Staňte sa partnerom

Slovenský kataster – 3x v TOP TEN / 2006 Svetovej banky

/ Prednáška

Vývoj katastra nehnuteľností na Slovensku v dávnejšej i nedávnej histórii – dôvody vzniku katastra, dva spôsoby, dve organizácie spravujúce kataster a rozchádzajúce sa údaje katastra – chybné politické rozhodnutia vo vývoji katastra a ich dôsledky – rozhodnutie o vytvorení „zjednoteného katastra“ v ČSFR ako prelomový krok v jeho vývoji – kampaň na odstránenie niektorých chýb v katastri (ROEP) a ďalšie možné spôsoby opravy chýb – informačné technológie ako jedinečný nástroj budovania moderného katastra nehnuteľností – usporiadanie katastra nehnuteľností v rozličných krajinách Európy – platené služby verzus „kataster zadarmo“, výhody a ohrozenia – snaha organizácií združujúcich „národné mapovacie a katastrálne agentúry“ o spoločný postup vo vývoji katastra a rozhodnutie GA EuroGeographics 2004 prijať pod spoločné strechu mapovacie služby a katastrálne agentúry – tlak pripravovanej smernice INSPIRE na urýchlenie tohto procesu – v rokoch 2005-2006 odporúčania Svetovej banky vybudovať „zjednotený kataster“ – GA EuroGeographics 2006 a vytvorenie „Vízie katastra 2012“ – hodnotenie katastrálnych agentúr Svetovou bankou v „Doing Businesses 2006“  Slovenský kataster 3x v TOP 10

Vývoj „Viacúčelového katastra“ ako prelomový krok pre zásadné skvalitnenie jeho údajov a jeho služieb – 3 komunity odborníkov pracujúce v katastri a postupná zmena ich podielu na práci katastra – zámery prepojenia základných registrov štátu, vzájomná aktualizácia údajov, elektronické formuláre a elektronický podpis ako predpoklady pre ľahšiu dostupnosť služieb katastra na diaľku – potreba organizačných zmien ÚGKK SR v prospech lepšieho fungovania katastra – dôležité politické rozhodnutia, od ktorých budú tieto potrebné reformy závislé.

Jelena Hudcovská

Ing. arch. Jelena Hudcovská Narodila sa 1. 2. 1952 v Bratislave. Po maturite na strednej všeobecnovzdelávacej škole vyštudovala architektúru na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, v roku 1976 bola promovaná za inžinierku architektku. Jej prvým zamestnávateľom bol URBION, Štátny inštitút urbanizmu a územného plánovania, kde sa venovala najviac územným plánom malých sídiel a ich zón, zúčastňovala sa však aj prác na dokumentáciach VÚC, na výskumných prácach. Ku koncu pôsobenia na URBION-e presadzovala využívanie výpočtovej techniky, hlavne grafických programov, do činnosti „výrobných stredísk“ (prvá nevýskumná úloha na URBION-e s počítačovou podporou). Od roku 1993 pôsobila na Ministerstve životnéh…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies