Staňte sa partnerom

Vizualizácia ultrazvukových nálezov u kriticky chorých novorodencov

/ Prednáška
Cieľom tejto prednášky je predstaviť a popísať systém uchovávania a vyhodnocovania ultrazvukových nálezov u kriticky chorých novorodencov. V poslednom období sa radikálne rozširuje spektrum možných vyšetrení a zobrazení priamo pri lôžku pacienta. Súčasne je veľmi dôležité kontinuálne vzdelávanie personálu na všetkých úrovniach.  Základné vyšetrenie je realizované na ultrazvukovom prístroji Aloka Alfa 6.  V novorodeneckom veku má validita ultrasonografického vyšetrenia podobnú výpovednú hodnotu ako vyšetrenie pomocou magnetickej rezonancie pre vysoký podiel tekutiny vo vyšetrovaných tkanivách. Cieľom ultrasonografického vyšetrenia je v tejto skupine pacientov: 1.odhalenie život ohrozujúcich morfologických vývinových chýb orgánových systémov. 2.zhodnotenie cirkulačných charakteristík za meniacich sa podmienok orgánovej adaptácie a ich vzájomných súvislostí. 3.hodnotenie efektivity zvolených intervenčných postupov. 4.hodnotenie možných poškodení tkanív a orgánov. Pri vyšetrení sa ukladajú statické, dynamické a počítačom upravené zobrazenia. Súčasťou vyšetrenia je aj využitie dopplerovského efektu pohybujúcich sa častíc vo farebnej škále a v dopplerovských krivkách. Súčasťou je aj uloženie videozáznamu, ktorý hodnotí dynamiku pohybujúcich sa tkanív.  Uložené dáta sa ukladajú na pevný disk ultrazvuku ako aj na pevný disk notebooku pomocou wifi. Zobrazenie na veľkoplošnú obrazovku sa riadi pomocou výkonného tabletu. Hlavným cieľom tohto systému je uchovávanie údajov na viacero úložíšť, súčasne väzba na databázu pacientov. Ďalším cieľom bolo rýchlo a jednoducho sa dostať k údajom pacienta na dennej vizite priamo pri lôžku pacienta (inkubátor s množstvom zariadení) a ich zobrazenie na veľkoplošnú obrazovku pre lekárov, sestry, rodičov ale aj medikov a školencov. Systém umožňuje ľahký výber a porovnanie nálezov. Umožňuje ponechanie cyklovania nálezov u novo diagnostikovaných  závažných diagnóz pre vyššie percento personálu (vyťaženosť). Popis nálezu je súčasne podporený digitálnymi dátami.
Hlavné pozitíva projektu. Bezpečné uchovávanie, rýchli prehľad a nálezoch, porovnávanie nálezov, kontinuálna edukácia, zniženie nutnosti opakovania vyšetrenia zaťažením pacienta pri nejasných nálezoch. Vyššia úroveň komunikácie a efektívnejšia včasná intervencia.

http://www.novorodenec.sk/page.php?sekcia=clanky&id=97

Peter Krcho

Klinika neonatológie LF UPJŠ a DFN v Košiciach
Peter KRCHO vyštudoval Fakultu detského lekárstva UK v Prahe a postupne získal atestácie z pediatrie a neonatológie. V súčasnosti pracuje  na Klinike neonatológie LF UPJŠ a DFN v Košiciach ako prednosta kliniky. Od roku 2008 vykonáva funkciu krajského odborníka pre neonatológiu pre Košický kraj a je členom výboru neonatologickej spoločnosti SPS. Je organizátorom a programovým riaditeľom už pravidelnej medzináronej konference Košická neonatologická a satelitných konferencií z neonatológie na Slovensku. Od roku 1997 je riaditeľom neziskovej organizácie  Krajská neonatologická n.o. Novorodenec. V roku 2006 sa stal zakladateľom a členom výkonného výboru európskej odbornej spoločnosti Union of European Neonatal and Perinatal Societies. V roku…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies