Staňte sa partnerom

František Baranec

INTERWAY, výkonný riaditeľ s primárnym zameraním na skupinu cloudových technológií
Ing. František Baranec, narodil sa r. 1967 v Čadci. Po ukončení štúdia matematických metód na Vysokej školy ekonomickej v Bratislave pracoval na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline ako asistent, neskôr v súkromnej firme, ktorá sa orientovala na vývoj software ako analytik a programátor.

V rokoch 1995-2002  pracoval v spoločnosti IBM Slovensko postupne ako člen produktového tímu, obchodník pre vybrané veľké projekty a  manažér tímu Enterprise Systems Group. V spoločnosti Cisco systems pôsobil od roku 2003 do 2017 najskôr ako obchodný zástupca pre segment trhu štátnej sféry, neskôr ako team leader  obchodnej skupiny pre verejny sektor a nakoniec ako country leader pre Slovensko. Od roku 2018 pôsobí v spoločnosti InterWay, a. s. na pozícii výkonného riaditeľa s primárnym zameraním na skupinu cloudových technológií.
 
 • Paas (Platform as a service) pre Ministerstvo vnútra – jeho prínosy pre OVM a dodávateľov IS   |   Jesenná ITAPA 2023

  Predmetom projektu bolo vytvorenie novej vrstvy služieb „Platform as a Service“ vo vládnom cloude MVSR. V rámci dodaného diela bola vytvorená natívna PaaS platforma a platformové služby, Licenčná PaaS automatizácia a služby, DevOps nástroje, Komponenty, Backup služby a Licencie pay per use pre účely overenia funkčnosti Licenčnej PaaS automatizácie.

  Výsledkom projektu je významný prínos k digitalizácii slovenského e-governmentu.

 • DISKUSIA "Doba cloudová"   |   Jarná ITAPA 2023
 • Postavenie komunitného cloudu v prostredí štátneho IT   |   Jarná ITAPA 2021
  Vďaka pokroku v oblasti virtualizačnej technológie sa Cloud Computing stal neoddeliteľnou súčasťou nie len každého odvetvia, ale aj štátnej správy a samosprávy. V Cloud Computingu poznáme štyri modely nasadenia: verejný, súkromný, hybridný a Bare Metal Cloud.  Koncept „Komunitného Cloudu“ je nový a spadá niekde medzi Verejný a Privátny cloud, je to hybridná forma privátneho cloudu. Je to platforma pre viacerých nájomcov - tenantov, ktorá umožňuje rôznym organizáciám pracovať na zdieľanej platforme.

  Cieľom tohoto príspevku je priniesť niektoré odpovede na otázky: Čo je to komunitný cloud? Aké sú príklady komunitného cloudu a aké sú prípady ich použitia? V čom sú výhody komunitných cloudov? Aké sú výzvy pre komunitné cloudy a Čo je potrebné zvážiť pred prijatím konceptu Komunitného cloudu.

  Videozáznam
 • Vzťah centrálnej a lokálnej správy prostredníctvom inteligentnej infraštruktúry   |   Kongres ITAPA 2008: Breaking with Traditions
 • Connected society - Cisco vízia o prepojenej spoločnosti   |   Kongres ITAPA 2007: Living Online
 • Modely budovania komunikačnej infraštruktúry, Cisco capital - modely financovania projektov verejného sektora   |   Kongres ITAPA 2005

  Prehľad technológií, ktoré sa používajú pri budovaní sieťovej infraštruktúry miest a obci, optimálne modely infraštruktury podľa požiadaviek obcí, ich rozlohy a počtu obyvatelov. Možné spôsoby financovania projektov budovania infraštruktúry so zapojením Cisco capital.
 • CISCO: IPCC (Kontaktné centrum na báze IP)   |   Kongres ITAPA 2004
  Kontaktné centrum je otvorený, inteligentý, komplexný systém na prácu s informačnými kanálmi spoločnosti pri komunikácii s vonkajším svetom a do vnútra organizácie. Kontaktné centrum zahŕňa technické a personélne prostriedky, ktoré sa používajú pri komunikácii so zákazníkom organizácie pri vybavovaní podnetu. Podnet je akákoľvek požiadavka na komunikáciu: telefónický hovor, e-mail, fax, vyplnený formulár na web stránke, list a pod. Predmetom podnetu môže byť požiadavka, sťažnosť a pod. Zákazníkom pre organizáciu je občan (fyzická osoba) alebo právnická osoba – napr. daňovník so svojim podnetom, dožadujúci sa komunikácie – dotaz, formulár (napr. daňové priznanie), sťažnosť a pod. Zákazníkom je aj zamestnanec, ktorý sa svojim podnetom dožaduje komunikácie – dotaz, požiadavka, formulár, interné informácie, video sekvencia, fax a pod. Zdroje kontaktného centra sú personálne a technické. Personálne zdroje sú rôzne skupiny a úrovne agentov, ktorí sú školení na špecifické oblasti alebo spôsoby komunikácie. Sú to aj pracovníci so špecifickými vedomosťami, pričom nemusia byť agentami. Technickými zdrojmi sú všetky komunikačné prostriedky spoločnosti (telefóny, listy, faxy, e-mail, web stránky), aplikácie resp. vnútorný informačný system organizácie (zákaznícke databázy, databázy základných prostriedkov, reklamácií, fromuláre, CRM systémy, podnikové videozáznamy, e-learning, účtovné systémy a pod.). Použitie jednotlivých zdrojov závisí od typu nasadenia kontaktného centra. Inteligentné kontaktné centrum umožňuje najmä: • zákazníkovi vybrať si spôsob komunikácie – telefón, fax, mail, web a pod. • komunikáciu 24 hodín denne • zákazníkovi obslúžiť sa sám, resp s pomocou systému • zaznamenávať všetky formy komunikácie so zákazníkom prehľadným, uceleným spôsobom • riadenú spätnú reakciu na cieľové skupiny zákazníkov • automatizáciu procesov organizácie a vedenie evidencie vybavovania podnetov • optimalizovať využiteľnosť zdrojov organizácie pri vybavovaní podnetov • vylepšovať image organizácie smerom navonok i dovnútra • zvyšovať úroveň služieb pre zákazníkov, zavádza/vylepšuje procesy v poskytovaní služieb • jednoduché a rýchle rozširovanie systému pridávaním ďalších zdrojov, služieb a produktov • decentralizovať zdroje technické aj personálne a kontrolovať náklady na komunikáciu a vybavovanie podnetov • centralizovať management zdrojov, eviduje činnosť celého systému, generuje reporty, štatistiky • ochranu investícií existujúcej dátovej infraštruktúry Jednoduché kontaktné centrum pozostáva z nasledovných stavebných blokov: • IVR – Interactive Voice Response – automatické zariadenie pre interaktívnu komunikáciu so zákazníkom, rieši prvotný kontakt so zákazníkom, jeho identfikáciu, oznámenia o čakaní na agenta a pod. až kým nedôjde k spojeniu s agentom • ACD – Automatic Call Distribution – riadi smerovanie hovorov k jednotlivým agentom podľa nastavených pravidiel • ICM – Intelligent Contact Manager – logika celého systému, riadi výber agenta a príslušných zdrojov pre komunikáciu • CTI – Computer Telephony Integration – aplikácia podporujúca synchronizáciu hlasovej a dátovej komunikácie, integráciu s obchodnýcmi aplikáciami • Call Manager – software je to vlastne telefónna ústredňa, ktorá vykonáva prepájanie hovorov • Web Collaboration Server – prostriedok na podporu práce zákazníka s web stránkou organizácie – navádzanie, dopĺňanie, zdieľanie, text chat a pod. • e-mail Manager – riadi príjem, analýzu pricházdajúcich e-mailov, ich vyhodnocovanie, automatické odpovedanie alebo presmerovanie na agentov, vytváranie súvislostí medzi správami, archiváciu správ, štatistiky a pod. Existujú viaceré modely nasadenia kontaktného centra. Intenzita nasadenia závisí od potreby a vôle organizácie integrovať jednotlivé aplikácie do systému a optimalizovať procesy kontaktu so zákazníkom v náväznosti na ostatné vnútorné procesy organizácie. Systém je veľmi dynamický a rýchlo prispôsobiteľný novým podmienkam a požiadavkám. Problematika kontaktných centier je veľmi široká tak ako sú veľmi široké možnosti využitia kontaktného centra. Vo všeobecnosti vie optimalizovať prístup organizácie k zákazníkovi, čím vytvára silný image organizácie s ďalšími významnými pozitívnymi črtami nasadenia.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies