Milan Ftáčnik

Slovenská informatická spoločnosť, Predseda
Vzdelanie:

    * 1976 – 1980 – vysokoškolské štúdium v odbore teoretická kybernetika na Prírodovedeckej fakulte UK, ukončené na novovzniknutej MFF UK, téma diplomovej práce: Funkcionálna a časová zložitosť realizácie niektorých diskrétnych modelov vizuálnych obrazov

    * 1980 – 1986 – interná ašpirantúra na Katedre teoretickej kybernetiky MFF UK (s prerušením 1981/82 na absolvovanie základnej vojenskej služby), téma dizertačnej práce: Zložitosť a rozpoznávanie niektorých tried booleovských matíc s využitím monotónnosti

    * 1987 – udelený titul CSc. (v oblasti matematicko-fyzikálnych vied)

    * 1989 – udelený vedecko-pedagogický titul docent

Zamestnanie:

    * 1980 – 1981 – interná ašpirantúra na Katedre teoretickej kybernetiky MFF UK

    * 1981 – 1982 – základná vojenská služba

    * 1982 – 1986 – interná ašpirantúra na Katedre teoretickej kybernetiky MFF UK

    * 1986 – 1989 – odborný asistent na Katedre teoretickej kybernetiky

    * 1989 – docent na Katedre teoretickej kybernetiky, od roku 1990 na Katedre umelej inteligencie, po jej zániku od roku 1994 na Katedre počítačovej grafiky a spracovania obrazu, ktorá sa včlenila v roku 2004 do Katedry aplikovanej informatiky

    * 1990 – 1998 – poslanec NR SR

    * 1998 – 2002 – minister školstva SR  

    * 2003 – 2004 – vedúci Katedry počítačovej grafiky a spracovania obrazu FMFI UK Bratislava

    * 2004 – 2006 – vedúci Katedry aplikovanej informatiky FMFI UK Bratislava (po zlúčení KPGSO a Ústavu informatiky)

    * 2006 – 2010 – starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka

    * 2010 – 2014 – primátor hlavného mesta SR Bratislavy

    * od 2014 do súčasnosti – Katedra aplikovanej informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky (FMFI) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, oddelenie
počítačovej grafiky a spracovania obrazu
 
Milan Ftáčnik počas svojej profesionálnej kariéry pôsobil aj ako výkonný koordinátor projektu Culture 2000 Virtual Heart of Central Europe, predseda Slovenskej informatickej spoločnosti, člen Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy či poradca ministra školstva SR pre prípravu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.
Milan Ftáčnik hovorí plynule anglicky a rusky. Pasívne ovláda nemecký a poľský jazyk. V roku 1980 získal Cenu ministra školstva SSR. Medzi jeho profesionálne záujmy patrí oblasť spracovania obrazovej informácie, vizuálnej bezpečnosti, reforma verejnej správy, vzdelávacia politika a informatizácia spoločnosti. Narodil sa 30. októbra 1956, je ženatý a je otcom troch detí.
Prihláste sa na Medzinárodný kongres Jarná ITAPA 2019

Prednášky spíkra