Staňte sa partnerom

Oskar Kadlec

ATOS, Consultant / Client Partner
Oskar Kadlec je skúsený profesionál v oblasti elektronizácie zdravotníctva s 18 ročnými skúsenosťami z oblasti analýzy, návrhu architektúry, vývoja a nasadenia veľkých informačných systémov na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. V roly konzultanta NCZI pre oblasť sémantickej interoperability a vedúceho tímu zameraného na cezhraničné poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti sa podieľal na realizácii najväčšieho európskeho e-Health projektu epSOS (Inteligentné otvorené služby pre európskych pacientov).

V minulosti pracoval ako projektový manažér v organizácii IHTSDO (International Health Terminology Standards Development Organisation) v Kodani pri vývoji klinickej terminológie SNOMED-CT. V spoločnosti Atos v minulosti pracoval  ako konzultant pre zdravotníctvo v tíme Atos Research and Innovation lokalizovanom v Madride a v súčasnosti  sa venuje projektom, ktoré realizuje  Atos IT Solutions and Services s.r.o. v oblasti zdravotníctva a vzdelávania.

Ako občan je zakladajúcim členom občianskeho združenia, ktoré sa v rámci celoeurópskej iniciatívy usiluje o šírenie povedomia a odstránenie prekážok na ceste k rozvoju, implementácii a používaniu kvalitného elektronického zdravotného záznamu (EHR).
 
 • Prichádza eHealth. Ako zvládnuť rollout ?   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2016: Make IT Easy
  Poslaním elektronického zdravotníctva je prostredníctvom informačných a komunikačných technológií podporiť naplnenie poslania zdravotníctva, najmä prispieť k zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti a tým aj k zvyšovaniu kvality života občanov.  Slovensko už niekoľko rokov kráča smerom k naplneniu tohto cieľa.  Identifikovalo kľúčové aplikácie ako elektronická zdravotná knižka, elektronická preskripcia, dispenzácia a medikácia, národný portál zdravia alebo e-Alokácie. Vybudovalo informačnú a bezpečnostnú infraštruktúru a prispôsobilo údajovú základňu potrebám elektronizácie zdravotníctva. Pozornosť venuje prierezovej téme identifikácie pacientov ako aj zdravotníckych profesionálov a legislatívne podporuje zmeny v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti. V súčasnej dobe vrcholia prípravy na plošné rozšírenie Národného zdravotníckeho informačného systému do prostredia jeho budúcich užívateľov – účastníkov procesu poskytovania a financovania zdravotnej starostlivosti. V tejto súvislosti bude kľúčové zabezpečiť jednoznačnú identifikáciu pacienta ako aj zdravotníckeho profesionála a profesionálne, s minimálnou mierou rizika realizovať plošné rozšírenie systému, ktoré svojim rozsahom a zložitosťou výrazne presiahne aktivity dosiaľ realizované v prostredí slovenského zdravotníctva. Významným faktorom úspechu bude doménová znalosť, skúsenosť , schopnosť predvídať a operatívne reagovať.

  Atos v minulosti čelil rovnakým výzvam pri realizácii podobných projektov v zahraničí.  Vo svojom vstupe poskytne informáciu o tom, ako uchopil a úspešne zrealizoval podobné projekty v Rakúsku, Francúzsku alebo Škótsku.
   
 • Digitálne vzdelávanie pre odborné školy   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2015: No Borders
  Prečo by Vám nemala prednáška uniknúť ?
  Na Slovensku odštartoval systém duálneho vzdelávania založený na kombinácii teoretického vzdelávania v škole a praktického vzdelávania v priestoroch zamestnávateľa. Hľadáte odpoveď na otázku, či a v akej miere môžu informačné technológie pomôcť zmeniť alarmujúcu situáciu v strednom odbornom školstve na Slovensku, kde v súčasnej dobe zo 60 tisíc absolventov nájde uplatnenie na trhu práce len niečo vyše 6 percent ? Dosiahnutie tohto veľkého cieľa si vyžaduje prístup, ktorý umožní spojiť vedomosti zo školy a od zamestnávateľa do jedného rozhrania prostredníctvom ktorého získa študent tú správnu kombináciu informácií.

  Anotácia:
  Spoločnosť Atos vytvorila portál prostredníctvom ktorého študenti vybraných odborov získali prístup k najaktuálnejším a najmodernejším informáciám. Môžu si naštudovať dokopy až 1 450 lekcií , prečítať si 3 900 strán textov, pozrieť 6 060 minút videa a vypočuť 24 200 minút učebného textu. Portál je k dispozícii prostredníctvom počítačov a tabletov a vzdelávanie tak nadobúda celkom nový rozmer. Uviesť do života takýto portál si vyžaduje aktívnu participáciu všetkých zúčastnených subjektov. V prezentácii vám priblíži Oskar Kadlec zo spoločnosti Atos a Vojtech Andor zo spoločnosti Auto-Impex ako pomáhajú informačné technológie uviesť do života túto strategickú zmenu.

   
 • V čom spočíva skutočná inovatívnosť digitálneho vzdelávania   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2014: Future is TODAY
  Prečo by vám prednáška nemala uniknúť
  Na prednáške sa dozviete, že  inovácie vyplývajúce z digitálneho vzdelávania  siahajú ďaleko  za prosté využívanie počítačov pri vyučovaní.

   
  Anotácia:  
  Digitálne vzdelávanie nie je iba o pôsobivom vizuále, top nástrojoch,  kompatibilite s najmodernejšími štandardmi a adaptívnom dizajne.  Inovácia spočíva v príležitostiach, ktoré prináša pre všetkých účastníkov vzdelávacieho ekosystému  - v tomto prípade systému odborného vzdelávania na Slovensku . Cieľom tejto inovácie je pomôcť učiteľovi spraviť hodinu zaujímavejšou, zamestnávateľovi definovať vedomosti, ktoré očakáva od absolventov odborných škôl a študentom zvýšiť šance získať po ukončení školy kvalifikované zamestnanie. Požiadavky zúčastnených pretavené do obsahu umožnia podporiť zásadnú zmenu v oblasti odborného vzdelávania.

  Prednášajúci:
  Oskar Kadlec sa venuje v spoločnosti Atos projektom zameraným na oblasť  vzdelávania. Využíva pri tom svoje viac ako 19 ročné skúsenosti získané v prostredí projektov veľkých informačných systémov doma aj v zahraničí.


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies