Staňte sa partnerom

Michaela Kollárová

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, riaditeľka plánovania investícií a financovania projektov
Na ministerstve sa jej podarilo vybudovať silný odborný tím, ktorý zvláda kľúčovú úlohu, ktorou je identifikovanie vhodných investícií, potrebných pre udržanie stavu a rozvoj hospodárskej a sociálnej infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky, vrátane nastavenia modelov financovania.

Získané skúsenosti, z predchádzajúcich 18 rokov pôsobenia v riadiacich pozíciách verejnej i štátnej správy, predovšetkým prácou na investičných a rozvojových projektoch financovaných aj z mimorozpočtových zdrojov, zúročuje aj v rámci koordinácie plánovania investícií a financovania projektov - nielen na útvaroch rezortu obrany, ale aj u jeho podriadených organizácií, ktoré majú vo svojej pôsobnosti rôzne oblasti - inovácie, školstvo, zdravotníctvo, veda a výskum, šport, environmentálne témy, ale aj tému mobility, energetickej efektívnosti, múzejníctva, hybridných hrozieb a pod.

V minulosti pôsobila na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu od jeho vzniku na pozícií riaditeľky odboru finančných nástrojov sekcie riadenia investícií, ako aj na pozícii vedúcej útvaru finančných nástrojov na odbore štrukturálnych fondov EÚ (finančný nástroj JESSICA) v ŠFRB.

Špecializuje sa aj na oblasť tvorby stratégie, vrátane návrhu na používanie finančných nástrojov a oblasť strategického plánovania, ako aj na inovačnú agendu SR. K jej hlavným úspechom patrí aj spustenie pilotného projektu inovačnej diplomacie SR a vypracovanie návrhu vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030.

Je členom Správnej rady NATO Akcelerátora DIANA (je jedným z navrhovateľom a zakladateľom tohto akcelerátora).
Je členom Rady investorov  NATO inovačného fondu (je jedným z navrhovateľom štruktúry a modelu financovania tohto fondu).
 
 • Diskusia "Ako vznikajú obranné inovácie na Slovensku?"   |   ITAPA Defence 2023 s výstavou vojenskej techniky
 • Severoatlantický akcelerátor pre inovácie v obrane – DIANA   |   Jarná ITAPA 2023
  Obranný a bezpečnostný sektor sa viac než kedykoľvek predtým nachádza pod veľkým tlakom byť pripravený na využívanie nových a prelomových technológií. Operačné a bojové domény netvoria už len konvenčné prostredia, ale čoraz viac sa intenzita bezpečnostných rizík zvyšuje aj v oblasti kybernetiky a iných sofistikovaných systémov. Obranyschopnosť krajín nie je definovaná už len počtom stíhačiek a tradičnej bojovej techniky, ale momentálne už aj schopnosťami ozbrojených síl a bezpečnostných zložiek využívať nové technológie. Preto je nevyhnutné, aby sa rezort obrany stal pevnou súčasťou inovačného ekosystému na Slovensku a poskytoval množstvo príležitostí pre tých, ktorí svoje inovatívne technologické nápady vedia modifikovať aj pre potreby obranného a bezpečnostného sektora.

  V súčasnej dobe sa na európskej aj medzinárodnej úrovni (NATO) rozbieha viacero iniciatív a nástrojov, ktoré poskytujú technologickým start-upom, podnikom, ale aj akademickému sektoru, možnosti byť súčasťou výskumno-vývojových projektov, získať miesto v inovačnom inkubátore alebo významné finančné prostriedky.
  Slovenská republika stála pri zrode a aktívne sa zapája do tvorby nástrojov akými sú Severoatlantický akcelerátor pre inovácie v obrane (DIANA – Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) a NATO Inovačný fond. Cieľom je nielen podporovať existenciu takýchto nástrojov, ale aj umožniť slovenskému inovačnému ekosystému zapojiť sa do týchto iniciatív a vyťažiť z nich čo najviac.

  Ministerstvo obrany SR sa snaží aktívne komunikovať s potenciálnymi záujemcami a technologickými talentmi, ktoré majú záujem svoje technológie ponúknuť aj pre potreby obranného a bezpečnostného sektoru. Zároveň nezabúda vo svojej komunikácii aj na akademický sektor, ktorý je dôležitou hybnou silou výskumno-vývojových aktivít.

  VIDEOZÁZNAM
 • Michaela Kollárová   |   Jarná ITAPA 2022
 • DISKUSIA na tému budovania moderných ozbrojených síl   |   Jarná ITAPA 2022
 • Diskusia   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies