Staňte sa partnerom

DISKUSIA na tému generácia budúcnosti

/ Prednáška
Stanislav Kmeť, Technická univerzita v Košiciach: „Čelíme novým výzvam, akými sú klimatické zmeny, bezpečná, čistá, účinne využívaná a uskladňovaná energia, bez negatívnych dôsledkov na životné prostredie, zásobovanie vodou a výživnými potravinami a v neposlednom rade sú to zdravie, závažné choroby a kvalita života atď. Zvládnuť uvedené výzvy znamená neustále získavať nové poznatky a tvoriť efektívnejšie nástroje. Veda, výskum a inovácie kontinuálne pracujú na tom, aby nám ich poskytli, a aby nám zabezpečili spoľahlivú a stabilnú budúcnosť."

VIDEOZÁZNAM

Ján Kyselovič

Lekárska fakulta UK v Bratislave
Absolvoval v roku 1987 Farmaceutickú fakultu UK pričom štúdium ukončil Cenou rektora. Postgraduálne štúdium ukončil v odbore Farmakológia na Lekárskej fakulte UK v 1993. Následne v období 1992 až 2004 sa zúčastnil 4 dlhodobých vedecko-výskumných zahraničných pobytov v Kanade a Belgicku. V rokoch 2005-2010 bol vedúcim Katedry farmakológie a toxikológie na Farmaceutickej fakulte. Od roku 2009 je riadnym profesorom v odbore „Farmakológia“, garantom magisterského študijného programu Farmácia, doktorandského štúdia odbore Farmakológia. V rokoch 2009-2013 pôsobil v pozícii dekana fakulty. Od roku 2013 tiež pôsobí ako profesor farmácie na univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. V rokoch 2020-2023 bol generálnym riaditeľom Cen…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Oliver Moravčík

Slovenská technická univerzita
Je rektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V minulosti bol hlavným riešiteľom viac ako 30-tich domácich a medzinárodných výskumných projektov, projektov aplikovaného výskumu a projektov v rámci hospodárskej činnosti fakulty. Na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, a aj v rámci Slovenska, spolu so zahraničnými partnermi sprístupnil segment HORIZON 2020 - KIC EIT (Knowledge and Innovation Communities – European Institute of Innovation and Technology).  Od roku 2017 je STU členom v troch inštitútoch tohto elitného európskeho združenia – Manufacturing, Digital a Raw materials. Osobitnou kapitolou je jeho pôsobenie pri príprave a realizácii projektov zo štrukturálnych projektov Európskej únie. Ťažiskom jeho dotera…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ľudovít Paulis

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
V roku 2004 absolvoval štúdium na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 2006 aj štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, kde získal v roku 2007 aj titul PhD. V roku 2010 obhájil titul RNDr. na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a vzdelanie si doplnil aj v riadení verejného zdravotníctva (MPH). Pôsobil ako odborný pracovník SAV, projektový manažér na Lekárskej fakulte UK, post-doktorand v INSERM v Montpellier, EU-výskumník a neskôr hosťujúci vedec na Lekárskej univerzite Charité v Berlíne.   Po návrate do SR pôsobí na Lekárskej fakulte UK a SAV. Od jej založenia v roku 2017 vedie spoločnosť Alterras Therapeutics vyvíjajúcej liek, ktorý inovatívnym spôsobom mo…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Stanislav Kmeť

Technická univerzita v Košiciach
Dr.h.c. prof. h.c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., je profesorom na Ústave inžinierskeho staviteľstva Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a rektorom Technickej univerzity v Košiciach. Jeho profesionálnym zázemím je teória a navrhovanie inteligentných adaptívnych nosných systémov, ich analýza a simulácie aplikáciou nelineárnych matematicko-fyzikálnych výpočtových modelov a metód umelej inteligencie. Má skúsenosti s výskumnými a vývojovými projektmi financovanými zo štrukturálnych fondov EÚ (participoval na 7 projektoch ako Centrum excelentného integrovaného výskumu progresívnych stavebných konštrukcií, materiálov a technológií, Univerzitný vedecký park Technicom a ďalších).  Je členom redakcie šiestich domácich a medz…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Klaudia Halászová

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Jan Jindra

Karlova univerzita
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným