Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť vystupujúca ako prevádzkovateľ spracúvania vašich osobných údajov (OsÚ) pristupuje k tejto činnosti profesionálne a v súlade s dobrými mravmi, a to len na vymedzený alebo ustanovený účel.
Pri spracúvaní OsÚ plne spĺňame požiadavky zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“).

Osobné údaje spracúvame len spôsobom ustanoveným týmto zákonom a v jeho medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.

Naše technické, organizačné a personálne opatrenia, teda „bezpečnostné opatrenia“, zodpovedajú konkrétnym podmienkam spracúvania OsÚ v informačnom systéme a spĺňajú vyhlášku č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácií bezpečnostných opatrení.

Právnym základom spracúvania OsÚ, v zmysle §9 ods.1 zákona je Váš súhlas, ako dotknutej osoby. Pred udelením súhlasu si, prosím, preštudujte dokument Súhlas so spracúvaním OsÚ, ktorý obsahuje všetky relevantné informácie, vrátane Vašich práv.