Staňte sa partnerom

Beáta Brestenská

prodekanka pre zahraničné styky a sociálne záležitosti študentov, Prírodovedecká fakulta UK

prodekanka pre zahraničné styky a sociálne záležitosti študentov

Zamestnanie:
- Prírodovecká fakulta Univerzity Komenského  – asistent 1980 – 1997
- Získanie PhDr  - 1987
- Mimoriadny profesor od 1998
- Vedúca oddelenia didaktiky vedy 1998 – 2001
- Vedúca výskumného a vzdelávacieho IT centra Univerzity Komenského – od  2002
- Poslankyňa Národnej rady SR -  2002-2006:
- Členka Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá
- Členka Hospodárskeho výboru
- Vedúca pracovného podvýboru NR SR pre informačnú spoločnosť
- Vedúca slovenskej delegácie Rady Európy –  2004-2006
- Prodekanka Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského  – od 2007
- Riaditeľka neziskovej organizácie Asociácia projektu Infovek  – od 2002

 • Moderná škola s IKT a digitálnym obsahom   |   Kongres ITAPA 2008: Breaking with Traditions

  Dnes už mnohých žiakov veľmi nemotivuje čierna alebo zelená tabuľa, na ktorú píše učiteľ kriedou a žiak si má z nej opisovať.
  Mladá generácia pozná už iné „fascinujúce“ technológie, ktoré ich motivujú k záujmu k väčšiemu výkonu, k hravosti v poznávaní, o skušaniu a objavovaniu. Ako mysíme na digitálny svet, ktorý ich opklopuje a ktorý pomaly ale iste „posiela niektoré klasické veci do zabudnutia“. Medzi ne už sa pomaly dostáva aj klasická tabuľa.
  V príspevku chceme prezentovať modernizácu vzdelávania s podporou digitálneho obsahu Planeta vedomostí  s použitím interaktívnej tabule. Na Slovenku v rámci Iniciatívy za digitálne školy – IDeŠ, 7 škôl experimentálne overuje možnosti modernizácie vzdelávania, ktoré je veľkou výzvou pre spúšťajúci sa školskú reformu. V príspevku budeme prezentovať prvé výsledky z experimentálneho overovania digitálneho obsahu a nových metód vzdelávania pre prírodovedné predmety na základných a stredných školách.

  Kľúčové slová: Tradičná škola, Moderná škola, Školská reforma, Univerzálne kurikulum, Obsah a e-vzdelávanie pre K12 vzdelávací systém, Personalizácia vzdelávania

 • Od homo sapiens po homo mobilus (Človek IT mobilný)   |   Kongres ITAPA 2006

  Veľké zmeny, ktoré zažívame v 21. storočí si vyžadujú hlboké zmeny v každom z nás. S vývojom ľudstva išlo vždy, že kto niečo vedel bol úspešnejší ako ten čo nevedel. Tradovalo sa až do 20. storočia, že ak chceš niečo znamenať musíš mať školy. V škole sa všetko naučíš a potom to budeš v praxi realizovať. To už s nástupom informačných a komunikačných technológií prestáva platiť. Už nestačí byť Homo Sapiens. Už život stále viac vyžaduje aby sme sa vzdelávali celý život a aby sme vedeli komunikovať a byť mobilní.

  Kto nám dáva „vstupenku do úspešného života“? Samozrejme rodina a škola. Musíme si zvlášť dnes jasne vedieť položiť otázky:
  Ako je potrebné zmeniť školu aby pripravovala absolventov pre život v 21.storočie?
  Ako je potrebné zmeniť obsah vzdelávania – vlastne principiálne zmeniť celý proces vzdelávania ?

  Máme na to pripravených učiteľov?
  Čo vyžaduje štátna a súkromná sféra od absolventov stredných a vysokých škôl ?
  Ako dokážeme zmeniť celé Slovensko na jednu „veľkú modernú školu“, pre každého, všade a v každom čase?
  Odpovede na tieto otázky nedá náš príspevok, ale prezentuje ako sa mení situácia na školách, aké výsledky sa dosiahli pri vzdelávaní 53. tisíc učiteľov na základy práce s IKT a ich aplikáciami do vyučovania. Uvedieme konkrétne pozitívne zmeny vo vyučovaní, ktoré prezentujú inovatívni učitelia, ktorých už nemožno udržať v „stenách tradičnej školy“.

 • Projekt MINERVA ako výzva na budovanie vzdelanostnej spoločnosti   |   Kongres ITAPA 2005
 • Podpora systému akcelerácie IT v štátnej správe v rámci NR SR   |   Kongres ITAPA 2004
 • Legislatívny rámec pre eGovernment v Slovenskej republike   |   Kongres ITAPA 2004
  Slovensko sa hlási k iniciatíve eEurope+, ktorá definuje ciele informatizácie pre všetky prístupové krajiny. Slovensko však dnes v oblasti informatizácie zaostáva nielen za EÚ-15 štátmi, ale je aj na chvoste desiatich nových krajín v EÚ. Ak Slovensko mieni dosiahnuť ciele Lisabonskej stratégie, t.j. stať sa najkonkurenčnejšou a najdynamickejšou znalostnou ekonomikou, priorizovanie informatizácie je kľúčové. Vytvoriť prostredie pre znalostnú, informačnú spoločnosti na Slovensku znamená prijať novú štátnu politiku informatizácie so štyri hlavnými prioritami: 1. Dostupnosť a bezpečnosť internetu 2. Informačná vzdelanosť 3. Moderné verejné služby on-line 4. Moderné prostredie pre podnikanie Nevyhnutnosť prijať programy a stratégie: • Národná broadband stratégia 2005 – 2006 • Národný program počítačovej gramotnosti 2005-2006 • Štátny program informatizácie vzdelávania 2005-2010 Nevyhnutné inštitucionálne zmeny 1. Vytvorenie Úradu splnomocnenca pre informatizáciu spoločnosti (alebo Ministerstva pre informatizáciu spoločnosti) (2005-2006) Jeden úrad verejnej správy, ktorý realizuje koncepciu budovania informačnej spoločnosti. V praxi to znamená, že • koordinuje a realizuje jednotlivé projekty napríklad projekt portálu verejnej správy • zabezpečuje vzájomnú prepojenosť jednotlivých rezortných informačných systémov, zabezpečí jednotné rozhranie a definuje štandardy • zabezpečuje propagáciu a osvetu smerom k verejnosti • správa vládnej sieťovej infraštruktúry 2. Zriadenie výboru pre informatizáciu spoločnosti v Národnej rade Slovenskej republiky (2005-2006) Legislatívny rámec pre eGovernment Úlohou legislatívy v oblasti informatizácie verejnej správy je implementácia informačných technológií vo verejnej správe s cieľom zvýšiť kvalitu výkonu správy, znížiť jej administratívnu a finančnú náročnosť, minimalizovať subjektivizmus v rozhodovaní, zrýchliť a zjednodušiť vybavovanie záležitostí občana v úradoch. Tento cieľ možno dosiahnuť ak informatizácia verejnej správy bude riadeným procesom. Pre naplnenie cieľov eGovernmentu je nevyhnutná novelizovať existujúce zákony a zároveň pripraviť nové zákony, ktoré budú vytvárať komplexný legislatívny rámec pre informačnú spoločnosť na Slovensku: 1. potreba novelizovať platné zákony: a/ zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ktorým budú explicitne vymedzené úlohy a kompetencie ústrednej štátnej správy v oblasti informatizácie spoločnosti. b/ zákon č. 369/1991 Z.z. o obecnom zriadení a zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov, ktoré územnej samospráve explicitne vymedzia úlohy a kompetencie v oblasti informatizácie spoločnosti. c/ zákon č.261/95 Z.z. o štátnom informačnom systéme (resp. prijať nový zákon, zodpovedajúci novému vývoju) d/ zákon č. 610/2003 Z.z.o elektronických komunikáciách e/ zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode Podmienky aplikácie IKT vytvárajú aj ďalšie právne normy: zákon č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní, zákon č. 618/2003 Z.z. - autorský zákon, zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise, zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, zákon č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších zmien, zákon č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších zmien, zákony upravujúce niektoré úseky výkonu správy (napríklad: zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších zmien, zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších zmien a ďalšie). 2. príprava nových zákonov: • Zákon o informačných systémoch vo verejnej správe (október-november 2004, ktorý definuje základné pojmy; špecifikuje kompetencie, úlohy, povinnosti a súvzťažnosti účastníkov procesu aplikácie IKT vo verejnej správe, ako aj spôsob financovania informatizácie verejnej správy) • Zákon o základných registroch verejnej správy, • Zákon o elektronickom identifikátore fyzickej osoby.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies