručností, AI, školenia, prístup k súkromnému kapitálu (inkubácia a akcelerácia) či podporu verejného sektora. Okrem toho je medzi nimi 13 pridružených partnerov, napríklad  Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo obrany SR, NBÚ, Združenie miest a obcí (zastúpených 95 % samospráv SR), nemocnice, organizácie pacientov a iné.

Hlavnými činnosťami Centra pre inovatívnu zdravotnú starostlivosť sú:
  • Testovanie inovatívnych technológií, digitalizácia a automatizácia
  • Tréning a budovanie potrebných zručností
  • Podpora projektu a podpora pri získavaní nových zdrojov financovania
  • Prepájanie malých a stredných podnikov s lokálnymi a zahraničnými partnermi
  • Podpora digitálnej transformácie verejného sektora
 
Nastavenie súborov cookies