Radoslav Repa

Radoslav Repa začal svoju profesionálnu kariéru ako štátny zamestnanec na Úrade vlády SR, kde neskôr pracoval ako riaditeľ odboru elektronických a sieťových služieb, pričom sa zameriaval predovšetkým na správu siete vládnej siete Govnet a Centrálneho digitálneho portálu Verejná správa poskytujúca elektronické služby občanom a podnikom, ktorú pomohol rozbehnúť v roku 2006. Potom pôsobil na ministerstve zahraničia ako konzultant pre rozvoj podnikových systémov IT a manažér štrukturálnych fondov IKT.

Od začiatku roka 2009 pracoval v Stálom zastúpení Slovenska v Bruseli ako digitálny a kybernetický atašé, obhajoval národné záujmy a vyjednával dohodnuté stanoviská k stratégiám a legislatíve so zástupcami EÚ a ďalších členských štátov. Počas slovenského predsedníctva v Rade predsedal dvom pracovným skupinám - jednej pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť a druhej pre kybernetické otázky. Podarilo sa mu tiež prijať silný mandát pre novovytvorenú kybernetickú skupinu Rady so zameraním na všetky horizontálne perspektívy vrátane legislatívy.

Radoslav Repa sa okrem iného môže podeliť o svoje odborné znalosti v oblasti priemyselného vlastníctva a politík štátnej pomoci. Počas intenzívneho roka slovenskej diplomacie v roku 2019 mal na starosti prípravy a úspešný priebeh predsedníctva OECD na zasadnutí Ministerskej rady pre digitálne dokumentácie slovenského predsedníctva OBSE a regionálne predsedníctvo Visegrad4 v digitálnej oblasti.

Radoslav Repa neskôr pracoval na Ministerstve pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu SR ako generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy zameranej prevažne na európsku digitálnu problematiku a nové technologické trendy. Okrem realizácie európskych strategických iniciatív zameraných digitálnu budúcnosť Európy, či Stratégie digitálnej transformácie Slovenska do roku 2030, jej akčného plánu sa podieľal na príprave nového programového obdobia 2021-2027 ako aj Plánu obnovy pre oblasti konektivity, digitálnych zručností a digitálnej ekonomiky. Finalizoval Národný plán širokopásmového prístupu a pracoval na lepšom premietnutí indexu DESI do národných politík. Momentálne sa venuje problematike kybernetickej bezpečnosti.
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
 • Úvod moderátora   |   Jarná ITAPA 2021

 • Diskusný panel   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

  Diskusia pozvaných hostí:
  Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby pre strategickú a krízovú komunikáciu SR
  Peter Čapkovič, Orange
  Milan Ištván, PPP
  Rafal Jaczyński, Huawei
  Ivan Marták, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
  Radoslav Repa, MIRRI
  Peter Šebo, PS:Digital

  Videozáznam
   
 • Národný plán širokopásmového prístupu a broadbandové ciele Slovenska   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

 • Výročný okrúhly stôl   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

  Prezentácia poskytne komplexný pohľad na kohéznu politiku po roku 2021. V príspevku sa dozviete, ako budú prebiehať negociácie k novému viacročnému finančnému rámcu, aké zjednodušenia prinesie, čo nás čaká v najbližšom období. Dozviete sa tiež o cieľoch a prioritách Európskej komisie a o možnostiach kumulovania viacerých zdrojov financovania.

  Videozáznam

 • Úvodný príhovor moderátora   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

 • Financovanie IT v budúcom období   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

  Digitálne projekty inak alebo aká je budúcnosť verejných investícií do IKT priemyslu na SR po roku 2021? Je zrejmé, že podpora investícií z fondov EÚ v rámci zdieľaného riadenia už klesá a bude klesať aj naďalej. Na druhej strane EÚ ponúka aj iné možnosti na financovanie IT priemyslu a projektov digitálnej transformácie a to cez tzv. priamo riadené programy. Príkladom je program Digitálna Európa, ktorá podporuje posilňovanie kapacít Európy v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti a pokročilých digitálnych zručností alebo program Nástroj na prepájanie Európy 2021-2027, ktorý podporuje investície do dopravnej, energetickej a digitálnej infraštruktúry.

  Videozáznam

 • Úvodné slovo moderátora   |   Jarná ITAPA 2019

  Pomocou pripravenej Digitálnej transformácie sa Slovensko môže stať do roku 2030 jednou z najvyspelejších krajín digitálnych krajín Európy. Alebo aj nie? Má na to Slovensko?
 • DISKUSIA: Okrúhly stôl   |   Jarná ITAPA 2019

 • Digitálna transformácia Slovenska   |   Jarná ITAPA 2019

  Príspevok nadviaže na otvárací príhovor podpredsedu vlády SR pre investície a informatizácia a zameria sa na kľúčové aspekty a prioritné aktivity/témy vládou SR schválenej 7. mája 2019. Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 2030. Stratégia je nadrezortnou vládnou stratégiou, ktorá definuje politiku a konkrétne Slovenska v kontexte už prebiehajúcej digitálnej transformácie ekonomiky a spoločnosti pod vplyvom inovatívnych technológií a globálnych megatrendov digitálnej doby.

  Stratégia pokrýva časové obdobie od roku 2019 do roku 2030 a  bola tvorená v rámci rozbehnutých a čiastočne riadených procesov digitalizácie a agendy jednotného digitálneho trhu Európskej únie, ako aj v kontexte globálnych priorít digitálnej transformácie. Stratégia dáva prvoradý dôraz na súčasné inovatívne technológie, ako sú umelá inteligencia, internet vecí, technológia 5G, big data a analytické spracovanie dát, blockchain či superpočítače, ktoré sa stanú novým motorom ekonomického rastu a posilňovania konkurencieschopnosti.

  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť informatizácie spoločnosti, vrátane tvorby politík jednotného digitálneho trhu, je hlavným koordinátorom tejto stratégie a zodpovedá za jej realizáciu v koordinácií a spolupráci s ďalšími ústrednými úradmi štátnej správy.

  Téma digitálnej transformácie Slovenska bude ďalej pokračovať diskusným panelom Digitálna transformácia Slovenska, kde bude viacerí špičkoví slovenskí odborníci diskutovať o špecifických oblastiach/jednotlivých prioritách realizácie predstavenej stratégie.  

  Videozáznam

   
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným