Staňte sa partnerom

Legislatívny rámec pre eGovernment v Slovenskej republike

/ Prednáška
Slovensko sa hlási k iniciatíve eEurope+, ktorá definuje ciele informatizácie pre všetky prístupové krajiny. Slovensko však dnes v oblasti informatizácie zaostáva nielen za EÚ-15 štátmi, ale je aj na chvoste desiatich nových krajín v EÚ. Ak Slovensko mieni dosiahnuť ciele Lisabonskej stratégie, t.j. stať sa najkonkurenčnejšou a najdynamickejšou znalostnou ekonomikou, priorizovanie informatizácie je kľúčové. Vytvoriť prostredie pre znalostnú, informačnú spoločnosti na Slovensku znamená prijať novú štátnu politiku informatizácie so štyri hlavnými prioritami: 1. Dostupnosť a bezpečnosť internetu 2. Informačná vzdelanosť 3. Moderné verejné služby on-line 4. Moderné prostredie pre podnikanie Nevyhnutnosť prijať programy a stratégie: • Národná broadband stratégia 2005 – 2006 • Národný program počítačovej gramotnosti 2005-2006 • Štátny program informatizácie vzdelávania 2005-2010 Nevyhnutné inštitucionálne zmeny 1. Vytvorenie Úradu splnomocnenca pre informatizáciu spoločnosti (alebo Ministerstva pre informatizáciu spoločnosti) (2005-2006) Jeden úrad verejnej správy, ktorý realizuje koncepciu budovania informačnej spoločnosti. V praxi to znamená, že • koordinuje a realizuje jednotlivé projekty napríklad projekt portálu verejnej správy • zabezpečuje vzájomnú prepojenosť jednotlivých rezortných informačných systémov, zabezpečí jednotné rozhranie a definuje štandardy • zabezpečuje propagáciu a osvetu smerom k verejnosti • správa vládnej sieťovej infraštruktúry 2. Zriadenie výboru pre informatizáciu spoločnosti v Národnej rade Slovenskej republiky (2005-2006) Legislatívny rámec pre eGovernment Úlohou legislatívy v oblasti informatizácie verejnej správy je implementácia informačných technológií vo verejnej správe s cieľom zvýšiť kvalitu výkonu správy, znížiť jej administratívnu a finančnú náročnosť, minimalizovať subjektivizmus v rozhodovaní, zrýchliť a zjednodušiť vybavovanie záležitostí občana v úradoch. Tento cieľ možno dosiahnuť ak informatizácia verejnej správy bude riadeným procesom. Pre naplnenie cieľov eGovernmentu je nevyhnutná novelizovať existujúce zákony a zároveň pripraviť nové zákony, ktoré budú vytvárať komplexný legislatívny rámec pre informačnú spoločnosť na Slovensku: 1. potreba novelizovať platné zákony: a/ zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ktorým budú explicitne vymedzené úlohy a kompetencie ústrednej štátnej správy v oblasti informatizácie spoločnosti. b/ zákon č. 369/1991 Z.z. o obecnom zriadení a zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov, ktoré územnej samospráve explicitne vymedzia úlohy a kompetencie v oblasti informatizácie spoločnosti. c/ zákon č.261/95 Z.z. o štátnom informačnom systéme (resp. prijať nový zákon, zodpovedajúci novému vývoju) d/ zákon č. 610/2003 Z.z.o elektronických komunikáciách e/ zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode Podmienky aplikácie IKT vytvárajú aj ďalšie právne normy: zákon č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní, zákon č. 618/2003 Z.z. - autorský zákon, zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise, zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, zákon č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších zmien, zákon č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších zmien, zákony upravujúce niektoré úseky výkonu správy (napríklad: zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších zmien, zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších zmien a ďalšie). 2. príprava nových zákonov: • Zákon o informačných systémoch vo verejnej správe (október-november 2004, ktorý definuje základné pojmy; špecifikuje kompetencie, úlohy, povinnosti a súvzťažnosti účastníkov procesu aplikácie IKT vo verejnej správe, ako aj spôsob financovania informatizácie verejnej správy) • Zákon o základných registroch verejnej správy, • Zákon o elektronickom identifikátore fyzickej osoby.

Beáta Brestenská

prodekanka pre zahraničné styky a sociálne záležitosti študentov Zamestnanie: - Prírodovecká fakulta Univerzity Komenského  – asistent 1980 – 1997 - Získanie PhDr  - 1987 - Mimoriadny profesor od 1998 - Vedúca oddelenia didaktiky vedy 1998 – 2001 - Vedúca výskumného a vzdelávacieho IT centra Univerzity Komenského – od  2002 - Poslankyňa Národnej rady SR -  2002-2006: - Členka Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá - Členka Hospodárskeho výboru - Vedúca pracovného podvýboru NR SR pre informačnú spoločnosť - Vedúca slovenskej delegácie Rady Európy –  2004-2006 - Prodekanka Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského  – od 2007 - Riaditeľka neziskovej organizácie Asociácia projektu Infovek  – o…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies