Staňte sa partnerom

Peter Krcho

Klinika neonatológie LF UPJŠ a DFN v Košiciach, prednosta
Peter KRCHO vyštudoval Fakultu detského lekárstva UK v Prahe a postupne získal atestácie z pediatrie a neonatológie. V súčasnosti pracuje  na Klinike neonatológie LF UPJŠ a DFN v Košiciach ako prednosta kliniky. Od roku 2008 vykonáva funkciu krajského odborníka pre neonatológiu pre Košický kraj a je členom výboru neonatologickej spoločnosti SPS. Je organizátorom a programovým riaditeľom už pravidelnej medzináronej konference Košická neonatologická a satelitných konferencií z neonatológie na Slovensku. Od roku 1997 je riaditeľom neziskovej organizácie  Krajská neonatologická n.o. Novorodenec. V roku 2006 sa stal zakladateľom a členom výkonného výboru európskej odbornej spoločnosti Union of European Neonatal and Perinatal Societies. V roku
2012 získal Cenu ITAPA a v roku2014 zase ocenenie Microsoft Industry Award Winner. Medzi jeho profesionálne záujmy patrí najmä ventilačná podpora,  celotelová hypotermia monitorovanie orgánovej cirkulácie u novorodencov, celotelová ultrasonografia u novorodencov, resuscitácia novorodencov, prevencia nemocničných infekcií u novorodencov, SWOT analýza a strategické plánovanie, EBM – medicína založená na validných informáciách, databázové systémy v intenzívnej neonatológii a využitie IT technológií v intenzívnej medicíne.
 • Novorodenec – digitalizované riešenie komunikácie počas transportu novorodencov   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2014: Future is TODAY
  Aplikácia NOVORODENEC beží v pilotnej prevádzke od júna 2014. Doposiaľ bolo zadaných a spracovaných 9 transportovaných novorodencov. Každá jedna situácia priniesla nové pohľady na možnosti využitia systému, nástroje programu otvárajú novú úroveň komunikaácie s personálom a rodičmi pacienta. Jedná sa o jedinečné riešenie v Európe, unikátne v obojsmernej replikácii dát v režimoch on line aj off line, obsahuje integrovaný ultrasonografický prístroj na presnejšiu diagnostiku. Využíva DICOM prehliadač s garantovanou bezpečnosťou dát využitím Microsoft Azure. Ostrá pilotná prevádzka priniesla nové pohľady najmä pri riešení najkritickejsších situácií – možnosť konzultácie ďalšieho experta alebo špecialistu v prípade ukončenia starostlivosti pre neriešiteľnú vrodenú chybu, možnosť odosielania a prijímania nálezov pred a počas presunu, možnosť odosielania dokumentácie medzi prijímajúcim a odosielajúcim pracoviskom obojsmerne alebo priamo na e mail rodičov dieťaťa počas transportu. Oveľa efektívnejší spôsob hlásenia stavu pacienta s možnosťou spätného prehľadu na rannom hlásení, nové možnosti vzdelávania v čase nedostatku neonatológov na Slovensku.

 • Mobilita pre záchranu malých pacientov   |   Kongres ITAPA 2013: Putting IT together
  Vidieť skôr pomáha zachrániť

  Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
  K najväčšmi obávam na svete patrí strach o vlastné dieťa, keď nie je zdravé alebo utrpí úraz. V takýchto situáciách je čas najväčší nepriateľ. Dnes s ním už chvalabohu vieme “bojovať” aj vďaka vizualizácii nálezov na diaľku. Navyše spíker je vynikajúci prezentátor.


  Anotácia:
  Vizualizácia nálezov na diaľku v neonatológii. 

Meniace sa technológie umožňujú meniť spôsob komunikácie aj v kritických situáciách. Práce na implementácii projektu spracovávania a uchovávania dát v oblasti intenzívnej neonatológie v regióne košického kraja pokračujú doposiaľ na médiách bez pripojenia do komplexnej siete, ale v o to extrémnejších situáciách (v regionálnej nemocnici, v sanitke, v helikoptére)  Konkrétne situácie transportovaných novorodencov v mobilných ambulanciách, v helikoptére odhalili ďalšie možnosti zjednodušenia riešenia kritických situ ácií v klinickej praxi. Výsledkom je kvalitnejšia a rýchlejšia pomoc, ale ukazuje sa možnosť aj šetrenia obrovských nákladov a chýbajúceho ľudského potenciálu.

 • Vizualizácia ultrazvukových nálezov u kriticky chorých novorodencov   |   Kongres ITAPA 2012: Zaostrené na výsledky
  Cieľom tejto prednášky je predstaviť a popísať systém uchovávania a vyhodnocovania ultrazvukových nálezov u kriticky chorých novorodencov. V poslednom období sa radikálne rozširuje spektrum možných vyšetrení a zobrazení priamo pri lôžku pacienta. Súčasne je veľmi dôležité kontinuálne vzdelávanie personálu na všetkých úrovniach.  Základné vyšetrenie je realizované na ultrazvukovom prístroji Aloka Alfa 6.  V novorodeneckom veku má validita ultrasonografického vyšetrenia podobnú výpovednú hodnotu ako vyšetrenie pomocou magnetickej rezonancie pre vysoký podiel tekutiny vo vyšetrovaných tkanivách. Cieľom ultrasonografického vyšetrenia je v tejto skupine pacientov: 1.odhalenie život ohrozujúcich morfologických vývinových chýb orgánových systémov. 2.zhodnotenie cirkulačných charakteristík za meniacich sa podmienok orgánovej adaptácie a ich vzájomných súvislostí. 3.hodnotenie efektivity zvolených intervenčných postupov. 4.hodnotenie možných poškodení tkanív a orgánov. Pri vyšetrení sa ukladajú statické, dynamické a počítačom upravené zobrazenia. Súčasťou vyšetrenia je aj využitie dopplerovského efektu pohybujúcich sa častíc vo farebnej škále a v dopplerovských krivkách. Súčasťou je aj uloženie videozáznamu, ktorý hodnotí dynamiku pohybujúcich sa tkanív.  Uložené dáta sa ukladajú na pevný disk ultrazvuku ako aj na pevný disk notebooku pomocou wifi. Zobrazenie na veľkoplošnú obrazovku sa riadi pomocou výkonného tabletu. Hlavným cieľom tohto systému je uchovávanie údajov na viacero úložíšť, súčasne väzba na databázu pacientov. Ďalším cieľom bolo rýchlo a jednoducho sa dostať k údajom pacienta na dennej vizite priamo pri lôžku pacienta (inkubátor s množstvom zariadení) a ich zobrazenie na veľkoplošnú obrazovku pre lekárov, sestry, rodičov ale aj medikov a školencov. Systém umožňuje ľahký výber a porovnanie nálezov. Umožňuje ponechanie cyklovania nálezov u novo diagnostikovaných  závažných diagnóz pre vyššie percento personálu (vyťaženosť). Popis nálezu je súčasne podporený digitálnymi dátami.
  Hlavné pozitíva projektu. Bezpečné uchovávanie, rýchli prehľad a nálezoch, porovnávanie nálezov, kontinuálna edukácia, zniženie nutnosti opakovania vyšetrenia zaťažením pacienta pri nejasných nálezoch. Vyššia úroveň komunikácie a efektívnejšia včasná intervencia.

  http://www.novorodenec.sk/page.php?sekcia=clanky&id=97
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies