Ako reformovať zdravotníctvo?

Moderné a efektívne zdravotníctvo na Slovensku? Je to reálne v horizonte niekoľkých rokov, resp. je to vôbec možné? Odpoveď je - určite nie. Dokonca v žiadnom prípade. Bez zásadnej reformy systému sa slovenské zdravotníctvo určite nestane kvalitným a efektívnym. Ale s reformou by to išlo – s takou, ktorá hodí do koša súčasný model a do centra pozornosti dá pridanú hodnotu liečby pre pacienta. Takáto reforma sa volá Value Based Healtcare, no k tomu hneď treba dodať, že bez dátovej revolúcie ostane iba ideou.

Predstavme si situáciu, keď ľudia na Slovensku dostávajú kvalitnú liečbu. Moderné diagnostické nástroje umožnia určiť ochorenie podstatne skôr ako dnes. Dostupné liečivá sú to najmodernejšie, čo sa vyvinulo vo svete. Terapia je šitá na mieru pacienta, je totiž personalizovaná, a teda oveľa efektívnejšia a s menšími vedľajšími účinkami. Dĺžka prípadnej hospitalizácie je podstatne kratšia, pretože pacienti môžu byť účinne monitorovaní telemedicínskymi technológiami doma a v konečnom dôsledku sa vracajú do plnohodnotného, alebo aspoň podstatne kvalitnejšieho života oveľa skôr ako dnes. Samotná liečba tak môže byť drahšia, ale celospoločenský dopad bude o to väčší. Omnoho väčší.

Predstavme si to. Žiaľ, táto predstava sa bez zmien systém na Slovensku nenaplní - ani nemôže. Súčasný systém totiž nijako finančne nemotivuje nemocnice, aby k tomu smerovali. Prečo by nemocnice mali investovať čas do zavádzania nových spôsobov diagnostikovania, keď sú platené za tradičné úkony? Aký ekonomický zmysel má pre nemocnicu robiť dodatočné vyšetrenia, aby mohla byť liečba personalizovaná?  Prečo by mal niekto sledovať ako rýchlo sa vráti pacient do práce a aké má liečba dlhodobé účinky, keď za to nie je žiadna finančná motivácia? A už vôbec nikto sa nebude v bežnej ambulancii zamýšľať nad celospoločenskými dopadmi liečby.   

Dnes je situácia horšia, ako si väčšina ľudí myslí. Slovenské zdravotníctvo je neefektívne a nie je otvorené inováciám. Slovenskí pacienti dnes dostávajú menej, ale platia viac. A to nielen v porovnaní so Západnou Európou. Napríklad z 95 liekov na rakovinu schválených Európskou agentúrou pre lieky (EMA) je pre slovenských pacientov dostupných len 33%, čo Slovensko radí na chvost Európy ďaleko za Českom, kde je dostupných 53% liekov a dokonca za Rumunsko s dostupnosťou na úrovni 51% (1). Slovenskí pacienti teda dostávajú, minimálne v prípade rakoviny, menej ako rumunskí. Na druhej strane však Slovensko vynakladá na zdravotníctvo väčšiu časť HDP (6,69%) než Rumunsko (5,56%) (2).

Slovenský systém poskytovania zdravotnej starostlivosti je tým pádom drahý a neposkytuje adekvátnu kvalitu. Je veľmi málo otvorený inovatívnym postupom a terapiám. Bez jeho zásadnej reformy nie je realistické očakávať výraznejšie zlepšenie, pretože naliatie financií nerieši primárne situáciu, a tak prinesie len krátkodobé zlepšenie. To podstatné na reforme nie je ani tak objem financií, ale skôr základná filozofia toho, za čo budú dostávať financie poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Nové základné nastavenie má zabezpečiť to, aby nemocnice CHCELI poskytovať kvalitu a inovatívne terapie, ktoré vedú k vysokej pridanej hodnote pre pacienta a zároveň k efektivite poskytovaných služieb – to je podstata Value Based Healthcare (VBH). 

Princíp VBH spočíva vo finančnom ohodnotení toho nakoľko lekár dokázal pridať hodnotu pre pacienta.

Zmenu je najlepšie ilustrovať na rozdieloch oproti súčasnosti. 

Súčasný model financovania je postavený na preplácaní úkonov. To podporuje maximalizáciu úkonov a často aj bez ohľadu na ich adekvátnosť. Slovensko sa nachádza práve v tomto stave - v systéme, ktorý nestráži ani efektivitu, ani kvalitu. Výsledkom sú pomerne časté zbytočné úkony, ktoré celú zdravotnú starostlivosť predražujú. Ide pritom o vážny problém, pretože podľa odhadov až 30% celkových neefektívnych nákladov je spôsobených práve zbytočnými úkonmi. Už len odstránenie takýchto zbytočných vyšetrení by dramaticky zlepšilo finančnú situáciu zdravotného systému.

Slovensko je do značnej miery technicky pripravené na prechod na DRG model (Diagnosis related group). DRG je novší a efektívnejší model, keď platby sú postavené na preplácaní celkovej liečby daného ochorenia. Tým sú poskytovatelia motivovaní znižovať počet úkonov pri jednom ochorení. Nedostatkom DRG modelu je zároveň aj motivácia znižovať kvalitu. Problémom tiež je, že sa na Slovensku súvisiaca reforma financovania zatiaľ nespustila.

Value-based Healthcare dokončuje vývoj efektívneho modelu. V centre pozornosti je pacient a to, čo získal. Teda to, nakoľko sa došlo k pridaniu hodnoty jeho zdraviu a jeho kvalite života. Poskytovatelia sú pri tomto modeli motivovaní optimalizovať úkony a pritom poskytovať vysokú kvalitu služieb. Zrazu už dáva ekonomický zmysel urobiť napríklad genetické vyšetrenie a pacientovi aplikovať lieky presne na jeho profil. Vďaka tomu sa rýchlejšie vráti do života s menšími vedľajšími účinkami. Nemocnice sú tiež finančne motivované vyhľadávať inovatívne riešenia pri niektorých prípadoch. Príkladom je telemedicína, ktorá dokáže premiestniť pacienta domov, čím sa znížia náklady, ale udrží sa poskytovanie zdravotníckych služieb s vysokou pridanou hodnotou pre pacienta.

Value-based Healthcare je budúcnosť. Celý vyspelý svet k tomu smeruje.

Aj o tom ako sa na tento trend napojiť, nakoľko sme na to technicky pripravení a nakoľko je dôležité vyhodnocovať dáta na určenie pridanej hodnoty, budú na Jarnej ITAPA 2021 už 10 júna hovoriť Thomas Metcalfe, Roche´s Product Development Medical Affairs a Tomáš Rohožka, Asseco Central Europe

 
(1) AIFP - Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu, 2021
(2) Eurostat, Current healthcare expenditure relative to GDP, 2018

 


Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným