Staňte sa partnerom

Peter Dekýš

ESET spol. s r.o., riaditeľ divízie ESET Services
Peter Dekýš je riaditeľ divízie ESET Services. Po absolvovaní štúdia na Elektrotechnickej fakulte na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a ukončení ašpirantského štúdia v odbore Elektronické počítače (1993) pracoval ako pedagóg na Katedre informatiky a informačných technológií FEI STU (dnes Fakulta informatiky a informačných technológií STU). Tu sa venoval problematike počítačových sietí, podnikových informačných systémov a ďalším. V roku 1997 odišiel z akademickej pôdy a pôsobil ako konzultant pre oblasť bezpečnosti a počítačových sietí v Orga-Trade, a.s.. Prednáškovú činnosť na FEI STU ukončil až v roku 2001, kedy nastúpil do spoločnosti S&T Slovakia na pozíciu manažéra konzultačných služieb so zameraním na komplexné riešenia infraštruktúry informačných systémov. V roku 2009 začal pracovať v spoločnosti ESET, zodpovedá za konzultačné služby v oblasti informačnej bezpečnosti pre ESET a pre externých zákazníkov na Slovensku a v Českej republike.
 • ESET služby kybernetickej bezpečnosti   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2015: No Borders
  Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
  Early Warning poskytuje informácie o škodlivých programoch a súvisiacich konfiguráciách, ktoré sú pripravované alebo použité k útoku na konkrétnu organizáciu alebo jej zákazníkov (targeted threat).


  Anotácia:
  Získavanie informácií o najnovších hrozbách digitálneho priestoru má pri ochrane aktív nenahraditeľnú úlohu. Precízna znalosť bezpečnostných hrozieb dáva organizácii prehľad o aktuálnych rizikách, ktorým je vystavená. Vďaka ich poznaniu môžete aktívne predísť škodám, alebo aspoň prijať potrebné kroky na zmiernenie rizika. Systém ESET Threat Intelligence a služba Early Warning (Včasné varovanie), ktorá je jeho súčasťou, pomáha spoznať bezpečnostné hrozby o škodlivých programoch, o ich vlastnostiach, serveroch, ktoré ich rozširujú, ako aj o ďalších aspektoch fungovania. Namiesto všeobecného informovania o malvére vás služba Early Warning upozorňuje na hrozby špecificky cielené na vašu organizáciu.   
 • Nebezpečnejšie než kedykoľvek predtým? Dvere k bezpečnosti informačného systému   |   Kongres ITAPA 2013: Putting IT together
  Prečo by vám prednáška nemala uniknúť
  Prednášajúci Peter Dekýš uvedie štatistické údaje o tom, ako výrobcovia škodlivého softvéru využívajú techniky sociálneho inžinierstva. Predstaví nám aj zistenia z praktických testov sociálnym inžinierstvom niektorých informačných systémov.


  Anotácia:
  Vystúpenie je venované štatistike infiltrácii zraniteľností využívajúcich metódy sociálneho inžinierstva tvorcami škodlivého kódu a porovnáva stav na Slovensku a vo svete, resp. vo vybraných krajinách. Prezentované štatistiky budú podporené zisteniami z praktickým testov, ktoré si vyžiadali niektoré slovenské spoločnosti. Záujem tvorcov malvéru a praktické zistenia ukazujú na význam používateľa informačného systému ako kľúčového prvku informačnej bezpečnosti.

 • Prieskum stavu riadenia informačnej bezpečnosti   |   Kongres ITAPA 2011: Desať rokov inspirácií
  Jedným z najvýznamnejším dôvodov informatizácie verejnej správy je znižovanie výdavkov na jej prevádzku. Na druhej strane nové informačné systémy alebo prepojenie s existujúcimi systémami prinášajú nové riziká a bezpečnostné hrozby. Rovnako prevádzka existujúcich systémov vyžaduje neustále riadenie bezpečnostných rizík. Druhou stranou mince informatizácie sa tak stáva potreba na zachovanie dôvernosti, integrity a dostupnosti informačných systémov verejnej správy a s ňou spojené výdavky. Pre optimálne vynakladanie prostriedkov do informačnej bezpečnosti je vhodné využiť osvedčené praktiky riadenia informačnej bezpečnosti. Spoločnosť ESET vykonala v období máj až august 2011 prieskum týkajúci sa stavu riadenia informačnej bezpečnosti na Slovensku. Príspevok poskytuje pohľad na zistenia z tohto prieskumu s upriamením pozornosti na organizácie verejnej správy.
 • Optimálne náklady na informačnú bezpečnosť   |   Kongres ITAPA 2011: Desať rokov inspirácií
  Príspevok sa podrobnejšie venuje niektorým zisteniam prieskumu stavu riadenia informačnej bezpečnosti na Slovensku, ktorý vykonala spoločnosť ESET v roku 2011 a takisto dáva odpoveď na niektoré otázky, ktoré môžu vyvstať pri zabezpečení efektívneho vynakladania prostriedkov do informačnej bezpečnosti alebo vytvorení mechanizmu riadenia bezpečnosti: Ako vynakladať prostriedky do informačnej bezpečnosti efektívne? Ako vytvoriť efektívny systém riadenia informačnej bezpečnosti? Ako personálne obsadiť a vzdelať pracovníkov zodpovedných za riadenie informačnej bezpečnosti, keď nedostatok špecialistov a ich vzdelávanie vytvára priepasť na ceste za dosiahnutím dôvernosti, integrity a dostupnosti informačných systémov verejnej správy?
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies