Staňte sa partnerom

Potreby štátu a informácie o území

/ Prednáška
Úvod : Geografické informačné systémy : čo sú ?, odkedy existujú ,? čo je ich podstatou ? potrebujeme ich vôbec ? PRÍKLAD GIS : ÚZEMNÝ PLÁN OBCE - textová a grafická časť, spoločné údaje výkresov - etapy spracovania ÚPN, aktualizácia dát (dlhodobé, krátkodobé), varianty riešenia (ekonomika) - návrh ÚPN ako dohoda o využití územia, užívateľské výstupy - ÚPN obce ako súčasť zoznamu rozvojových dokumentácií ZOVŠEOBECNENIE PRE VÄČŠINU GIS : - GIS - textová a grafická časť s online prepojením - informačné systémy jednotlivých rezortov, → medzinárodné GIS - ZB GIS - zjednocujúca báza pre prepojenie GIS rezortov (katalóg prvkov, geodetické základy) - metainformácie Dimenzie a „dimenzie“ GIS : - základné dimenzie : osi x, y a z v 3D modeli územia - „dimenzie“: - čas (aktualizácia údajov, relatívne stabilné, rýchlo premenné údaje) - spoľahlivosť a bezpečnosť GIS (kvalita údajov pri ich zbere, spracovaní a poskytovaní, ochrana údajov podľa zákona) - ekonomika (ako predmet a cieľ GIS, vnútorná ekonomika GIS - tvorba a správa, poskytovanie informácií, pripravovaná smernica EU) Záver : Informačná spoločnosť, užívatelia ako cieľ a hnacia sila tvorby GIS

Jelena Hudcovská

Ing. arch. Jelena Hudcovská Narodila sa 1. 2. 1952 v Bratislave. Po maturite na strednej všeobecnovzdelávacej škole vyštudovala architektúru na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, v roku 1976 bola promovaná za inžinierku architektku. Jej prvým zamestnávateľom bol URBION, Štátny inštitút urbanizmu a územného plánovania, kde sa venovala najviac územným plánom malých sídiel a ich zón, zúčastňovala sa však aj prác na dokumentáciach VÚC, na výskumných prácach. Ku koncu pôsobenia na URBION-e presadzovala využívanie výpočtovej techniky, hlavne grafických programov, do činnosti „výrobných stredísk“ (prvá nevýskumná úloha na URBION-e s počítačovou podporou). Od roku 1993 pôsobila na Ministerstve životnéh…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies