Radoslav Repa

expert na digitálnu transformáciu
Radoslav Repa začal svoju profesionálnu kariéru ako štátny zamestnanec na Úrade vlády SR, kde neskôr pracoval ako riaditeľ odboru elektronických a sieťových služieb, pričom sa zameriaval predovšetkým na správu siete vládnej siete Govnet a Centrálneho digitálneho portálu Verejná správa poskytujúca elektronické služby občanom a podnikom, ktorú pomohol rozbehnúť v roku 2006. Potom pôsobil na ministerstve zahraničia ako konzultant pre rozvoj podnikových systémov IT a manažér štrukturálnych fondov IKT.

Od začiatku roka 2009 pracoval v Stálom zastúpení Slovenska v Bruseli ako digitálny a kybernetický atašé, obhajoval národné záujmy a vyjednával dohodnuté stanoviská k stratégiám a legislatíve so zástupcami EÚ a ďalších členských štátov. Počas slovenského predsedníctva v Rade predsedal dvom pracovným skupinám - jednej pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť a druhej pre kybernetické otázky. Podarilo sa mu tiež prijať silný mandát pre novovytvorenú kybernetickú skupinu Rady so zameraním na všetky horizontálne perspektívy vrátane legislatívy.

Radoslav Repa sa okrem iného môže podeliť o svoje znalosti z domény priemyselného vlastníctva a štátnej pomoci. Počas intenzívneho roka slovenskej diplomacie v roku 2019 mal na starosti úspešný priebeh slovenského predsedníctva za digitánu oblasť v Rade ministrov OECD, slovenského predsedníctva v OBSE ako aj regionálne predsedníctvo V4.

Radoslav Repa neskôr pracoval na Ministerstve pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu SR ako generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy zameranej prevažne na európsku digitálnu problematiku a nové technologické trendy. Okrem realizácie európskych strategických iniciatív zameraných digitálnu budúcnosť Európy, či Stratégie digitálnej transformácie Slovenska do roku 2030, jej akčného plánu sa podieľal na príprave nového programového obdobia 2021-2027 ako aj Plánu obnovy pre oblasti konektivity, digitálnych zručností a digitálnej ekonomiky. Finalizoval Národný plán širokopásmového prístupu a pracoval na lepšom premietnutí indexu DESI do národných politík. Momentálne sa venuje problematike kybernetickej bezpečnosti.
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným