Staňte sa partnerom

Viera Hainzl

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Viera Hainzl pracuje na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu od februára 2017. Začínala na oddelení Programovej kancelárie a následne sa začala venovať príprave národného projektu Zlepšenie digitálnych služieb verejnej správy prostredníctvom behaviorálnych inovácií financovaného z OP EVS. V rámci prípravy pre realizáciu projektu vytvorila oddelenie behaviorálnych inovácií, ktoré aktuálne vedie. Cieľom oddelenia je zlepšiť digitálne služby VS z pohľadu užívateľa a zároveň zabezpečiť prenos vedomostí aplikácie behaviorálnych inovácií do prostredia VS SR so zameraním na digitálne služby.

Na Úrad podpredsedu vlády SR prišla po 11 ročnom pôsobení na oddelení marketingu v spoločnosti Orange Slovensko, počas ktorého získala bohaté skúsenosti na pozíciách zastrešujúcich rozvoj mobilných a fixných služieb.

  • Benchmark elektronických služieb na Slovensku   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

    V centre záujmu oddelenia behaviorálnych inovácií je téma používateľskej kvality elektronických služieb štátu a transformácia myslenia verejnej správy. Transformácia je kľúčová a prináša potrebu štrukturálnych, procesných zmien a zmien v rozmýšľaní zodpovedných orgánov a úradníkov. So zameraním na tieto nevyhnutné zmeny sme pripravili Metodiku používateľsky kvalitných služieb, aktualizovali sme Jednotný dizajn manuál elektronických služieb a vytvorili tzv. benchmark alebo hodnotenie elektronických služieb v kontexte životných situácií z pohľadu používateľa. Hodnotenie predstavuje pracovný nástroj kontinuálneho zlepšovania elektronických služieb z pohľadu používateľa pre všetky zodpovedné osoby. Objektivizácia a reálny pohľad na elektronické služby štátu, nástroj na sebahodnotenie, ale aj konkrétne návody na zlepšenie vo svojom príspevku predstaví vedúca oddelenia behaviorálnych inovácií ÚPVII.

    Videozáznam

  • Behaviorálna kancelária   |   Jarná ITAPA 2019

    Aplikácia behaviorálnych vied do verejných politík je moderným trendom poslednej doby. Hlavnou výhodou tohto prístupu sú nízke implementačné náklady a vysoká efektivita aplikovaných opatrení.  Na Slovensku funguje od februára 2019 plne funkčná inovatívna a dynamická jednotka Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, známa pod skratkou BRISK (Behaviorálne inovácie a výskum Slovensko – Behavioral research and innovations Slovakia). Táto jednotka prináša behaviorálne intervencie do prostredia digitálnych služieb verejnej správy, stará sa o správu nástrojov na dosiahnutie jednotného UX služieb štátu tak, aby zobrazenie služieb bolo jednotné a užívateľsky prívetivé, tvorí metodiky a príručky, zavádza kultúru testovania a prijímania rozhodnutí na základe experimentov, spolupracuje s renomovanými domácimi aj zahraničnými expertmi na danú problematiku. BRISK, ktorý nesie aj neformálne označenie „Empatické centrum štátu“, ako aj jeho možné prínosy pre štát a občana vo svojom príspevku predstaví jeho vedúca, Viera Hainzl.

    Videozáznam

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies