Pravidlá súťaže Cena ITAPA

Úvodné ustanovenie
Kancelária ITAPA v spolupráci s Fakultou informatiky a informačných technológií STU v Bratislave vyhlasujú súťaž o najlepšie projekty v oblasti digitalizácie spoločnosti. Cieľom súťaže je oceniť, zviditeľniť a spropagovať projekty, významné riešenia a technológie, ktoré sú inovatívne, s významným spoločenským dopadom a ktoré si zasluhujú, aby sa podporilo ich využívania a aby sa stali inšpiráciou pre ďalšie nové projekty.  

1. Kategórie projektov

Súťaž je určená pre všetky projekty, ktoré využívajú informačno-komunikačné technológie  a ktoré spadajú do jednej z kategórii. Ide o tri kategórie projektov:

  1. Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti Slovenska

Projekty, ktoré menia spoločnosť. Projekty, ktoré využívajú informačné technológie, aby riešili celospoločenský problém či oblasť. Napríklad projekty skvalitnenia verejnej správy, zlepšenia zdravia obyvateľov, skvalitnenia životného prostredia a podobne. Dôležitý je dopad na spoločnosť.

  1. Najinovatívnejší projekt

Projekty, ktoré využívajú niektorú z nových IT technológií ako je umelá inteligencia, blockchain a pod. Dôležitá je inovatívnosť, kreativita a netradičné využitie nových technológii.

  1. Najlepší projekt vzdelávania v IT alebo pre IT

Projekty, ktoré originálne využívajú IT pre zvýšenie atraktívnosti a efektivity vzdelávania, alebo ktoré pomáhajú zvyšovať digitálne zručnosti. Dôležitý je dopad na rast zručností.   

2. Predmet a doba trvania súťaže

Predmetom súťaže sú zrealizované projekty, spĺňajúce kritériá súťaže, ktoré môžu preukázať referencie a ktoré navrhovatelia prihlásia do súťaže prostredníctvom prihlasovacieho formulára do doby ukončenia prihlasovania za daný rok.

Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční na slávnostnom Galavečere ITAPA. Výsledky súťaže budú uvedené v oficiálnej tlačovej správe pre médiá, na portáli www.itapa.sk a budú organizátormi súťaže ďalej medializované.


3. Navrhovateľ a prihlasovateľ do súťaže

Projekty do súťaže môže navrhovať akákoľvek osoba, ktorá má vedomosť o projekte, ktorý spĺňa podmienky súťaže a ktorý je podľa nej hodný ocenenia. Kancelária  ITAPA v takom prípade bude aktívne kontaktovať osoby kompetentné k projektu, s cieľom vyzvať ich na prihlásenie projektu do súťaže. 

Prihlasovateľom môže byť akákoľvek právnická, ale aj fyzická  osoba, ktorá projekt realizovala, či už z pozície zadávateľa alebo riešiteľa. Navrhovateľ musí byť schopný poskytnúť relevantné požadované informácie obsiahnuté v prihlasovacom formulári.


4. Prihlasovanie

Prihláška projektu do súťaže sa podáva riadnym vyplnením elektronického prihlasovacieho formulára. V prípade otázok kontaktujte tím ITAPA na adrese itapa@itapa.sk alebo telefonicky na 0948 272 239, 0948 392 736. Pri prihlasovaní projektu musia byť vyplnené všetky požadované údaje. Prihlásenie do súťaže je bezplatné.5. Podmienky prihlásenia

Projekty prihlásené do súťaže musia byť implementované a uvedené do prevádzky v Slovenskej republike, a to spôsobom, ktorý umožňuje hodnotenie ich dopadu a ich posúdenie. Ocenenie ITAPA je otvorená pre projekty, ktoré za posledných 12 mesiacov preukázali svoj význam pre používateľov. Počet prihlásených projektov od jedného navrhovateľa nie je obmedzený. Rovnaký projekt nie je možné prihlásiť opakovane.6. Posudzovanie súťažných projektov

Súťažné projekty posudzuje Porota ITAPA (ďalej porota) tvorená osobnosťami z oblasti verejnej správy, odbornej komunity, akademickej sféry a ďalšími profesionálmi a špecialistami v rôznych súvisiacich oblastiach. Každý člen poroty je nezávislý vo svojom rozhodovaní.

Hodnotenie projektov je dvojkolové. V prvom kole každý člen poroty samostatne rozdelí 10 preferenčných bodov podľa vlastného uváženia jednotlivým projektom v danej kategórii. Maximálny počet bodov pre jeden projekt sú tri body. Vyhlasovateľ súťaže spočíta všetky body pre jednotlivé projekty a zostaví tabuľku poradia projektov podľa počtu udelených bodov v jednotlivých kategóriách.

Vyhlasovateľ súťaže následne bez zbytočného odkladu zvolá zasadnutie poroty, na ktoré budú pozvaní všetci porotcovia.

Na zasadnutí poroty v druhom – užšom kole porotcovia opätovne hodnotia 5 projektov s najvyšším bodovým hodnotením z prvého kola. Hodnoteniu predchádza rozprava o dôvodoch hodnotenia.

Následne každý prítomný porotca udelí 5 preferenčných bodov medzi 5 hodnotených projektov druhého kola. Maximálny počet bodov pre jeden projekt je tri. Spočítanie preferenčných bodov od jednotlivých porotcov v druhom kole určí konečné poradie hodnotených projektov od prvého až po tretie miesto. Na návrh ľubovoľného člena poroty môže však porota odhlasovať, že cena za niektoré poradie nebude udelená. Napríklad, ak ani jeden z projektov nedosahuje kvalitu pre udelenie prvého miesta, tak po odhlasovaní poroty nebude prvá cena udelená.

Každý člen poroty má právo navrhnúť čestné uznanie pre každý z prihlásených projektov. Porota hlasovaním rozhodne o pridelení maximálne jedného čestného uznania na daný ročník súťaže. Organizátor Ocenenia ITAPA má v prípade jeho rozhodnutia nárok na udelenie druhého čestného uznania. Udelenie čestného uznania však nie je bežnou súčasťou Ocenenia ITAPA a nemusí byť udelené žiadnemu projektu.

Každý člen poroty má tiež právo navrhnúť čestné uznanie pre osobnosť, ktorá za uplynulé obdobie prispela k digitalizácii spoločnosti. Porota hlasovaním rozhodne o pridelení maximálne jedného čestného uznania na daný ročník súťaže.7. Porota ITAPA

Členov poroty oslovuje vyhlasovateľ Ocenenia ITAPA. Po akceptovaní sa oslovené osobnosti stávajú členmi poroty na daný ročník súťaže o Ocenenie ITAPA (funkčné obdobie).

Členstvo v je čestné a nezastupiteľné.  Členstvo v porote zaniká:

  • uplynutím funkčného obdobia
  • vzdaním sa členstva
  • úmrtím člena

Funkciu tajomníka poroty vykonáva osoba poverená vyhlasovateľom súťaže. 
 

8. Finančné a organizačné zabezpečenie udeľovania cien
Všetky náklady  na finančné a organizačné zabezpečenie udeľovania cien znáša vyhlasovateľ súťaže.

9. Súťažné ceny

Hodnotiaca  porota vyhodnotí 3 najlepšie projekty v poradí za každú kategóriu, ktoré budú odmenené umeleckým ocenením a diplomom na Galavečere ITAPA.

Cena je odborným a morálnym ocenením držiteľa a nie je finančne honorovaná. Ocenenie je vytvorené špeciálne pre podujatie ITAPA.


10. Všeobecné ustanovenia
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo prihlásený projekt zo súťaže vyradiť, ak nespĺňa formálne kritériá, alebo ak je doručený po termíne uzávierky prihlášok. Vyhlasovateľ súťaže sa zaväzuje, že všetky informácie o projektoch a nominantoch budú použité len na účely špecifikované v podmienkach súťaže. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na úpravu podmienok súťaže a rozhodovanie o ich výklade.