Staňte sa partnerom

Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť vystupujúca ako prevádzkovateľ spracúvania vašich osobných údajov (OsÚ) pristupuje k tejto činnosti profesionálne a v súlade s dobrými mravmi, a to len na vymedzený alebo ustanovený účel.

Pri spracúvaní OsÚ plne spĺňame požiadavky Zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o OsÚ“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov .

Osobné údaje spracúvame len spôsobom ustanoveným týmto zákonom a v jeho medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.

Naše technické, organizačné a personálne opatrenia, teda „bezpečnostné opatrenia“ spĺňajú Vyhlášku č. 179/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy.

Právnym základom spracúvania OsÚ v zmysle §13 Zákona o OsÚ je Váš súhlas, ako dotknutej osoby. Pred udelením súhlasu si, prosím, preštudujte dokument Súhlas so spracúvaním OsÚ, ktorý obsahuje všetky relevantné informácie, vrátane Vašich práv.
Nastavenie súborov cookies