Pravidlá súťaže Cena ITAPA

Úvodné ustanovenie
Kancelária ITAPA v spolupráci s Fakultou informatiky a informačných technológií STU v Bratislave vyhlasujú súťaž o najlepšie projekty v oblasti digitalizácie spoločnosti. Cieľom súťaže je oceniť, zviditeľniť a spropagovať projekty, významné riešenia a technológie, ktoré sú inovatívne, s významným spoločenským dopadom a ktoré si zasluhujú, aby sa podporilo ich využívanie a aby sa stali inšpiráciou pre ďalšie nové projekty. 

1. Kategórie projektov
Súťaž je určená pre všetky projekty, ktoré využívajú informačno-komunikačné technológie a ktoré významným spôsobom prispievajú k digitalizácii spoločnosti v širšom zmysle.

Ide najmä o projekty, ktoré:
 • prinášajú skvalitnenie verejnej správy, teda zlepšenie procesov, zvýšenie transparentnosti, zjednodušenie komunikácie s občanmi, lepšie služby pre občanov, alebo sú nástrojom pre lepšie rozhodovanie vo verejnej správe
 • prinášajú zlepšenú zdravotnú starostlivosť vďaka využívaniu IT, a to napríklad lepšiu diagnostiku, kvalitnejšiu terapiu, či zvýšenie rýchlosti a efektívnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti  
 • prinášajú modernizáciu do vzdelávania
 • riešia vybraný celospoločenský problém, a to vďaka inovatívnemu využívaniu IT
 • zásadným spôsobom s celospoločenským dopadom zvyšujú konkurencieschopnosť, a to aj komerčných subjektov (napríklad disruptívnym potenciálom, zvýšením R&D s celospočenským významom a pod.).  
2. Predmet a doba trvania súťaže

Predmetom súťaže sú zrealizované projekty, spĺňajúce kritériá súťaže, ktoré môžu preukázať referencie a ktoré navrhovatelia prihlásia do súťaže prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 1. októbra 2019 (vrátane).

Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční na slávnostnom Galavečere ITAPA 2019, ktorý sa bude konať dňa 12. novembra 2019. Výsledky súťaže budú uvedené v oficiálnej tlačovej správe pre médiá, na portáli www.itapa.sk a budú organizátormi súťaže ďalej medializované.

3. Navrhovateľ a prihlasovateľ do súťaže
Navrhovať projekty do súťaže môže akákoľvek osoba, ktorá má vedomosť o projekte, ktorý spĺňa podmienky súťaže a ktorý je podľa nej hodný ocenenia. Kancelária  ITAPA v takom prípade bude aktívne kontaktovať osoby kompetentné k projektu, s cieľom vyzvať ich na prihlásenie projektu do súťaže.  

Prihlasovateľom môže byť akákoľvek právnická, ale aj fyzická  osoba, ktorá projekt realizovala, či už z pozície zadávateľa alebo riešiteľa. Navrhovateľ musí byť schopný poskytnúť relevantné požadované informácie obsiahnuté v prihlasovacom formulári.

4. Prihlasovanie
Prihláška projektu do súťaže sa podáva riadnym vyplnením prihlasovacieho formulára a jeho zaslaním na adresu itapa@itapa.sk. V prípade otázok kontaktujte tím ITAPA na adrese itapa@itapa.sk alebo telefonicky na 0948 306 893, 0948 272 239. Pri prihlasovaní projektu musia byť vyplnené všetky požadované údaje. Prihlásenie do súťaže je bezplatné.

5. Podmienky prihlásenia
Projekty prihlásené do súťaže musia byť implementované a uvedené do prevádzky v Slovenskej republike, a to spôsobom, ktorý umožňuje hodnotenie ich dopadu a ich posúdenie. Cena ITAPA je otvorená pre projekty, ktoré za posledných 12 mesiacov preukázali svoj význam pre používateľov. Počet prihlásených projektov od jedného navrhovateľa nie je obmedzený. Rovnaký projekt nie je možné prihlásiť opakovane.

6. Posudzovanie súťažných projektov
Súťažné projekty posudzuje Porota ITAPA (ďalej "porota") tvorená osobnosťami z oblasti verejnej správy, odbornej komunity, akademickej sféry a ďalšími profesionálmi a špecialistami v rôznych súvisiacich oblastiach. Každý člen poroty je nezávislý vo svojom rozhodovaní.

Projekty sú hodnotené v piatich oblastiach podľa nasledovných kritérií:
 1. Cieľ projektu: hodnotí sa jasne definovaný cieľ, potrebnosť projektu z pohľadu cieľovej skupiny, veľkosť cieľovej skupiny.
 2. Dopad: hodnotí sa to, aký dopad má projekt na cieľovú skupinu, využívanosť výsledkov projektu cieľovou skupinou, dopad na celú spoločnosť, potenciál rastu využívania projektu. 
 3. Inovatívnosť: hodnotí sa, či služba priniesla nové príležitosti, nakoľko prispela k zlepšeniu procesov, zníženiu nákladov, či zvýšeniu efektivity, ale aj originálnosť a nápaditosť funkčného riešenia, biznis modelu a pod.
 4. Technická realizácia: hodnotí sa miera technologickej inovácie, možnosť využitia rôznych kanálov (internet, mobil, IOM a pod.), využívanie cloudových riešení a pod.
 5. Komunikácia: hodnotí sa najmä z pohľadu pro-klientskeho prístupu projektu, ako bol projekt odkomunikovaný cieľovým skupinám, aké sú aktivity na ich rýchle získanie, zvyšovanie motivácie používať službu, ako je poskytovaná užívateľská podpora, evidencia požiadaviek, získavanie spätnej väzby, ale aj to, aká je spokojnosť užívateľov a ako sa zisťuje.
Hodnotenie projektov je dvojkolové. V prvom kole každý člen poroty samostatne rozdelí 10 preferenčných bodov podľa vlastného uváženia jednotlivým projektom. Maximálny počet bodov pre jeden projekt je tri. Vyhlasovateľ súťaže spočíta všetky body pre jednotlivé projekty a zostaví tabuľku poradia projektov podľa počtu udelených bodov.

Vyhlasovateľ súťaže následne bez zbytočného odkladu zvolá zasadnutie poroty, na ktoré budú pozvaní všetci porotcovia.

Na zasadnutí poroty v druhom – užšom kole – porotcovia opätovne hodnotia 5 projektov s najvyšším bodovým hodnotením z prvého kola. Hodnoteniu predchádza rozprava o dôvodoch hodnotenia.

Následne každý prítomný porotca udelí 10 preferenčných bodov medzi 5 hodnotených projektov druhého kola. Maximálny počet bodov pre jeden projekt je tri. Spočítanie preferenčných bodov od jednotlivých porotcov v druhom kole určí konečné poradie hodnotených projektov od prvého až po tretie mieste. Na návrh ľubovoľného člena poroty môže však porota odhlasovať, že cena za niektoré  poradie nebude udelená. Napríklad, ak ani jeden z projektov nedosahuje kvalitu pre udelenie prvého miesta, tak po odhlasovaní poroty nebude prvá cena udelená.

Každý člen poroty má právo navrhnúť čestné uznanie pre každý z prihlásených projektov. Porota hlasovaním rozhodne o pridelení maximálne jedného čestného uznania na daný ročník súťaže. Organizátor Ceny ITAPA má v prípade jeho rozhodnutia nárok na udelenie druhého čestného uznania. Udelenie čestného uznania však nie je bežnou súčasťou Ceny ITAPA a nemusí byť udelené žiadnemu projektu.

Každý člen poroty má tiež právo navrhnúť čestné uznanie pre osobnosť, ktorá za uplynulé obdobie prispela k digitalizácii spoločnosti. Porota hlasovaním rozhodne o pridelení maximálne jedného čestného uznania na daný ročník súťaže.

7. Porota ITAPA
Členov poroty oslovuje vyhlasovateľ Ceny ITAPA.  Po akceptovaní sa oslovené osobnosti stávajú členmi poroty na daný ročník súťaže o Cenu ITAPA (funkčné obdobie).

Členstvo v je čestné a nezastupiteľné. Členstvo v porote zaniká:
 • uplynutím funkčného obdobia
 • vzdaním sa členstva
 • úmrtím člena
Funkciu tajomníka poroty vykonáva osoba poverená vyhlasovateľom súťaže. 

8. Finančné a organizačné zabezpečenie udeľovania cien
Všetky náklady  na finančné a organizačné zabezpečenie udeľovania cien znáša vyhlasovateľ súťaže.

9. Súťažné ceny
V Cene ITAPA budú hodnotiacou porotou vyhodnotené 3 najlepšie projekty v poradí, ktoré budú odmenené umeleckým ocenením a diplomom na Galavečere ITAPA.

Cena je odborným a morálnym ocenením držiteľa a nie je finančne honorovaná. Ocenenie je vytvorené špeciálne pre podujatie ITAPA 2019.

10. Všeobecné ustanovenia
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo prihlásený projekt zo súťaže vyradiť, ak nespĺňa formálne kritériá, alebo ak je doručený po termíne uzávierky prihlášok. Vyhlasovateľ súťaže sa zaväzuje, že všetky informácie o projektoch a nominantoch budú použité len k účelom špecifikovaným v podmienkach súťaže. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na úpravu podmienok súťaže a rozhodovanie o ich výklade.