Staňte sa partnerom

Slavomír Gnip

Softec, account manažér
RNDr. Slavomír Gnip je absolventom Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Svoju pracovnú kariéru začal v roku 1987 na Technickej univerzite ako programátor v jazyku C. V roku 1992 nastúpil do spoločnosti Softec, spol. s r. o. na pozíciu vývojára vo vývojom prostredí Informix v projekte vývoja informačného systému pre Fond zdravotného poistenia Národnej poisťovne, od roku 1995 Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. V tomto projekte postupne prešiel rôznymi funkciami, od analytika, návrhára až po projektového manažéra. V rokoch 2000 až 2010 vykonával, popri riadení projektov, funkciu vedúceho oddelenia majúceho v zodpovednosti návrh a vývoj informačných systémov v oblasti zdravotníctva, dopravy a poisťovacieho maklérstva. Pre zákazníkov v spomenutých oblastiach mal na starosti aj dodávku BI riešení. Aktuálne pôsobí na pozícii account manažéra so zodpovednosťou za plnenie úloh projektových realizačných tímov, plnenie zmluvných záväzkov pre zákazníkov vo verejnom sektore a budovanie vzťahov s týmito zákazníkmi.
Svoje odborné skúsenosti si priebežne rozvíja účasťou na odborných podujatiach z oblasti BI,  predovšetkým z oblasti projektového riadenia. V rámci svojej kariéry získal skúsenosti s riadením veľkých projektov v oblasti IT.
  • Zber, analýza a vyhodnocovanie údajov v NCZI   |   Kongres ITAPA 2012: Zaostrené na výsledky
    Národné centrum zdravotníckych informácií prevádzkuje od roku 2006 Informačný systém zdravotníckych indikátorov, ktorý vytvorila a dodala spoločnosť Softec, spol. s r.o. Tento systém zabezpečuje automatizovanú podporu základných procesov: návrh zisťovania, zber a spracovanie údajov. Papierová forma zberu dát je nahradená zberom prostredníctvom elektronických formulárov, resp. vystaveného dátového rozhrania s webovými službami na automatizované spracovanie dát. Okrem podpory pre spracovanie údajov štatistických zisťovaní sú súčasťou systému aj administratívne registre: Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a Národný register zdravotníckych pracovníkov a niektoré národné zdravotné registre ako je Národný register pacientov s cievnym ochorením mozgu a Národný register pacientov so srdcovocievnym ochorením. Ďalšie zdravotné registre sa postupne do systému pridávajú.
    V roku 2012 bol systém rozšírený o reportingový modul, ktorý umožňuje tvorbu multidimenzionálnych kociek, multidimenzionálne analýzy údajov i efektívnu tvorbu dynamických reportov v tabuľkovej, grafickej a mapovej forme a ich prezentáciu pomocou webového prehliadača. Modul umožňuje prezentovať prehľadným spôsobom údaje uložené v dátovom sklade NCZI, prepájať ich navzájom i prepájať ich s údajmi z iných zdrojov (napr. údaje získané zo ŠÚSR, ÚVZ, a pod.). Pripravované reporty predstavujú podklad pre publikáciu údajov aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sú primárnym zdrojom údajov.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies