Staňte sa partnerom

Zber, analýza a vyhodnocovanie údajov v NCZI

/ Prednáška
Národné centrum zdravotníckych informácií prevádzkuje od roku 2006 Informačný systém zdravotníckych indikátorov, ktorý vytvorila a dodala spoločnosť Softec, spol. s r.o. Tento systém zabezpečuje automatizovanú podporu základných procesov: návrh zisťovania, zber a spracovanie údajov. Papierová forma zberu dát je nahradená zberom prostredníctvom elektronických formulárov, resp. vystaveného dátového rozhrania s webovými službami na automatizované spracovanie dát. Okrem podpory pre spracovanie údajov štatistických zisťovaní sú súčasťou systému aj administratívne registre: Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a Národný register zdravotníckych pracovníkov a niektoré národné zdravotné registre ako je Národný register pacientov s cievnym ochorením mozgu a Národný register pacientov so srdcovocievnym ochorením. Ďalšie zdravotné registre sa postupne do systému pridávajú.
V roku 2012 bol systém rozšírený o reportingový modul, ktorý umožňuje tvorbu multidimenzionálnych kociek, multidimenzionálne analýzy údajov i efektívnu tvorbu dynamických reportov v tabuľkovej, grafickej a mapovej forme a ich prezentáciu pomocou webového prehliadača. Modul umožňuje prezentovať prehľadným spôsobom údaje uložené v dátovom sklade NCZI, prepájať ich navzájom i prepájať ich s údajmi z iných zdrojov (napr. údaje získané zo ŠÚSR, ÚVZ, a pod.). Pripravované reporty predstavujú podklad pre publikáciu údajov aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sú primárnym zdrojom údajov.

Slavomír Gnip

Softec
RNDr. Slavomír Gnip je absolventom Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Svoju pracovnú kariéru začal v roku 1987 na Technickej univerzite ako programátor v jazyku C. V roku 1992 nastúpil do spoločnosti Softec, spol. s r. o. na pozíciu vývojára vo vývojom prostredí Informix v projekte vývoja informačného systému pre Fond zdravotného poistenia Národnej poisťovne, od roku 1995 Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. V tomto projekte postupne prešiel rôznymi funkciami, od analytika, návrhára až po projektového manažéra. V rokoch 2000 až 2010 vykonával, popri riadení projektov, funkciu vedúceho oddelenia majúceho v zodpovednosti návrh a vývoj informačných systémov v oblasti zdravotníctva, dopravy a poisťovacieho maklérstv…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Zuzana Vallová

Národné centrum zdravotníckych informácií
Mgr. Zuzana Vallová je absolventkou Matematicko - fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1993 pracuje v Národnom centre zdravotníckych informácií (NCZI). Prešla mnohými pracovnými pozíciami od programátora softvéru pre vstup a kontrolu údajov, cez správcu dátového skladu až po riadiace funkcie. V súčasnej dobe pracuje ako vedúca Odboru zdravotníckej štatistiky a do jej pôsobnosti patrí riadenie prípravy metodík, zberu a spracovania štatistických údajov, definovanie a tvorba štatistických výstupov. Počas svojej pracovnej kariéry sa podieľala na vypracovávaní mnohých analýz z údajov zdravotníckej štatistiky pre domáce aj medzinárodné projekty a na príprave Národných akčných plánov v oblasti zdravotníctva.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies