Staňte sa partnerom

Zdravotnícka sieť AGEL má ambíciu digitalizovať všetkých 32 svojich nemocníc

AGEL je najúspešnejším súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. Zdravotnícke zariadenia, ktoré sú súčasťou skupiny AGEL, poskytujú najmodernejšie služby v súlade so súčasnými trendmi a pýšia sa špičkovým vybavením. Tvorí takmer 100 spoločností v Českej republike a na Slovensku a prevádzkuje nemocnice a polikliniky, špecializované centrá ako aj sieť lekární, laboratórií, nezdravotníckych centier, distribučných a servisných spoločností.

Kvalita starostlivosti a bezpečnosť pacienta sú priority, na ktoré Skupina AGEL kladie dôraz. Zdravotnícke zariadenia preto musia spĺňať všetky zákonné normy, nad rámec toho sme však zaviedli ďalšie procesy monitorujúce kvalitu starostlivosti. Neustále skvalitňujeme naše služby a flexibilne reagujeme na aktuálne potreby pacientov a klientov. 

Nevyhnutným predpokladom toho, aby sa naše zdravotnícke zariadenia rozvíjali v súlade s víziou technologicky vyspelého zdravotníctva sú dáta, ich dostupnosť, spracovanie a štruktúrovanosť. To je absolútny základ moderných technológií v zdravotníctve, postup v elektronizácii zdravotníctva vrátane telemedicínskych projektov ako je telerádiológi či telemonitoring pacientov doma. Tu je však nevyhnutné celkové inštitucionalizovanie telemedicíny a podpora zmeny legislatívy a štandardizácia procesov. AGEL už niekoľko rokov realizuje inovácie v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, kde sa stáva lídrom (napríklad v urýchľovaní popisovania – Generio). 

Dáta a ich digitalizácia sú absolútne kľúčové v zdravotníctve. Potrebujeme ich však dôkladne rozlišovať, triediť a spracovať,  aby sme priniesli ako nadstavbu technologické výdobytky. ,,Dáta sú pre nás veľmi dôležité, nielen pre zdravotnícke zariadenia, aby správne vykazovali zdravotnú starostlivosť, ktorú poskytli, aby ju správne vykódovali a mali zaplatené zdravotnými poisťovňami, ale sú veľmi dôležité aj pre pacienta. Ak s nimi budeme pracovať, kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa bude zvyšovať,“ uviedla podpredsedníčka predstavenstva AGEL a. s. MUDr. Marie Marsová, MBA. Dáta totiž poskytujú veľmi dôležité údaje pri efektivite poskytovanej zdravotnej starostlivosti. 

Ruka v ruke s vyššie uvedenou ambíciou je otázka financií,  vytvorenia adekvátneho prostredia v nemocniciach na využívanie najmodernejších technológií a samozrejme otázka personálna aj organizačná. ,,Investície sú nevyhnutné do kompletnej elektronizácie zdravotníckych postupov. Ekonomická efektivita by sa mala prepočítať tak, aby došlo k úspore času lekárov a sestier. Ako digitalizácie, tak aj nastavenie nových technológií, robotizácie a digitalizácie sú nevyhnutné z pohľadu nedostatku zdravotníckeho a ošetrovateľského personálu,“ uviedla MUDr. M. Marsová s tým, že medicína sa tomu musí prispôsobiť. Umelá inteligencia musí byť zaradená aj preto, že nám umožní pracovať na diaľku. Rozhodnutie vždy bude na lekárovi, ale umelá inteligencia mu to zjednoduší, uľahčí, pomôže v diagnostike.

V Česku a na Slovensku má spoločnosť AGEL už 14 zdravotníckych zariadení, kde sú už kompletne digitalizované, zaznamenávané, štruktúrované a vzájomne dostupné dáta, na základe ktorých sa dokáže predikovať, ako sa nemocnice budú správať z hľadiska ekonomického vývoja. Cieľom je rovnaký systém zaviesť vo všetkých 32 spoločnostiach. Dôležitá v dátach je práve interoperabilita, zapojenie čo najväčšieho počtu zdravotníckych zariadení do jednotného systému a tento systém by mal byť stanovený na národnej úrovni. Kvalitné, dobre zatriedené dáta, ich správne vykazovanie, vynikajúce technologické vybavenie, financie, ktoré ich zabezpečenia, zvyšovanie digitálnych zručností tak personálu ako pacientov je cesta, ktorá môže viesť k tomuto cieľu. 
 
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným