Staňte sa partnerom

József Kvarda

Ministerstvo kultúry SR , štátny tajomník
Vzdelanie:

1967 – SVŠ s vyučovacím jazykom maďarským Šamorín
1978 - Stredná knihovnícka škola - odbor osvetová práca
1983 – Filozofická fakulta Univerzity Komenského (FF UK) v Bratislave – odbor teória kultúry
1984 – FFUK - titul PhDr.
1994 – Právnická fakulta UK Bratislava - postgraduálne štúdium.

Profesionálna kariéra:

do 1973 – zamestnanec Meopta Bratislava
do 1981 – vedúci Družstevného klubu Čenkovce
do 1985 – štátna správa – Zlaté Klasy
do 1987 – Agroprogres SPP Zlaté Klasy
do 1989 – Úrad vlády SR – odbor pre národnosti
do 1990 – ONV Dunajská Streda – podpredseda pre školstvo, kultúru, zdravotníctvo a sociálne veci
do 1994 – prednosta Obvodného úradu v Šamoríne
1994 – 1998 – poslanec NR SR, člen ústavnoprávneho výboru
1998 – 2002 – poslanec NR SR, člen výboru pre verejnú správu
1993 – súčasnosť - starosta obce Čenkovce
  • Informatizácia v oblasti kultúry – digitalizácia a prezentácia kultúrneho dedičstva   |   Kongres ITAPA 2004
    Súčasťou kultúrnej politiky SR je vybudovanie Registra kultúry, ktorý v súlade s úlohami Akčného plánu Stratégie informatizácie spoločnosti SR, má za cieľ položiť základy komplexného informačného systému o kultúre, prístupného pre všetkých používateľov on-line prostredníctvom internetu. Register kultúry poskytne komplexný súbor informácií o - kultúrnom obsahu (kultúrnom dedičstve, kultúrnych aktivitách, inštitucionálnom zabezpečení, štatistike a pod.), - verejných financiách na kultúru, - vede a výskume v kultúre, - tlačových správach a informáciách o kultúrnom živote, - právnych predpisoch v odvetví kultúry. Projekt Register kultúry sa zameriava na postavenie a úlohy pamäťových inštitúcií (sem patria okrem knižníc najmä múzeá, galérie a archívy), ktoré vďaka využívaniu najnovších informačných a komunikačných technológií umožňujúcich digitalizáciu ich obsahu – kultúrneho dedičstva – významne prispievajú k digitálnemu obsahu na internete a súčasne poskytujú aj nové informačné služby pre občana prostredníctvom internetu. Cieľom Registra kultúry je prepojiť národnú sieť kultúrnych inštitúcií zabezpečujúcich viaceré projekty z oblasti informatizácie a vytvorením portálu umožniť prezentáciu digitálneho obsahu za oblasť kultúry prostredníctvom jediného kontaktného bodu.
  • Katastrálny portál - kataster nehnuteľností SR na internete   |   Kongres ITAPA 2004
    Katastrálny portál SR vznikol za spolupráci štátneho a súkromného sektoru v zmysle nariadenia Vlády SR č. 540/2002. Katastrálny portál umožňuje autorizovaný prístup k údajom katastra nehnuteľností, získať základné informácie okamžite a bez návštevy príslušnej správy katastra a získať súhrnné a detailné informácie bez zložitej korešpondencie. Práca v systéme je postavená na hierarchickom menusystéme skombinovanom s grafickým znázornením katastrálnej mapy. Na základe vstupných údajov sú tak pre používateľa systému vygenerované výstupy preddefinovanými zostavami, alebo sú informácie zobrazované na mape s možnosťou interaktívneho približovania, či vzďaľovania pohľadu. Zobrazené informácie možno vytlačiť alebo uložiť na pevný disk počítača. Z hľadiska údajovej základne ide o najrozsiahlejší projekt verejnej správy a je jedným z príspevkov vlády na ceste ku E-governmentu. V systéme je niekoľko desiatok miliónov informácií o pozemkoch, ich vlastníkoch a právnych vzťahoch k nim, vrátane ich grafického znázornenia. Projekt bol vypracovaný a spustený do pilotnej prevádzky za štyri mesiace vrátane testovania. Už prvé skúsenosti ukázali, že ciele očakávané od aplikácie sú plnené. Príspevok predstavuje katastrálny portál z pohľadu histórie jeho vzniku, vytvorenia aplikácie, údajov katastra nehnuteľností vstupujúcich do systému, prevádzkovania a administrácie portálu, prvých skúseností a ďalšieho rozvoja z hľadiska krátkodobého a dlhodobého.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies