Staňte sa partnerom

Peter Kucer

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dr. Ing. Peter Kucer, MBA bol riaditeľom cloudovej kancelárie na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu od 1. marca 2019 so zodpovednosťou za koordináciu poskytovania a používania vládnych cloudových služieb. Je absolventom Žilinskej univerzity, kde v roku 1994 obhájil titul PhD v oblasti adaptívneho riadenia a v roku 2009 získal titul MBA na Univerzite Reading vo Veľkej Británii. Počas svojej viac ako 20 ročnej medzinárodnej profesionálnej kariéry sa venoval informačným technológiam, trendom v informatizácií spoločnosti a priemyslu a od roku 2013 aktívne pôsobí v oblasti cloudu. Je vedúcim niekoľkých pracovných skupín zaoberajúcimi sa vládnym cloudom pri ÚPVII.

 • DISKUSIA   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020
  Diskusia pozvaných hostí:
  Vladimír Čavojec, INDRA
  Ivo Kovačič, ATOS IT Solutions and Services
  Peter Kucer, MIRRI
  Roman Tuchyňa, Microsoft Slovakia
  Luděk Šafař, Dell Technologies
  Viera Uherová, ORACLE

  Videozáznam
   
 • Príprava novej koncepcie eGovernementu   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020
  Národná Koncepcia Informatizácie Verejnej Správy je východiskový dokument určujúci smerovanie e-Governmentu na Slovensku. Je stavaný minimálne na obdobie 6 rokov.

  Dokument predstavuje ucelený pohľad na ďalší potencionálny vývoj informatizácie spoločnosti pričom zohľadňuje potreby verejnej správy, smerovanie EU (e GOV benchmark), dosiahnuté výsledky v informatizácii a požiadavky odbornej verejnosti. Tvorba dokumentu predstavuje komplexnú organizáciu práce, tak aby dokument čo najlepšie odrážal potreby verejnej správy, podnikateľského prostredia a občanov.

  Videozáznam


   
 • Vládny cloud - vládne cloudové služby   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

  Vládny cloud je cloud computing podľa štandardov informačných systémov verejnej správy, prevádzkovaný vo forme hybridného cloudu, ktorý je tvorený vládnymi cloudovými službami. Prezentácia poskytuje podrobnejší pohľad na časti vládneho cloudu a ich aktuálny status. Vo väčšom detaile vysvetľuje pravidlá, definuje povinnosti a potrebné toky informácií s cieľom zabezpečenia účelného využívania vládnych cloudových služieb, najmä služieb verejného cloudu. Dáva prehľad aktuálne zapísaných vládnych cloudových služieb a návrh ďalších krokov pre efektívne využívanie vládneho cloudu.

  Videozáznam

 • Diskusia   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019
 • Hybridný cloud   |   Jarná ITAPA 2019
  Slovenská vláda a Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu je koordinátorom poskytovania a používania vládnych cloudových služieb podľa § 10a zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente. Prezentácia poskytuje podrobnejší pohľad na fungovanie vládneho cloudu, predstavuje zodpovednosti orgánov verejnej moci, dodávateľov vládnych cloudových služieb a činnosť UPPVII. Svojim obsahom vysvetľuje pravidlá, definuje povinnosti a potrebné toky informácií s cieľom zabezpečenia efektívneho a účelného využívania cloudových služieb.

  Videozáznam
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies