Staňte sa partnerom

Gabriel Lachmann

Slovensko.Digital
Ing. Gabriel Lachmann sa narodil v roku 1976. Vyštudoval FEI STU v Bratislave odbor automatizácia. V roku 1999 bol spoluzakladateľom a CEO softvérovej firmy Elline s.r.o., ktorá sa venovala dodávke internetových portálov, bankových a burzových systémov. V roku 2003 koordinoval fúziu spoločností Elline a Euromove, ktorá vyústila do vzniku systémového integrátora EEA s.r.o.. Od roku 2003 pôsobí v EEA na pozícii obchodného riaditeľa (CBO). Je spoluzakladateľom OZ Utopia a členom Spoločnosti pre otvorené informačné technológie.
 • Okrúhly diskusný stôl   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020
  Pozvaní diskutéri:
  Marek Antal (MIRRRI), Pavel Karel (NASES), Vladimír Dzurilla (MV ČR), Emil Fitoš (ITAS), Pavol Frič (DITEC), Gabriel Lachmann (Slovensko.Digital), Rastislav Janota (NCKB SK-CERT), Pavol Miroššay (Slovensko IT)

  Videozáznam

   
 • Výročný okrúhly stôl   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

  Prezentácia poskytne komplexný pohľad na kohéznu politiku po roku 2021. V príspevku sa dozviete, ako budú prebiehať negociácie k novému viacročnému finančnému rámcu, aké zjednodušenia prinesie, čo nás čaká v najbližšom období. Dozviete sa tiež o cieľoch a prioritách Európskej komisie a o možnostiach kumulovania viacerých zdrojov financovania.

  Videozáznam

 • Diskusia   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019
 • Diskusia   |   Jarná ITAPA 2019
 • OpenData ako integračná platforma pre občanov a verejnú správu   |   Kongres ITAPA 2012: Zaostrené na výsledky
  OpenData je idea podľa ktorej by mali byť určité dáta a rozhrania informačných systémov voľne dostupné pre každého za účelom použitia,
  spracovnia, znovu-publikovania podľa potreby používateľa a bez reštrikcií ako sú autorské práva, patenty a iné mechanizmy obmedzenia.
  Využitie a aplikácia princípov otvorenosti vo verejnej správe a medzi občanmi má mnohé dôležité konsekvencie vplývajúce na samotný charakter
  spoločnosti. Týmto fenoménom sa venuje mnoho organizácií vo svete. Pracovná skupina OpenData.sk pracujúca ako participatívna komunita
  projektu Utopia.sk sa snaží prinášať osvetu a dôležité inovácie z oblasti OpenData do slovenského prostredia.
  Pracovná skupina sa venuje témam ako sú štandardy a kvalita publikovaných dát a rozhraní systémov a témam sprístupňovania, publikovania a
  vizualizácie.
  Príspevok v rámci konferencia ITAPA sa bude venovať potenciálu viacnásobného využitia OpenData rozhraní pre účely optimálnej integrácie
  služieb a dát medzi verejnou správou, občanom a tretím sektorom a zároveň medzi samotnými organizáciami verejnej správy medzi sebou.
 • OpenData a vytváranie transparentnosti spoločnosti   |   Kongres ITAPA 2011: Desať rokov inspirácií
  Spoločnosť, v ktorej žijeme, stále obmedzuje prístup k istým typom informácií. Niektoré utajuje a k iným reguluje prístup. Procesy, ktoré v spoločnosti prebiehajú, tak nie sú transparentné, čím je znemožnená ich efektívna kontrola, kritika a optimalizácia verejnosťou. Zároveň takto veľká časť tvorivého potenciálu spoločnosti zostáva nevyužitá. Východiskom pre využitie tohto potenciálu je zdieľanie a rovnocenný prístup k informáciám pre všetkých občanov a rozvíjanie nástrojov širokej občianskej participácie na rôznorodých spoločenských procesoch. Prvým krokom je sprístupnenie všetkých informácií, ktorými disponuje verejná správa, občanom. Projekt OpenData ponúka možnosť informácie zhromažďovať, triediť a vyhodnocovať a tým zabezpečiť transparentnosť na úrovni verejnej správy. Transparentnú verejnú správu musia doplniť inštitúcie umožňujúce čo najširšiu občiansku participáciu. Základné jednotky umožňujúce participáciu a inklúziu občanov – participatívne komunity – zabezpečia transparentnosť spoločnosti zdola. Participatívne komunity sú otvorené pre každého a spolupracujú, preto u nich nevzniká potreba utajovať „interné“ informácie. Úspešná participatívna komunita má schopnosť samoreprodukcie a samosprávy a potenciál multiplikovať sa – facilitovať vznik ďalších. Môže zabezpečovať výrobu, vytvárať znalostné databázy, ponúkať vzdelávanie, rozvíjať kultúru a tak ďalej. Projekt OpenData dokáže mapovať dodávateľský potenciál a jeho nasadenie na potreby obyvateľov a transparentne namapovať zdroje na konkrétneho realizátora. Transparentnosť a efektivitu spoločenských procesov je možné zvýšiť aj zmenou v otvorenosti rôznorodých spoločenských subjektov navzájom a zmenou vnútornej štruktúry komunikácie, samosprávy a prerozdeľovania. Zmena smerom k otvorenosti spoločenských procesov umožní začleniť aj doteraz vylúčené skupiny obyvateľstva a odľahčí tak verejné zdroje. Namiesto odčerpávania verejných zdrojov sa vylúčení stanú produktívnymi členmi spoločnosti a prispejú k jej rozvoju. IT participatívna komunita je prototyp participatívnej komunity, ktorý sa dokáže sám financovať a overiť koncept otvorenej komunikácie a samoreprodukcie. V súčasnosti pracuje na vývoji a implementácii IT nástrojov zabezpečujúcich transparentnosť (projekt OpenData) a širokú občiansku participáciu (projekt Participatívny strom). Projekt Participatívneho stromu sa začal implementovať na úrovni miest ako elektronická infraštruktúra pre participatívne rozpočty. Kombinácia projektu OpenData a Participatívny strom dokáže zabezpečiť pre štát, samosprávy a participatívne komunity vzájomné transparentné vykazovanie obchodu, práce, prerozdeľovania a výmenu informácií a služieb. Môže tak prispieť k transparentnosti spoločenských procesov, využitiu skrytého potenciálu v spoločnosti, zníženiu spoločenských nákladov spôsobovaných korupciou, neefektívnosťou a spoločenskou exklúziou.
 • Otvorená verejná správa – zverejňovanie informácií podľa princípov Wikinomics   |   Kongres ITAPA 2010: Tam, kde sa svety stretávajú
  Svet sa neustále mení pod vplyvom internetu, globalizácie a globálnej kooperácie. Aplikované koncepty spoločností postavených na princípoch súperenia sa ukazujú ako seba-deštruktívne. Spoločnosti a organizácie, ktoré chcú byť v budúcnosti úspešné, by mali aplikovať princípy otvorenej spolupráce, zdieľania a participácie. Aplikovali by princípy Wikinomics. Revolučne novým východiskom pre efektívnu spoluprácu je zdieľanie a rovnocenný prístup k informáciám. Verejná správa disponuje dátami, ktoré je potrebné transparentným spôsobom sprístupniť. Prezentácia pojednáva o možnostiach aplikovania princípov Wikinomics vo vzťahu medzi občanom, štátnou správou a tretím sektorom sformulovaných do projektu Otvorenej verejnej správy www.opendata.sk.
 • Redakčný systém - módny trend alebo nutnosť   |   Kongres ITAPA 2003
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies