Staňte sa partnerom

Schopnosť prežiť je založená na schopnosti inovovať

Podnikateľské prostredie sa neustále mení, pričom všetky tieto zmeny sú intenzívnejšie a rýchlejšie než kedykoľvek predtým. To zároveň ovplyvňuje aj základné podmienky budúceho úspechu. Firmy, ktoré si chcú udržať konkurenčnú výhodu, musia udávať tempo, nie nasledovať kroky konkurencie. Schopnosť prežiť v podnikaní je založená na schopnosti inovovať a na schopnosti inovácie správne implementovať. Aj preto je podpora firiem a inovácií jednou z diskusných tém na konferencii Jarná ITAPA 2023. Pozvanie prijal aj Gilles Le Cocguen, Head of EuroQuity vo francúzskej štátnej investičnej banke Bpifrance. V rozhovore približuje niektoré z myšlienok, ktoré bude v Bratislave prezentovať. Nenechajte si ujsť toto a mnohé ďalšie vstúpenia a stretnutia, zaregistrovať sa môžete na https://www.itapa.sk/registracia-na-jarnu-itapa-2023/.

Aké zaujímavé nástroje na podporu ďalšieho rozvoja firiem a inovácií ste zaznamenali vo Francúzsku, resp. v krajinách EÚ?

Vo Francúzsku i v celej EÚ je k dispozícii veľa zaujímavých nástrojov na podporu rozvoja firiem a inovácií. Medzi najvýznamnejšie patria inkubátory a urýchľovače, ktoré startupom poskytujú zdroje ako mentorstvo, financovanie a priestory, aby mohli rásť a ďalej sa rozvíjať. Ak mám byť konkrétny, vo Francúzsku existuje niekoľko významných inkubátorov a akcelerátorov. Spomeniem napríklad Station F a Paris & Co, ktoré pomohli rozbehnúť úspešné startupy ako Sigfox a Doctolib.

Ďalším nástrojom na podporu malých a stredných podnikov a inovácií je verejné financovanie. Vlády vo Francúzsku a v rámci EÚ poskytujú celý rad grantov a pôžičiek na podporu výskumu a inovácií najmä v nových oblastiach, akými sú biotechnológie a čisté technológie. Bpifrance je v tomto priestore hlavným hráčom, ktorý ponúka finančné a podporné služby inovatívnym firmám v celom rade sektorov. Medzi kľúčové zainteresované strany patria aj inovačné klastre. Francúzsko má niekoľko regionálnych inovačných zoskupení známych ako „pôles de compétitivité“, ktoré spájajú firmy, výskumné inštitúcie a verejné organizácie, aby spolupracovali na výskumno-vývojových projektoch. Tieto klastre sa zameriavajú na špecifické sektory, napríklad na zdravotníctvo, energetiku alebo mobilitu, a poskytujú celý rad zdrojov na podporu inovácií a ich komerčného využitia.

Posledný bod, ktorý by som rád spomenul, je podpora zo strany EÚ. Európska rada pre inovácie (EIC) je mimoriadne dôležitá nielen vo Francúzsku, ale aj v ostatných členských krajinách. Finančná a nefinančná podpora počas celého životného cyklu od počiatočného výskumu cez overenie koncepcie, transfer technológií a financovanie a rozširovanie startupov a malých a stredných podnikov až po prístup k mentorom, koučom a špecifickým službám a networkingovým podujatiam vytvárajú z EIC jedinečný nástroj na podporu firiem.

Sú nástroje, ktoré sú úspešné vo Francúzsku, viazané na domovskú krajinu alebo sú prenosné ako inšpirácia napríklad aj na Slovensko?

Špecifické nástroje, aké ponúka napríklad Bpifrance, nemusia byť priamo prenosné do iných krajín. Aj na Slovensku však môžu existovať podobné organizácie alebo programy, ktoré môžu poskytnúť výhody startupom a inovatívnym firmám. Mnohé z týchto nástrojov a prístupov by po určitom prispôsobení lokálnym potrebám mohli byť prenosné do iných krajín vrátane Slovenska. Slovensko by napríklad mohlo vypracovať vlastné programy verejného financovania alebo založiť regionálne inovačné klastre na podporu inovácií v konkrétnych sektoroch.

Ako ovplyvnila inovačný proces vo firmách nedávna pandémia? Ako reagovali na zmenenú situáciu? Prinieslo pandemické obdobie nejaké nové výzvy a pozitíva v tejto oblasti?

Pandémia ochorenia COVID-19 významne ovplyvnila inovačný proces vo Francúzsku i na celom svete. Podľa prieskumu, ktorý realizovala Bpifrance v apríli 2020, až 61 % francúzskych startupov zaznamenalo v dôsledku pandémie pokles príjmov, zatiaľ čo 33 % uviedlo spomalenie získavania finančných prostriedkov. To malo dominový efekt na inovácie, pretože firmy sa museli zamerať skôr na krátkodobé prežitie než na dlhodobé R&D projekty.

Napriek mnohým problémom Bpifrance počas pandémie zaznamenala aj niekoľko pozitívnych trendov. Výrazne sa urýchlila digitálna transformácia, keď spoločnosti prešli na prácu na diaľku (tzv. remote work) a zaviedli rôzne modely elektronického obchodovania (e-commerce). Nové príležitosti pre startupy vznikli aj v oblastiach ako fintech, e-health a online vzdelávanie.

Bpifrance tiež zaznamenala, že niektoré sektory počas pandémie inovovali intenzívnejšie, najmä v oblastiach súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou a s vedami o živote (Life Sciences). Napríklad francúzske biotechnologické spoločnosti zohrali kľúčovú úlohu pri vývoji nových liečebných postupov a vakcín proti COVID-19. Bpifrance vyčlenila na výskum a vývoj v boji proti pandémii 300 miliónov eur. Okrem toho sme spustili niekoľko iniciatív na podporu inovácií vo Francúzsku. Napríklad od marca 2020 sme poskytli približne 145 miliárd eur vo forme štátom garantovaných úverov (PGE) pre 700 000 francúzskych spoločností.

Akú úlohu môže v jednotlivých krajinách v tejto oblasti zohrávať štát? Akú nezávislé poradenské spoločnosti?

Štát môže pri podpore inovácií a podnikania zohrávať kľúčovú rolu. Od poskytovania financií a iných zdrojov na podporu R&D a inovácií v kľúčových oblastiach, akými sú technológie, zdravotníctvo, deep tech sektor a energetika, až po podporu podnikania prostredníctvom daňových stimulov pre startupy, regulačných reforiem na uľahčenie naštartovania a rozvoja podnikania a poskytovanie prístupu k mentorským a vzdelávacím programom. Ďalšou kritickou úlohou štátu je podpora spolupráce medzi rôznymi zainteresovanými stranami v inovačnom ekosystéme, akými sú univerzity, výskumné inštitúcie a priemysel.

Dôležitú úlohu pri podpore inovácií môžu zohrať aj nezávislé poradenské spoločnosti. Napríklad poskytovaním odborného poradenstva v oblastiach ako stratégia, financie a technológie, ktoré pomôže startupom a iným inovatívnym firmám rozvíjať a realizovať ich plány. Ďalšou dôležitou úlohou poradenských spoločností je spájať startupy s investormi, mentormi, resp. koučmi a so zákazníkmi. Začínajúcim firmám to môže pomôcť získať prístup k zdrojom, ktoré potrebujú na rast a rozširovanie svojho podnikania. V neposlednom rade medzi ich úlohy patrí aj podpora rozvoja ekosystému poskytovaním líderstva, organizovaním podujatí a workshopov a obhajovaním politík a iniciatív, ktoré podporujú inovácie a podnikanie.

Je v tejto oblasti jedným z rozhodujúcich faktorov dostatok a kvalita ľudí, ich vedomostí a skúseností? Alebo je to v prvom rade o dostatku financií?

Mať talentovaný a skúsený tím je nevyhnutné. Startupy a iné inovatívne firmy potrebujú ľudí so širokým spektrom schopností vrátane technickej odbornosti, podnikateľského zmýšľania, marketingových a predajných zručností a ďalších. V mnohých prípadoch môže byť kvalita tímu a jeho flexibilnosť rozhodujúcim faktorom, či je startup schopný prilákať financie, zákazníkov a ďalšie zdroje.

Na druhej strane je pre inovácie a rozvoj podnikania rozhodujúci aj dostatok finančných prostriedkov. Bez primeraného financovania môžu mať startupy problém s vývojom a predajom svojich produktov a služieb a nemusia byť schopné prilákať a udržať si špičkové talenty. Je však dôležité poznamenať, že úspech v inováciách a podnikaní nie je len o dostatku peňazí alebo talentovanom tíme. Kritické môžu byť aj iné faktory, napríklad dopyt na trhu, načasovanie či schopnosť realizovať podnikateľský plán. V konečnom dôsledku si úspešný inovačný ekosystém vyžaduje kombináciu finančných zdrojov, talentovaných ľudí, podporných politík a ďalších faktorov, ktoré sa podieľajú na vytvorení prostredia, ktoré podporuje inovácie a podnikanie.

Je rozdiel v prístupe k inováciám medzi staršou generáciou a nastupujúcou generáciou majiteľov, resp. manažérov? Ako sú na tom jednotlivé sektory?

Keď je reč o staršej a mladšej generácii, záleží od oblasti, v ktorej sa pohybujeme. Napríklad v deep tech sektore ešte vždy môžeme vidieť staršiu generáciu, ktorá prichádza z výskumných tímov a univerzít. Na druhej strane mladšie generácie, ktoré sú zvyknuté pracovať s novými nástrojmi, so sociálnymi médiami a s novými aplikáciami, prinášajú tzv. low tech riešenia. Z globálneho pohľadu sa kvalita ľudí zlepšila v každom sektore. Zakladatelia firiem sú v porovnaní s minulosťou profesionálnejší, čo čiastočne môže byť spôsobené lepšou dostupnosťou a ľahším prístupom k službám na podporu rozvoja podnikania. Najlepším riešením sú zmiešané tímy nielen z hľadiska pohlavia, ale aj úrovne seniority, pretože starší ľudia vždy prinášajú do tímu viac skúseností.

Kde aj tie najlepšie nástroje na podporu firiem a inovácií zlyhávajú najčastejšie?

Ani tie najlepšie nástroje a zdroje na podporu firiem nezaručujú, že firma bude úspešná. Podľa mojich skúseností sú najdôležitejším aktívom ľudia, tím pracujúci na riešení. Druhým kľúčovým bodom úspechu firmy je trh. Jeho správna identifikácia je základom nielen pri príprave biznis modelu, ale aj pri mapovaní konkurencie a odhadovaní potenciálu firmy. Tretím predpokladom úspechu je ponuka. Ponuka riešenia s primeranou cenou a účinnou stratégiou na získanie zákazníkov. Z hľadiska prístupu k financiám je kľúčová nielen prvá investícia, ale mimoriadne dôležité sú aj ďalšie kolá.

Ak to zhrniem, aj tie najlepšie nástroje na podporu firiem a inovácií môžu zlyhať z rôznych dôvodov. Najdôležitejší pre úspech firmy je tím – jeho schopnosť reagovať na potenciálne výzvy a pracovať na ich riešení, aby sa zvýšili šance na úspech.

 


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies