Svetlana Síthová

štátna tajomníčka, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Mgr. Svetlana Síthová je špeciálna pedagogička, ktorá sa dlhodobo venuje deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Má bohaté praktické skúsenosti, ktorá nadobudla v centre pre deti a rodiny, v špeciálnej materskej a základnej škole, ako aj v praktickej škole. Okrem toho v minulosti pôsobila na strednej odbornej škole, ako aj v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Vyučovala tiež na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde sa venovala odborom špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia. Je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných štúdií v oblasti špeciálnej pedagogiky a vzdelávania žiakov so špeciálnymi potrebami. Je víťazkou kategórie Mladý talent poradenstva (2019). V roku 2020 bola finalistkou ocenenia Učiteľ Slovenska. Pôsobila v Štátnom pedagogickom ústave v pozícii vedúcej sekcie inkluzívneho vzdelávania, národnostných menšín a rozvoja vzdelávacieho systému. Viedla Odbor inkluzívneho vzdelávania na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR a aktuálne pracuje na komplexnej reforme poradenského systému. Podieľala sa na tvorbe Plánu obnovy a po jeho schválení bude zastrešovať implementáciu navrhovaných opatrení. Do funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ju schválila vláda SR 24. júna 2021.
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným