Staňte sa partnerom

Návrh smernice EÚ o založení infraštruktúry pre priestorové informácie – INSPIRE

/ Prednáška

Medzi kľúčové momenty súvisiace s členstvom SR v EÚ patrí využívanie možností pre vstup SR do predprípravnej fázy legislatívnych dokumentov. Prvou takouto možnosťou pre rezort Úradu geodézie, kartografie a katastra SR podieľať sa na príprave novej smernice je návrh smernice INSPIRE.

Cieľom návrhu smernice je zabezpečiť dostupné, relevantné, harmonizované a kvalitné geopriestorové informácie pre účely formulácie, implementácie, monitoringu a vyhodnocovania politík EK, pre účely monitorovania stavu životného prostredia a ďalších oblastí záujmu. Táto smernica nielenže stanoví rámec, ktorý umožní interoperabilitu, ale bude rozvíjať existujúce skúsenosti a iniciatívy.

Jelena Hudcovská

Ing. arch. Jelena Hudcovská Narodila sa 1. 2. 1952 v Bratislave. Po maturite na strednej všeobecnovzdelávacej škole vyštudovala architektúru na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, v roku 1976 bola promovaná za inžinierku architektku. Jej prvým zamestnávateľom bol URBION, Štátny inštitút urbanizmu a územného plánovania, kde sa venovala najviac územným plánom malých sídiel a ich zón, zúčastňovala sa však aj prác na dokumentáciach VÚC, na výskumných prácach. Ku koncu pôsobenia na URBION-e presadzovala využívanie výpočtovej techniky, hlavne grafických programov, do činnosti „výrobných stredísk“ (prvá nevýskumná úloha na URBION-e s počítačovou podporou). Od roku 1993 pôsobila na Ministerstve životnéh…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Nadežda Nikšová

Ing. Nadežda Nikšová narodená 10. 9. 1955 Vzdelanie: Slovenská vysoká škola technická Bratislava, stavebná fakulta, odbor geodézia a kartografia Zamestnanie: 1978 - 1982: Inžiniersko-projektová organizácia školských stavieb, vedúci geodet 1983 – 1986: Správa geodézie a kartografie v Bratislave, vedúca oddelenia technickej doku-mentácie 1987 – júl 2003: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, zástupca riaditeľa odboru geodézie, kartografie a geoinformatiky (zásadným spôsobom sa podieľala na tvorbe Inštrukcie ÚGKK SR na dokumentačnú činnosť a skartačný plán dokumentačných fondov, zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii kartografii, zákona NR SR č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov, vyhlášky ÚGKK SR č. 178/1996 …
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies