Staňte sa partnerom

Richard Hollý

Národné centrum zdravotníckych informácií, Architektonická kancelária
Richard Hollý sa kontinuálne venuje problematike Cloud Computingu vo verejnej správe SR od roku 2010 a je zakladajúcim členom iniciatívy „Cloud Computing vo Verejnej správe SR“, ktorá bola sformovaná pod záštitou ITAS a Ministerstva financií SR. Už niekoľko rokov sa významne angažuje v rôznych medzinárodných a národných projektoch. Počas svojho pôsobenia v segmente IT sa aktívne podieľal sa na vývoji niekoľkých technológií a projektov rozličného zamerania.
 • Nové služby vládneho cloudu   |   Jarná Itapa 2018
  • Komponenty  PaaS (platforma as Service) vládneho cloudu a špecifikácia vývoja nad PaaS v „hybridnom“ cloud režime.
  • Výrazne sa zjednoduší tvorba a rozvoj „unikátnych SW diel“, čo je položka, ktorá predstavuje každoročne najvyššie výdavky v IT rozpočte verejnej správy. Takže IT výdavky sa výrazne zefektívnia.
  • Podporí sa (a zrýchli) aplikačná konsolidácia do cloudu.
  • Otvorí sa priestor pre dodávky aj menším firmám, ktoré si nemohli doteraz dovoliť konkurovať, kvôli špecifickým znalostiam (zväčša technologickým okolo infraštruktúry). Naopak tieto menšie firmy môžu mať veľmi dobré know-how o procesoch a ich IT podpore vo verejnej správe, preto je namieste očakávať, že ich zapojenie prinesie vyššiu úžitkovú hodnotu či už pre OVM, alebo pre občanov a podnikateľov a vyššiu konkurenciu
  • V katalógu služieb sa nachádza služba ktorú bude poskytovať UPVII a ktorá sa týka oblasti „MDM – master data managementu“. OVM , ak plánujete čistenia údajov, alebo konsolidáciu na rezortnej úrovni –počítajte s touto službou
 • Strategická priorita Vládny cloud   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2017: Technology & HumanITy
  Stručná rekapitulácia hlavných oblastí rozvoja vládneho cloudu. Čo dôležité sa v tejto oblasti za posledné obdobie udialo, čo ďalšie je plánované v detailnom akčnom pláne informatizácie...

  Videozáznam
 • Strategická priorita Vládny cloud   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2017: Technology & HumanITy
  Stručná rekapitulácia hlavných oblastí rozvoja vládneho cloudu. Čo dôležité sa v tejto oblasti za posledné obdobie udialo, čo ďalšie je plánované v detailnom akčnom pláne informatizácie...

  Videozáznam
 • Bude Vládny cloud ďalší G-Cloud?   |   Jarná ITAPA 2017
  Aktivity v oblasti Vládneho cloudu prebiehajú kontinuálne.  V súčasnosti je dobudovaná ďalšia časť IaaS cloudových služieb v DC Tajov, spresnené ďalšie smerovanie cloudových služieb v dokumente „Strategická priorita Vládny cloud“ a pripravená legislatíva, ktorá prvý krát zavádza „Vládny cloud“ priamo do zákona. To sú len niektoré zo zásadných krokov, a výsledok čoraz viac smeruje k modelu akým je UK Government G-Cloud.

  Záznam z vystúpenia
 • Platformové služby vládneho cloudu   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2016: Make IT Easy
  Infraštruktúra IKT štátnej správy sa transformuje do podoby cloudových služieb na všetkých úrovniach. Ide o zásadnú koncepčnú zmenu v spôsobe fungovania prevádzky IKT. Nasadenie cloudových služieb typu PaaS (Platforma ako služba) vo vládnom cloude si kladie za cieľ ďalej zvyšovať účinnosť očakávaných benefitov. Nejedná sa však len o technologickú výzvu.
   
 • Aktuálny stav zámeru nadrezortného poskytovania cloudových služieb v dátových centrách štátu   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2015: No Borders
  Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
  Aké služby ponúka vládny cloud a v akej sú kvalite? Kto využíva a plánuje využívať v najbližšej dobe vládny cloud ? Aké sú ďalšie pripravované služby vládneho cloudu?


  Anotácia:
  Aj rok 2015 bol z pohľadu rozvoja vládneho cloudu zaujímavý.  Prebiehala analýza stavu IKT, ktorá poskytla obraz o stave a rozmiestnení týchto technológii v štátnej správe. Ako výsledok projektu "IKT Infraštruktúra pre IaaS, časť 1" budú čoskoro do prevádzky zaradené prvé IaaS služby, s prvými pilotnými používateľmi. Okrem toho je aktuálne pripravovaných viacero migrácii do vládneho cloudu ... a slovenský vládny cloud je prvý vládny cloud na svete využívajúci doménu ".cloud".

   
 • Využitie cloudových služieb v dátových centrách štátu   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2014: Future is TODAY
  Štát na jednom mieste?

  Prečo by Vám prednáška nemala uniknúť?
  Čo v praxi predstavuje pojem migrácie do dátových centier? Čo zatiaľ obsahuje katalóg služieb poskytovaných dátovými centrami štátu?


  Anotácia
  V máji 2014 vláda SR svojim uznesením č. 247 k materiálu "Návrh centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe", zaviazala jednotlivé ústredné orgány štátnej správy k súboru úloh, ktorých cieľom je naplánovať, zabezpečiť a priebežne vyhodnocovať migráciu IKT do rozvíjaných dátových centier. Čo v praxi predstavuje tento cieľ? Čo zatiaľ obsahuje katalóg služieb poskytovaných dátovými centrami štátu?

  Bio
  Richard Hollý je riaditeľom oddelenia IT riešení v spoločnosti InterWay.

 • Model budúceho eGov cloudu na Slovensku – prínosy a riziká   |   Kongres ITAPA 2013: Putting IT together
  Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
  Pretože prednášajúci je muž na správnom mieste. Cloud computingu vo verejnej správe sa venuje od roku 2010 a má množstvo skúseností aj zo zahraničia.


  Anotácia:
  Základnou myšlienkou zámeru eGovernment cloudu je zabezpečenie efektívnej a produktívnej prevádzky IKT verejnej správy.  Prezentácia stručne rekapituluje  budúcu implementačnú stratégiu eGovernment cloudu, v kontexte špecifických podmienok verejnej správy SR a projektov informatizácie v novom programovom období.


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies