Elektronické služby štátu a vládny portál

/ Prednáška
Elektronické služby štátu predstavujú budúcnosť k komunikácii s občanmi a komerčnou sférou a ich priorita je deklarovaná vo viacerých dokumentoch EÚ. Aj na Slovensku sa v tejto oblasti začali budovať prvé riešenia. Konečným cieľom by malo byť vybudovanie vládneho portálu, ktorý však je mnohokrát prezentovaný veľmi nekonkrétne. Na vládnej úrovni neexistuje jasná koncepcia budovania vládneho portálu, no ani jednotnej implementácie elektronických služieb. Príspevok sa zaoberá problematikou implementácie elektronických služieb štátnej správy. Sú prezentované taktiež základné východiská pre budovanie vládneho portálu a taktiež špecifiká poskytovania služieb pre rôzne typy používateľov. Je prezentovaná všeobecná architektúra vládneho portálu a spôsob integrácie existujúcich systémov orgánov štátnej správy na tento portál. Postup budovania integrovaných elektronických služieb je kľúčovou otázkou pri definovaní stratégie. V príspevku je prezentovaný návrh postupu budovania komplexného systému vládneho portálu. Záverom príspevku je identifikovaný zoznam otvorených otázok, ktorých zodpovedanie môže podstatným spôsobom ovplyvniť celkovú stratégiu budovania vládneho portálu.
Prihláste sa na ITAPA v roku 2023 (ITAPA HEALTH & CARE, Jarná ITAPA, Jesenná ITAPA)
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným