Staňte sa partnerom

Katastrálny portál - kataster nehnuteľností SR na internete

/ Prednáška
Katastrálny portál SR vznikol za spolupráci štátneho a súkromného sektoru v zmysle nariadenia Vlády SR č. 540/2002. Katastrálny portál umožňuje autorizovaný prístup k údajom katastra nehnuteľností, získať základné informácie okamžite a bez návštevy príslušnej správy katastra a získať súhrnné a detailné informácie bez zložitej korešpondencie. Práca v systéme je postavená na hierarchickom menusystéme skombinovanom s grafickým znázornením katastrálnej mapy. Na základe vstupných údajov sú tak pre používateľa systému vygenerované výstupy preddefinovanými zostavami, alebo sú informácie zobrazované na mape s možnosťou interaktívneho približovania, či vzďaľovania pohľadu. Zobrazené informácie možno vytlačiť alebo uložiť na pevný disk počítača. Z hľadiska údajovej základne ide o najrozsiahlejší projekt verejnej správy a je jedným z príspevkov vlády na ceste ku E-governmentu. V systéme je niekoľko desiatok miliónov informácií o pozemkoch, ich vlastníkoch a právnych vzťahoch k nim, vrátane ich grafického znázornenia. Projekt bol vypracovaný a spustený do pilotnej prevádzky za štyri mesiace vrátane testovania. Už prvé skúsenosti ukázali, že ciele očakávané od aplikácie sú plnené. Príspevok predstavuje katastrálny portál z pohľadu histórie jeho vzniku, vytvorenia aplikácie, údajov katastra nehnuteľností vstupujúcich do systému, prevádzkovania a administrácie portálu, prvých skúseností a ďalšieho rozvoja z hľadiska krátkodobého a dlhodobého.

József Kvarda

Ministerstvo kultúry SR
Vzdelanie: 1967 – SVŠ s vyučovacím jazykom maďarským Šamorín 1978 - Stredná knihovnícka škola - odbor osvetová práca 1983 – Filozofická fakulta Univerzity Komenského (FF UK) v Bratislave – odbor teória kultúry 1984 – FFUK - titul PhDr. 1994 – Právnická fakulta UK Bratislava - postgraduálne štúdium. Profesionálna kariéra: do 1973 – zamestnanec Meopta Bratislava do 1981 – vedúci Družstevného klubu Čenkovce do 1985 – štátna správa – Zlaté Klasy do 1987 – Agroprogres SPP Zlaté Klasy do 1989 – Úrad vlády SR – odbor pre národnosti do 1990 – ONV Dunajská Streda – podpredseda pre školstvo, kultúru, zdravotníctvo a sociálne veci do 1994 – prednosta Obvodného úradu v Šamoríne 1994 – 1998 – poslanec NR SR, člen ústavnoprávneho v…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným