Staňte sa partnerom

Jelena Hudcovská

predsedníčka, Úrad geodézie, kartografie a katastra, SR
Ing. arch. Jelena Hudcovská

Narodila sa 1. 2. 1952 v Bratislave.
Po maturite na strednej všeobecnovzdelávacej škole vyštudovala architektúru na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, v roku 1976 bola promovaná za inžinierku architektku.

Jej prvým zamestnávateľom bol URBION, Štátny inštitút urbanizmu a územného plánovania, kde sa venovala najviac územným plánom malých sídiel a ich zón, zúčastňovala sa však aj prác na dokumentáciach VÚC, na výskumných prácach. Ku koncu pôsobenia na URBION-e presadzovala využívanie výpočtovej techniky, hlavne grafických programov, do činnosti „výrobných stredísk“ (prvá nevýskumná úloha na URBION-e s počítačovou podporou).

Od roku 1993 pôsobila na Ministerstve životného prostredia SR, na odbore územného plánovania. V jej gescii boli vláde predkladané na schválenie prvé územné plány VÚC, aj s podporou počítačovej grafiky. Niekoľko rokov úspešne reprezentovala Slovensko vo viacerých orgánoch medzinárodnej spolupráce v oblasti územného a regionálneho plánovania (Slovensko-poľská medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu, ARGE Donauländer, ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung a iné).

V auguste 2002 bola vládou menovaná za predsedníčku Úradu geodézie, kartografie a katastra SR.
.
 • Slovenský kataster – 3x v TOP TEN / 2006 Svetovej banky   |   Kongres ITAPA 2006

  Vývoj katastra nehnuteľností na Slovensku v dávnejšej i nedávnej histórii – dôvody vzniku katastra, dva spôsoby, dve organizácie spravujúce kataster a rozchádzajúce sa údaje katastra – chybné politické rozhodnutia vo vývoji katastra a ich dôsledky – rozhodnutie o vytvorení „zjednoteného katastra“ v ČSFR ako prelomový krok v jeho vývoji – kampaň na odstránenie niektorých chýb v katastri (ROEP) a ďalšie možné spôsoby opravy chýb – informačné technológie ako jedinečný nástroj budovania moderného katastra nehnuteľností – usporiadanie katastra nehnuteľností v rozličných krajinách Európy – platené služby verzus „kataster zadarmo“, výhody a ohrozenia – snaha organizácií združujúcich „národné mapovacie a katastrálne agentúry“ o spoločný postup vo vývoji katastra a rozhodnutie GA EuroGeographics 2004 prijať pod spoločné strechu mapovacie služby a katastrálne agentúry – tlak pripravovanej smernice INSPIRE na urýchlenie tohto procesu – v rokoch 2005-2006 odporúčania Svetovej banky vybudovať „zjednotený kataster“ – GA EuroGeographics 2006 a vytvorenie „Vízie katastra 2012“ – hodnotenie katastrálnych agentúr Svetovou bankou v „Doing Businesses 2006“  Slovenský kataster 3x v TOP 10

  Vývoj „Viacúčelového katastra“ ako prelomový krok pre zásadné skvalitnenie jeho údajov a jeho služieb – 3 komunity odborníkov pracujúce v katastri a postupná zmena ich podielu na práci katastra – zámery prepojenia základných registrov štátu, vzájomná aktualizácia údajov, elektronické formuláre a elektronický podpis ako predpoklady pre ľahšiu dostupnosť služieb katastra na diaľku – potreba organizačných zmien ÚGKK SR v prospech lepšieho fungovania katastra – dôležité politické rozhodnutia, od ktorých budú tieto potrebné reformy závislé.

 • Diskusný panel   |   Kongres ITAPA 2006
 • Návrh smernice EÚ o založení infraštruktúry pre priestorové informácie – INSPIRE   |   Kongres ITAPA 2005

  Medzi kľúčové momenty súvisiace s členstvom SR v EÚ patrí využívanie možností pre vstup SR do predprípravnej fázy legislatívnych dokumentov. Prvou takouto možnosťou pre rezort Úradu geodézie, kartografie a katastra SR podieľať sa na príprave novej smernice je návrh smernice INSPIRE.

  Cieľom návrhu smernice je zabezpečiť dostupné, relevantné, harmonizované a kvalitné geopriestorové informácie pre účely formulácie, implementácie, monitoringu a vyhodnocovania politík EK, pre účely monitorovania stavu životného prostredia a ďalších oblastí záujmu. Táto smernica nielenže stanoví rámec, ktorý umožní interoperabilitu, ale bude rozvíjať existujúce skúsenosti a iniciatívy.
 • Potreby štátu a informácie o území   |   Kongres ITAPA 2003
  Úvod : Geografické informačné systémy : čo sú ?, odkedy existujú ,? čo je ich podstatou ? potrebujeme ich vôbec ? PRÍKLAD GIS : ÚZEMNÝ PLÁN OBCE - textová a grafická časť, spoločné údaje výkresov - etapy spracovania ÚPN, aktualizácia dát (dlhodobé, krátkodobé), varianty riešenia (ekonomika) - návrh ÚPN ako dohoda o využití územia, užívateľské výstupy - ÚPN obce ako súčasť zoznamu rozvojových dokumentácií ZOVŠEOBECNENIE PRE VÄČŠINU GIS : - GIS - textová a grafická časť s online prepojením - informačné systémy jednotlivých rezortov, → medzinárodné GIS - ZB GIS - zjednocujúca báza pre prepojenie GIS rezortov (katalóg prvkov, geodetické základy) - metainformácie Dimenzie a „dimenzie“ GIS : - základné dimenzie : osi x, y a z v 3D modeli územia - „dimenzie“: - čas (aktualizácia údajov, relatívne stabilné, rýchlo premenné údaje) - spoľahlivosť a bezpečnosť GIS (kvalita údajov pri ich zbere, spracovaní a poskytovaní, ochrana údajov podľa zákona) - ekonomika (ako predmet a cieľ GIS, vnútorná ekonomika GIS - tvorba a správa, poskytovanie informácií, pripravovaná smernica EU) Záver : Informačná spoločnosť, užívatelia ako cieľ a hnacia sila tvorby GIS
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies