Staňte sa partnerom

Milan Muška

Združenie miest a obcí Slovenska, výkonný podpredseda
Výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska, ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska

Vzdelanie:
Fakulta strojnícko-elektrotechnická Vysokej školy dopravnej v Žiline

Profesionálna dráha (zamestnanie):
1977 - 1978 - technik, technické oddelenie OÚNZ vo Vranove nad Topľou
1978 - 1983 - výrobno-technický námestník Okresného podniku komunálnych služieb vo Vranove nad Topľou
1983 - 1984 - riaditeľ Okresného podniku komunálnych služieb vo Vranove nad Topľou
1984 - 1990 - predseda MsNV vo Vranove nad Topľou
1993 - 1994 - vedúci divízie súkromnej spoločnosti
1994 - 2002 - primátor mesta Vranov nad Topľou

Ďalšie verejné pôsobenie:
1990 - 1992 poslanec Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSFR v Prahe
- prezident Asociácie telovýchovných jednôt a klubov SR
- podpredseda Slovenského združenia telesnej kultúry
- externý učiteľ na katedre politológie Prešovskej univerzity - predmet verejná správa

Pôsobenie v ZMOS:
1990 - spoluzakladateľ ZMOS, podpredseda ZMOS
1994 - 1998 - člen Rady ZMOS
1998 - 2002 - prvý podpredseda ZMOS
2003 - ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS, výkonný podpredseda ZMOS
  • Diskusia   |   Jarná ITAPA 2020
  • Vzdelávanie ľudských zdrojov v samospráve   |   Kongres ITAPA 2008: Breaking with Traditions
  • DCOM - Dátové centrum obcí a miest   |   Kongres ITAPA 2006

    Cieľom príspevku je prezentovať projekt Datacentrum obcí a miest (DCOM). Zámerom projektu je s využitím štrukturálnych fondov vybudovať špecializované datacentrum, ktoré bude poskytovať mestským a obecným úradom potrebné aplikácie ako službu, ktorej kvalitu a cenovú výhodnosť bude garantovať ZMOS.
    Hlavným prínosom navrhovaného riešenia je možnosť výrazného skvalitnenia štandardných riešení pre obecné a mestské úrady a príležitosť využívať tieto riešenia aj v menších obciach. Medzi ďalšie prínosy patrí zníženie nákladov samosprávy na IT a zníženie závislosti obecných úradov na lokálnych IT dodávateľoch. Uvedená vízia riešenia IT podpory miestnych a obecných úradov je plne v súlade so súčasnými trendmi využívania IT.

  • Informatizácia v oblasti samosprávy   |   Kongres ITAPA 2004
    Predpokladom úspešného zvládnutia procesu Informatizácie samospráv je realizácia troch pilierov informatizácie spoločnosti. Združenie miest a obcí Slovenska so znepokojením pozorovalo rozdiel medzi úrovňou informatizácie miest a obcí členských krajín EÚ a ich slovenskými partnermi, ktorí sú zaostávaním informatizácie v SR mimoriadne znevýhodnení. Na základe vykonanej analýzy samosprávneho prostredia v auguste – septembri 2004 sa ukázal reálny stav v procese informatizácie a internetizácie samospráv. Väčšina samospráv je vybavená nevyhovujúcimi IT, veľká časť, najmä malé obce s počtom obyvateľov do 500 nie sú vybavené IT vôbec, digitálna gramotnosť pracovníkov samospráv je na veľmi nízkej a nedostačujúcej úrovni, mnohé samosprávy nie sú pripojené na internet, pretože nemajú financie ani na telekomunikačné služby, neexistujú nielen prístupové body v samosprávach, ale ani obsahy, ktoré by obyvatelia potrebovali, samosprávy nemajú vlastné webstránky a mailové kontakty. Proces informatizácie by mal byť postupným a vychádzať z prvého piliera – budovanie infraštruktúr, následne poskytovanie a uverejňovanie obsahov a školenia pracovníkov. Výstupom pre občana je softvérové riešenie – jednotný integrovaný informačný systém pre samosprávy. ZMOS chce prispieť k zlepšeniu situácie zapojením sa do vládnych, európskych i svetových iniciatív budovania informačnej spoločnosti. Aby mohla informatizácia miest a obcí na Slovensku prebehnúť efektívne a čo najrýchlejšie, je potrebné podporiť návrh projektu do ERDF na realizačný projekt Informatizácia a internetizácia samospráv ZMOS. Dôkladne spracovaný vykonávací projekt, podľa ktorého bude možné jednoducho a transparentne zavádzať technickú infraštruktúru, informatizačnú sieť samospráv a investovať do ľudských zdrojov, tak aby sa: • zvýšila kapacita orgánov verejnej správy zvýšením transparentnosti riadenia vecí verejných vo vzťahu k občanovi, „bezkontaktnou“ komunikáciou s občanom, poskytovaním e–služieb • etablovala aktívna vrstva orgánov v rámci jednotlivých regiónov • zvýšila propagácia regiónov • definoval ohraničený počet cieľov a koncentrovali dostupné zdroje na ich realizáciu • podporilo absorbovanie finančnej pomoci z fondov EÚ • vytvorili a testoval postupy a štruktúry potrebné pre budúce programy ERDF. Cieľom predkladaného projektu Internetizácia a informatizácia samospráv ZMOS je zlepšenie prístupu k verejným informáciám a hlavne rozšírenie ich využívania i zlepšenie prijatia a využitia nových technológií v náväznosti na Akčný plán / Stratégiu informatizácie spoločnosti v podmienkach SR, ktorý je spracovaný v nadväznosti na európske iniciatívy. Aktivity ZMOS v tomto smere budú zamerané na rozvoj a používanie elektronických komunikačných služieb, vzájomnú komunikáciu, tvorbu elektronického obsahu (web stránok) samospráv, zlepšenie personálnych kapacít v tejto oblasti, zabezpečovanie pretrvávajúcej prístupnosti a rozvoja nových služieb, bezpečnosť komunikácie, ako aj podpora vytvárania obsahu vo viacjazyčnom a multikulturálnom prostredí, digitalizácia materiálov, ktoré existujú v konvenčnej podobe, tak ako ich definuje OP ZI a NDP.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies