Jelena Hudcovská

predsedníčka, Úrad geodézie, kartografie a katastra, SR
Ing. arch. Jelena Hudcovská

Narodila sa 1. 2. 1952 v Bratislave.
Po maturite na strednej všeobecnovzdelávacej škole vyštudovala architektúru na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, v roku 1976 bola promovaná za inžinierku architektku.

Jej prvým zamestnávateľom bol URBION, Štátny inštitút urbanizmu a územného plánovania, kde sa venovala najviac územným plánom malých sídiel a ich zón, zúčastňovala sa však aj prác na dokumentáciach VÚC, na výskumných prácach. Ku koncu pôsobenia na URBION-e presadzovala využívanie výpočtovej techniky, hlavne grafických programov, do činnosti „výrobných stredísk“ (prvá nevýskumná úloha na URBION-e s počítačovou podporou).

Od roku 1993 pôsobila na Ministerstve životného prostredia SR, na odbore územného plánovania. V jej gescii boli vláde predkladané na schválenie prvé územné plány VÚC, aj s podporou počítačovej grafiky. Niekoľko rokov úspešne reprezentovala Slovensko vo viacerých orgánoch medzinárodnej spolupráce v oblasti územného a regionálneho plánovania (Slovensko-poľská medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu, ARGE Donauländer, ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung a iné).

V auguste 2002 bola vládou menovaná za predsedníčku Úradu geodézie, kartografie a katastra SR.
.
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020