Staňte sa partnerom

Martin Koška

Slovenská agentúra životného prostredia, GIS špecialista
Hlavné činnosti a zodpovednosť:
- člen implementačného tímu INSPIRE na SAŽP
- člen INSPIRE medzinárodného tímu - IOC Task Force Member
- administrácia ArcIMS, ArcGIS mapového servera
- programovanie GIS web aplikácií v prostredí php
- programovanie GIS web aplikácií na platforme ESRI,
prostredie MS Visual Studio C#  s využitím ArcGIS Server
Application Developer Framework (ADF™) for .NET

Zamestnávateľ:
Slovenská agentúra životného prostredia

Významné aktivity a členstvá:  
- člen INSPIRE-IOC-task force member - odborného rímu
- koordinátor medzinárodných projektov – NATURESDIplus, AWWB
  • Využívanie metaúdajov a priestorových údajov v mapových službách pre verejnú správu a verejnosť   |   Kongres ITAPA 2011: Desať rokov inspirácií
    Kľúčové slová: Priestorové údaje a metaúdaje, integrácia, harmonizácia, štandardizácia, modelovanie geografických objektov, národná infraštruktúra pre priestorové informácie, INSPIRE, mapové služby, WMS, WFS, interoperabilita, katalógové služby Metaúdaje spolu s priestorovými údajmi tvoria neoddeliteľnú súčasť pri implementácii služieb priestorových údajov. Tak isto aj ich použitie vychádza z postupných krokov: nájdi – zobraz – ulož. Ministerstvo životného prostredia cez svoje odborné organizácie v súčasnosti publikuje veľké množstvo mapových služieb, ktoré sa používajú v aplikáciách pre verejnú správu a verejnosť. V prezentácii uvedieme niekoľko príkladov ako sa tieto služby efektívne využívajú a môžu zefektívňovať prácu verejnej správy a informovanie verejnosti.
  • Environmentálny geoportál - zdroj údajov, služieb a aplikácií pre verejnú správu   |   Kongres ITAPA 2010: Tam, kde sa svety stretávajú
    Smernica INSPIRE a jej transpozícia do Zákona o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI) prináša zo sebou celú infraštruktúru, ktorej neodmysliteľnou súčasťou sú interoperabilné služby priestorových údajov. Environmentálny geoportál prináša zo sebou zdroj údajov a služieb pre ich využitie vo verejnej správe. Takýto prístup zjednodušuje, spresňuje a urýchľuje prácu úradníkov, ktorá sa takto stáva efektívnejšou. Predstavíme už konkrétne aplikácie, ktoré v súčasnosti sú na princípoch INSPIRE a NIPI založené.
  • Sieťové služby geopriestorových údajov   |   Kongres ITAPA 2009: Art of eServices
    Smernica INSPIRE prináša zo sebou celú infraštruktúru, ktorej neodmysliteľnou súčasťou budú interoperabilné služby priestorových údajov. Presne sú resp. budú prijaté vykonávacie predpisy pre vyhľadávacie, zobrazovacie, sťahovacie a transformačné služby, na základe ktorých sa budú priestorové údaje efektívnym spôsobom sprístupňovať pre široké použitie. Tieto pravidlá vychádzajú zo všeobecne platných a akceptovaných medzinárodných štandardov, preto je možné ich používať aj pri budovaní vlastnej elektronickej verejnej správy - eGovernmentu. Príklady služieb a ich použitie budú prezentované na praktických ukážkach.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies