Staňte sa partnerom

Prieskum stavu riadenia informačnej bezpečnosti

/ Keynote
Jedným z najvýznamnejším dôvodov informatizácie verejnej správy je znižovanie výdavkov na jej prevádzku. Na druhej strane nové informačné systémy alebo prepojenie s existujúcimi systémami prinášajú nové riziká a bezpečnostné hrozby. Rovnako prevádzka existujúcich systémov vyžaduje neustále riadenie bezpečnostných rizík. Druhou stranou mince informatizácie sa tak stáva potreba na zachovanie dôvernosti, integrity a dostupnosti informačných systémov verejnej správy a s ňou spojené výdavky. Pre optimálne vynakladanie prostriedkov do informačnej bezpečnosti je vhodné využiť osvedčené praktiky riadenia informačnej bezpečnosti. Spoločnosť ESET vykonala v období máj až august 2011 prieskum týkajúci sa stavu riadenia informačnej bezpečnosti na Slovensku. Príspevok poskytuje pohľad na zistenia z tohto prieskumu s upriamením pozornosti na organizácie verejnej správy.

Peter Dekýš

ESET spol. s r.o.
Peter Dekýš je riaditeľ divízie ESET Services. Po absolvovaní štúdia na Elektrotechnickej fakulte na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a ukončení ašpirantského štúdia v odbore Elektronické počítače (1993) pracoval ako pedagóg na Katedre informatiky a informačných technológií FEI STU (dnes Fakulta informatiky a informačných technológií STU). Tu sa venoval problematike počítačových sietí, podnikových informačných systémov a ďalším. V roku 1997 odišiel z akademickej pôdy a pôsobil ako konzultant pre oblasť bezpečnosti a počítačových sietí v Orga-Trade, a.s.. Prednáškovú činnosť na FEI STU ukončil až v roku 2001, kedy nastúpil do spoločnosti S&T Slovakia na pozíciu manažéra konzultačných služieb so zameraním na komplexné riešenia…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným