Staňte sa partnerom

Peter Chochol

Sféra, manažér pre energetiku
Ing. Peter Chochol, PhD. je skúsený odborník zameraný na vyspelé informačné a komunikačné technológie (IKT), predovšetkým v sektore energetiky a sieťových odvetví. Vyštudoval Technickú univerzitu v Košiciach na Fakulte elektrotechniky a informatiky, kde získal aj vedecký titul. Bol zapojený v riadiacich štruktúrach mnohých projektov zameraných na reštrukturalizáciu, konsolidáciu a zlepšenie efektívnosti podnikania. Posledných 10 rokov sa venuje technológiám inteligentných sietí, inteligentných miest a riešeniam pre zvyšovanie energetickej efektívnosti. V minulých rokoch bol riaditeľom prevádzky a vývoja IT divízie v Slovenskom plynárenskom priemysle, neskôr vedúcim riadenia energetických dát a merania v Západoslovenskej distribučnej. Od júna 2018 pracuje na úseku inovácií v spoločnosti SFÉRA, a.s.
 • Od inteligentných meracích systémov k novým energetickým službám a trvalej udržateľnosti (ESG)   |   Jesenná ITAPA 2023
  Historicky máme najvyššiu koncentráciu skleníkových plynov v ovzduší, najväčšími prispievateľmi sú energetika, priemysel a doprava. Jedným z opatrení na znižovanie spotreby je aj zavádzanie inteligentných meracích systémov (IMS), ktoré sa u nás inštalujú od roku 2013 a v súčasnosti je už pol milióna odberných miest vybavených inteligentným meračom spotreby elektriny. Súčasný stav využívania údajov z IMS sa koncentruje na získavanie údajov o spotrebe a ich použitie na vytváranie faktúr pre koncového odberateľa a zavádzanie nových energetických služieb je pomalé a rozpačité. Iba časť meraných údajov sa zdieľa aj s odberateľmi a ostatnými účastníkmi trhu, vo zvyšku dát sa skrýva zatiaľ nie naplno využívaný potenciál. V okolitých krajinách rastie množstvo inovatívnych projektov a produktov zaoberajúcich sa pokročilou analytikou energetických dát z IMS, čo im pomáha zvyšovať prestíž vedecko-výskumných inštitúcií, ale aj konkurencieschopnosť podnikom na lokálnom, ale aj európskom trhu. Slovensko v tomto smere má čo dobiehať. Potenciál sa skrýva v proaktívnych službách, aby koncoví odberatelia na základe analýzy týchto dát získali užitočné informácie týkajúce sa spotreby, ich environmentálneho dopadu (využiteľného aj v repotre ESG), možnosťami integrácie OZE do ich energetického hospodárstva, alebo informácie o anomáliách (prípadných poruchách) zariadení, či o možnostiach využívania nových produktov napr. kreditného merania v prípade odberateľov ohrozených energetickou chudobou. Mali by sme myslieť aj na ostatné energetické médiá, napr. teplo, kde je tiež veľký potenciál z hľadiska využívania odpadného tepla, ktoré by mohlo slúžiť na prospech nás všetkých.
 • Energeticky efektívne v inteligentných mestách   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2018: Hacking the Future

  Dopyt po energiách stále rastie a s tým súvisí aj kvalita ovzdušia, ktorá má signifikantný vplyv na zdravie obyvateľstva. Slovensko má dlhodobé problémy s kvalitou ovzdušia, pričom hlavnou príčinou súčasného stavu sú najmä emisie z vykurovania domácností a emisie z dopravy. Negatívne dopady sa dotýkajú predovšetkým miest, kde je koncentrácia obyvateľstva najvyššia. Prioritnou témou v koncepcii inteligentných miest by mala byť energetická efektívnosť s dlhodobou ambíciou nulovej produkcie emisií a energetickej sebestačnosti, ktorá úzko súvisí s budovaním, tzv "zelenej infraštruktúry", realizáciou opatrení na zmiernenie klimatických zmien, cirkulárnej ekonomiky s nulovou produkciou odpadov, elektromobilitou a znížením vonkajšieho hluku. Prvým krokom by mala byť analýza všetkých dostupných dát s posúdením ich vzájomných súvislostí a predikcií budúceho vývoja, ktoré vytvoria základ pre vytvorenie akčného plánu opatrení na dosiahnutie dlhodobých cieľov budovania Smart Cities.

  Videozáznam

 • Diskusný panel   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2018: Hacking the Future
 • Smart City – integrované digitálne služby   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2017: Technology & HumanITy
  Mnohé mestá už dnes kladú základy pre realizáciu trvalo udržateľných a prepojených konceptov „Smart City“. Príkladom môže byť parkovanie, ktoré je často problémom a motoristi hľadajúci parkovacie miesto môžu predstavovať až 30 percent dopravy v meste. Inteligentným riešením sú snímače umiestnené na parkovacích miestach, ktoré dokážu rozpoznať, či sú voľné alebo obsadené a pomocou týchto informácií môžeme navigovať vodičov na voľné parkovacie miesta prostredníctvom aplikácie, a tak v konečnom dôsledku zlepšiť a znížiť intenzitu dopravy, vrátane zníženia emisií oxidu uhličitého uvoľnených do ovzdušia. Už aj takéto jednotlivé "inteligentné" riešenia ako toto jednoznačne riešia prekážky v mestskej infraštruktúre. Zlepšujú oblasti, ako je doprava, bezpečnosť, dodávky energie alebo likvidácia odpadu.

  Avšak najväčšou výzvou pre budúcnosť bude integrovať rastúci počet riešení inteligentných miest do komplexnejšieho ekosystému súvisiacich objektov, miest a ľudí, a to sa dá dosiahnuť iba prostredníctvom nadradenej platformy Smart City. Technológie platformy Smart City spájajú občanov s miestnou samosprávou a podporujú priamu účasť, interakciu a spoluprácu. Platforma proaktívne poskytuje služby, oznámenia a informácie, integruje, harmonizuje a analyzuje obrovské množstvo údajov na predvídanie, zmiernenie a dokonca prevenciu mnohých problémov. Tieto údaje sa využívajú napríklad na inteligentné presmerovanie dopravy a zníženie počtu nehôd, identifikáciu kriminálnych miest na zmiernenie zločinu, prepojenie občanov v práci alebo mimo mesta. Platforma Smart City tak vytvára pridanú hodnotu a ponúka obrovské ekonomické výhody na zlepšenie výkonu verejných služieb.

  Videozáznam
   
 • Smart City – integrované digitálne služby   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2017: Technology & HumanITy
  Mnohé mestá už dnes kladú základy pre realizáciu trvalo udržateľných a prepojených konceptov „Smart City“. Príkladom môže byť parkovanie, ktoré je často problémom a motoristi hľadajúci parkovacie miesto môžu predstavovať až 30 percent dopravy v meste. Inteligentným riešením sú snímače umiestnené na parkovacích miestach, ktoré dokážu rozpoznať, či sú voľné alebo obsadené a pomocou týchto informácií môžeme navigovať vodičov na voľné parkovacie miesta prostredníctvom aplikácie, a tak v konečnom dôsledku zlepšiť a znížiť intenzitu dopravy, vrátane zníženia emisií oxidu uhličitého uvoľnených do ovzdušia. Už aj takéto jednotlivé "inteligentné" riešenia ako toto jednoznačne riešia prekážky v mestskej infraštruktúre. Zlepšujú oblasti, ako je doprava, bezpečnosť, dodávky energie alebo likvidácia odpadu.

  Avšak najväčšou výzvou pre budúcnosť bude integrovať rastúci počet riešení inteligentných miest do komplexnejšieho ekosystému súvisiacich objektov, miest a ľudí, a to sa dá dosiahnuť iba prostredníctvom nadradenej platformy Smart City. Technológie platformy Smart City spájajú občanov s miestnou samosprávou a podporujú priamu účasť, interakciu a spoluprácu. Platforma proaktívne poskytuje služby, oznámenia a informácie, integruje, harmonizuje a analyzuje obrovské množstvo údajov na predvídanie, zmiernenie a dokonca prevenciu mnohých problémov. Tieto údaje sa využívajú napríklad na inteligentné presmerovanie dopravy a zníženie počtu nehôd, identifikáciu kriminálnych miest na zmiernenie zločinu, prepojenie občanov v práci alebo mimo mesta. Platforma Smart City tak vytvára pridanú hodnotu a ponúka obrovské ekonomické výhody na zlepšenie výkonu verejných služieb.

  Videozáznam
   
 • Globálne trendy v oblasti smart cities   |   Jarná ITAPA 2017
  Mestá musia riešiť zvýšený počet výziev v oblasti koordinácie služieb a plánovania v dôsledku rozrastania miest. Občania potrebujú lepšiu zdravotnú starostlivosť, mestá potrebujú znížiť administratívne náklady nehovoriac o neefektívnych dopravných systémoch, zvyšovaní požiadaviek na komunikáciu a pripojenie a v neposlednom rade na súčasné energetické systémy, ktoré sú často neefektívne. Keďže mestá čelia týmto závažným a vzájomne prepojeným výzvam, je zrejmé, že model "obvyklého riešenia" sa stal zastaraným. Koncepcia Smart City reaguje adekvátnejšie a efektívnejšie, umožňuje miestnej samospráve predvídať a odstraňovať prípadné problémy a tým minimalizovať vplyv možných nedostatkov v budúcnosti. Implementácia inteligentného mesta je komplexná úloha zahŕňajúca rôzne aspekty a viacerých aktérov. V posledných rokoch začali mnohé mestá na celom svete navrhovať a realizovať svoju vlastnú inteligentnú stratégiu zahŕňajúcu širokú škálu rôznych hráčov. Keďže inteligentné mesto je založené predovšetkým na využívaní inovatívnych technológií v mestách a obciach, do jeho implementácie sa zapájajú traja hlavní aktéri: samospráva, výskumné inštitúcie a dodávatelia technológií. Samospráva riadi plánovanie „Inteligentného mesta“ a všeobecné aspekty v prospech obyvateľov; Výskumné inštitúcie ponúkajú svoje kompetencie v oblasti štúdia a experimentovania s inovatívnymi technológiami a riešeniami; Dodávatelia vyrábajú a predávajú technologické platformy a infraštruktúry na realizáciu inteligentného mesta. Zastrešujúcu úlohu zohrávajú poradenské spoločnosti - systémoví integrátori, ktorí ponúkajú koordináciu a interoperabilitu v týchto komplexných projektoch.

  Záznam z vystúpenia
   
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies