Peter Mach

predseda, Štatistický úrad SR
Peter Mach
Narodený: 10. februára 1951, Ružomberok

Vzdelanie:
1974 Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, odbor matematika, špecializácia matematická štatistika
1974 RNDr., Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, odbor pravdepodobnosť a matematická štatistika
1976 Medzinárodné matematické centrum S. Banacha, Varšava, 4 - mesačná stáž
1986 Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava, postgraduálne štúdium z matematickej informatiky

Profesionálna prax:
1974 - 1979 Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, ašpirant
1979 - 1981 Výpočtové laboratórium Slovenskej plánovacej komisie Bratislava, odborný pracovník v oblasti analýzy a programovania informačných systémov
1981 – 1992 Ústav aplikovanej kybernetiky Bratislava, samostatný odborný pracovník a vedúci oddelenia analýzy a projektovania informačných systémov
1992 – 1994 Národné centrum pre informatiku, Bratislava, vedúci odboru
1994 – 1995 Národné centrum pre informatiku, Bratislava, riaditeľ; člen kolégia predsedu ŠÚ SR
1995 Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, poradca námestníka primátora
1996 – 1997 ArtInAppleS, spol. s.r.o. Bratislava, vedúci oddelenia kvality
1998 Aitecon, spol. s.r.o. Bratislava, viceprezident pre oblasť kvality softvéru a dokumentácie
1999 Štatistický úrad SR, predseda

Ďalšie funkcie:
člen Porady ekonomických ministrov
člen Hospodárskej rady vlády SR
podpredseda Rady vlády SR pre informatiku
člen Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave
člen Vedeckej rady Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Členstvo v odborných spoločnostiach:
Jednota slovenských matematikov a fyzikov
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, od r. 1999 predseda
.
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?
  • IS vo voľbách v súčasnosti a prechod na elektronické hlasovanie v SR   |   Kongres ITAPA 2006


    V súlade s legislatívou je Štatistický úrad SR zodpovedný za spracovanie výsledkov všetkých druhov volieb a referend na Slovensku. Prezentácia popisuje súčasný stav spracovania výsledkov volieb pomocou IT, vrátane posledného vývoja. On-line prezentácia výsledkov, ktorá bola prvýkrát použitá v parlamentných voľbách 2006, je dobrým príkladom použitia IT v tomto procese. Prezentácia sa tiež zameriava na výzvy, ktorým musíme čeliť v nasledujúcich voľbách a referendách. Na záver bude diskutovaná možnosť zavedenia elektronického hlasovania v Slovenskej republike.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným