Staňte sa partnerom

Michal Ševčík

DXC Technology
Michal Ševčík ukončil svoje vzdelanie na Slovenskej technickej univerzite v odbore Computer Science. Po ukončení štúdia začal získavať profesionálne skúsenosti na pozícii junior analytika pracujúceho pre spoločnosť Digital. Neskôr získaval skúsenosti a zručnosti na projektoch zameraných na vývoj softvéru pre kľúčových hráčov na finančnom a hypotekárnom trhu na Novom Zélande a v Austrálii. Od jeho návratu v roku 2001 pracoval pre Compaq a neskôr pre Hewlett-Packard ako biznis analytik a solution architekt využívajúc svoje skúsenosti s analýzou, dizajnom a implementáciou komplexných IT projektov sa podieľal na projektoch systémovej integrácie vo verejnom sektore. Od roku 2004 je zameraný najmä na technológie a projekty súvisiace s elektronickým pasmi, identifikačnými dokladmi a ďalšími dokladmi. Prispel k úspešnému vybudovaniu slovenského Národného personalizačného centra. Bol tiež zapojený ako vedúci solution architect v dvoch veľkých  projektoch úspešne implementovaných pre Ministerstvo vnútra SR – vybudovanie Národného schengenského a vízového systému a Národného personalizačného centra o personalizáciu biometrických pasov s odtlačkami prstov. Tento rok bol zapojený do úspešnej realizácie projektu elektronického technického preukazu pre Ministerstvo vnútra SR. V súčasnej dobe sa Michal podieľa na realizácii projektu eID, na upgrade schengenského systému ako aj na projekte pre overovanie dokladov a mobilnú lustráciu. Medzi najnovšie profesionálne záujmy Michala patrí Enterprise Architektúra a jej implementácia a efektívne uplatnenie vo vládnom sektore.
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024
 • Z egosystému do ekosystému dát   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019
 • Diskusný panel   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2018: Hacking the Future
 • Je eID multiplatformové?   |   Kongres ITAPA 2013: Putting IT together
  Prečo by Vám prednáška nemala uniknúť?  
  Projekt, ktorý zásadne zmení charakter používateľ eGovernmentu, ktorý sa stane naozaj národnou záležitosťou. Zavedením elektronických identifikačných kariet sa totiž umožní masové rozšírenie elektronickej identifikácie občanov. Je preto dôležité vedieť ako bude technicky eID pripravené a ako sa projekt eID dokáže vyrovnať s veľkou variabilitou aplikácií a sofvérového vybavenia občanov.
  Michal Ševčík bol kľúčovou osobou, ktorá stála za úspechom doteraz najväčších elektronických projektov na Slovensku ako napríklad Národného schengenského a vízového systému. Bude podobne úspešný aj projekt eID?


  Anotácia:
  Od začiatku decembra 2013 sa na Slovensku začnú vydávať elektronické občianske preukazy - elektronické identifikačné karty (eID). Ich vydávanie je súčasťou procesu elektronizácie verejnej správy, v rámci ktorej budú občanom sprístupnené služby verejnej správy cez Internet prostredníctvom elektronických eGovernment služieb. Dôveryhodným autentifikačným prostriedkom pri prístupe občana k eGovernment službám má byť práve eID karta, ktorá predstavuje bezpečné médium pre uloženie identifikačných údajov občana, t.j. elektronickej identity občana. Kedy má šancu eID karta u občanov uspieť? Jej úspech v eGovernmente závisí od dostupnosti elektronických služieb a ich kvality, ako aj od pripravenosti infraštruktúry a dostupnosti softvéru pre prácu s eID kartou. Softvér pre prácu s eID kartou umožní občanovi autentifikovať sa v elektronickom styku a použiť eID kartu pre zaručený elektronický podpis (ZEP). Z hľadiska použiteľnosti softvéru, ktorý umožňuje autentifikáciu prostredníctvom eID karty je dôležitou požadovanou vlastnosťou platformová nezávislosť. Občania majú na svojich desktopoch a notebookoch nainštalované rôzne operačné systémy a pre prístup do Internetu používajú rôzne internetové prehliadače. Nehovoriac o tom, že každý môže mať na svojom počítači nainštalovaný rôzny softvér a ovládače k periférnym zariadeniam. Rovnako internetové prehliadače môžu mať nastavené rôzne konfiguračné nastavenia. Od softvéru, ktorý bude  inštalovaný na počítači občana a bude prostriedkom pre autentifikáciu prostredníctvom eID sa preto očakáva, že bude poskytovaný pre najpoužívanejšie operačné systémy (Windows, Linux, Mac) a že bude podporovať najrozšírenejšie internetové prehliadače (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari,  Opera).

 • eID ako kľúč od eGovernmentu   |   Kongres ITAPA 2012: Zaostrené na výsledky
  Slovensko sa už pomerne dlhú dobu pripravuje na elektronizáciu verejnej správy a špeciálne na zavedenie eGovernment služieb. Aktuálne finišujú práce na legislatíve, ktorá ma za cieľ umožniť spustenie prvej sady eGovernment služieb do reálneho života. Nevyhnutným krokom pre takúto elektronickú komunikáciu s úradmi prostredníctvom internetu ako aj pre komplexný proces elektronizácie verejnej správy je zavedenie nových elektronických občianskych preukazov. Ako tento krok pomáha implementovaťdo praktického života paragrafy novej legislatívy? Čo konkrétne prinesie nový občiansky preukaz občanom a kedy? Opätovne sa vynárajú otázky, či sú oprávnené obavy občanov o stratu súkromia, či sú dostatočne adresované riziká súvisiace s možnosťou sledovania občanov v elektronickom svete.
 • Autentifikácia a identifikácia – základný pilier poskytovania eSlužieb   |   Kongres ITAPA 2011: Desať rokov inspirácií
  MV SR pripravuje od polovice roka 2012 zavedenie nových občianskych preukazov, ktoré budú vybavené elektronickým čipom. Málokto však vie, aký je účel elektronizácie občianskych preukazov. Tento krok je súčasťou veľkého procesu elektronizácie verejnej správy, ktorého cieľom je umožniť občanom, ale aj firmám, komunikáciu s úradmi prostredníctvom internetu. V budúcnosti by mali byť životné situácie ako zmena trvalého pobytu, registrácia vozidla, prihlásenie sa na úrad práce, atď. jednoducho prístupné cez internet. Firmy si tiež môžu uľahčiť prácu v situáciách ako podanie daňového priznania, založenie a zánik spoločnosti, založenie živnosti, prijatie zamestnanca, zasielanie štatistických výkazov, atď. Môžeme zabudnúť na cestovanie do okresného mesta za úradom, nekonečné rady v čakárňach úradov, poradové lístky. Pri výkone procesov verejnej správy cez Internet je veľmi dôležitá autentifikácia a identifikácia občana resp. právnickej osoby. Úrad musí vedieť s kým komunikuje. Pre tento účel bude mať elektronický občiansky preukaz dve dôležité funkcie: autentifikácia a identifikácia. Ako však bude občiansky preukaz chrániť našu identitu – naše osobné údaje? Stratíme svoju identitu a bude každý náš krok sledovaný? Sú to veľmi dôležité otázky, ktoré zaujímajú občanov. Práve ochranou osobných údajov a identity sa zaoberal nemecký úrad pre bezpečnosť v informatike, ktorý pre nemecké elektronické občianske preukazy vyvinul špeciálny mechanizmus pre autentifikáciu identifikáciu v internete – tzv. EAC Online Authentication. Princíp je založený na elektronickej identite uloženej a bezpečne chránenej v čipe občianskeho preukazu. Elektronickou identitou sa občan prezentuje voči službe verejnej správy, pričom koncept obzvlášť kladie dôraz na ochranu osobných údajov uložených v čipe dokladu. Údaje z občianskeho preukazu je technicky možné prečítať len so súhlasom občana zadaním PIN a len za pomoci štátom vydaného certifikátu. Tento certifikát určuje, ku ktorým údajom má daná služba prístup. Len oprávnení poskytovatelia služieb budú vlastniť takéto certifikáty a teda budú môcť požiadať o prečítanie údajov z dokladu. Držiteľ dokladu navyše disponuje plnou kontrolu na tým, ktoré z požadovaných údajov budú nakoniec z dokladu prečítané a odovzdané poskytovateľovi služieb. Pred ich poskytnutím sa občanovi zobrazí zoznam, ktorý môže podľa potreby upraviť – tzn. odmietnuť prístup k vybraným údajom.
 • Môže eID karta urobiť život ľahší a bezpečnejší?   |   Kongres ITAPA 2010: Tam, kde sa svety stretávajú
  Jednou z hlavých úloh eID karty pri elektronizácii štátnej a verejnej správy je umožniť občanovi bezpečným a dôveryhodným spôsobom pristupovať k elektronickým službám. Ak hovoríme o elektronických službách, nie je rozumné zamerať sa len na eGovernment. Je potrebné hovoriť zároveň aj o eHealthe, eBankingu, eVotingu, eShoppingu a ďalších e-službách. Na eID kartu je potrebné nazerať v tomto kontexte nielen ako na bezpečné úložište osobných a citlivých údajov o občanovi - držiteľovi eID karty, ale aj ako na vstupnú bránu k ďalším osobným informáciám. Z toho vyplýva súbor rizík pre ochranu súkromia občanov prostredníctvom nechceného zverejnenia osobných informácií. Tieto riziká môžu mať za následok silnú demotiváciu občanov pri používaní eID kariet. Aké opatrenia a technické riešenia by mal vydavateľ karty prijať na elimináciu týchto rizík, najmä v prípadoch, ak je vlastníctvo takýchto kariet pre občanov povinné? Ako môže na Slovensku vyzerať konkrétna aplikácia eID kariet v praxi?
 • Trendy vo vývoji elektronických osobných dokladov   |   Kongres ITAPA 2009: Art of eServices
 • Národná identifikačná karta (eID) ako prostriedok na budovanie eSlužby a súčasť modernizácie volebného procesu   |   Kongres ITAPA 2009: Art of eServices
  V súčasnosti vo vyspelých krajinách sveta prebiehajú s rôznou intenzitou a úspešnosťou projekty zamerané na informatizáciu verejnej správy. Rovnako aj na Slovensku sa postupne rozbieha implementácia eGovernmentu a teda budovanie eSlužieb.
  Je potrebné eSlužby budovať pomocou elektronickej identifikačnej karty? Je použitie eID ako prostriedku pre použitie zaručeného elektronického podpisu jediným prínosom z pohľadu budovania eGovernmentu? Aké konkrétne výhody prináša použitie eID pri budovaní eSlužby? Aké sú predpoklady pre úspešné využitie eID pri budovaní eSlužby?
  Na eSlužby nie je nutné v tomto kontexte zúžiť pohľad len ako na služby verejnej správy. Naopak je vhodné pozerať sa na ne cez širokoúhlu optiku a vidieť za nimi aj služby poskytované občanom podnikateľskými subjektami. Aj tieto subjekty môžu pri budovaní eSlužieb rovnako úspešne využívať možnosti, ktoré prináša zavedenie eID.
  Jedným zo znakov vyspelosti krajiny je jej úroveň priamej demokracie - interakcie s občanmi. Slovensko čaká implementácia eSlužieb aj v oblastiach, ktoré sa dotýkajú práv občanov zaručených ústavou. Právo voliť, predstavuje pre občana možnosť ovplyvniť budúcnosť svojej krajiny i svoju vlastnú. A budúcnosťou eGovernmentu je modernizácia volebných procesov na všetkých úrovniach. 
  Zavedenie elektronickej identifikačnej karty môže byť jedným z významným krokov, ktorý prispeje k dôveryhodnosti, efektivite a bezpečnosti elektronického hlasovania. Najdôležitejšími predpokladmi úspešnosti e-votingu sú overovanie voliča, zaistenie anonymity a zabránenie viacnásobnej voľbe.
  Akú úlohu tu zohráva eID? Aké sú skúsenosti s využitím eID v e-votingu v zahraničí?  Prezentácia 2/ Presentation 2 vo formáte .pdf / in .pdf file format

 • Trendy vo vývoji elektronických osobných dokladov   |   Kongres ITAPA 2008: Breaking with Traditions
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným