Staňte sa partnerom

Oliver Moravčík

Slovenská technická univerzita, rektor
Je rektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V minulosti bol hlavným riešiteľom viac ako 30-tich domácich a medzinárodných výskumných projektov, projektov aplikovaného výskumu a projektov v rámci hospodárskej činnosti fakulty. Na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, a aj v rámci Slovenska, spolu so zahraničnými partnermi sprístupnil segment HORIZON 2020 - KIC EIT (Knowledge and Innovation Communities – European Institute of Innovation and Technology). 

Od roku 2017 je STU členom v troch inštitútoch tohto elitného európskeho združenia – Manufacturing, Digital a Raw materials. Osobitnou kapitolou je jeho pôsobenie pri príprave a realizácii projektov zo štrukturálnych projektov Európskej únie. Ťažiskom jeho doterajších pedagogických aktivít sú prednášky v oblasti automatizácie a aplikovanej informatiky.

Je autorom a spoluautorom 3 vedeckých monografií a vysokoškolskej učebnice. Okrem toho publikoval viac ako 130 vedeckých a odborných publikácií a článkov doma i v zahraničí. V súčasnosti zastupuje STU a Združenie výskumných univerzít SR v grémiách s ťažiskom na RIS3, Plán obnovy a stability SR, a iných národných grémiách.
  • DISKUSIA na tému generácia budúcnosti   |   Jarná ITAPA 2022
    Stanislav Kmeť, Technická univerzita v Košiciach: „Čelíme novým výzvam, akými sú klimatické zmeny, bezpečná, čistá, účinne využívaná a uskladňovaná energia, bez negatívnych dôsledkov na životné prostredie, zásobovanie vodou a výživnými potravinami a v neposlednom rade sú to zdravie, závažné choroby a kvalita života atď. Zvládnuť uvedené výzvy znamená neustále získavať nové poznatky a tvoriť efektívnejšie nástroje. Veda, výskum a inovácie kontinuálne pracujú na tom, aby nám ich poskytli, a aby nám zabezpečili spoľahlivú a stabilnú budúcnosť."

    VIDEOZÁZNAM
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies