Moderné a udržateľné zdravotníctvo: možnosti a príležitosti

Systém slovenského zdravotníctva je dlhodobo finančne a technologicky poddimenzovaný. Súčasné podmienky nie sú v dostatočnej miere priaznivé pre zavádzanie inovatívnych prístupov a vstup moderných technológií naprieč všetkými oblasťami zdravotníctva. Zdravotníctvo na Slovensku potrebuje vybudovať udržateľný systém, ktorý by bol zameraný nielen na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale najmä na potreby pacienta, keďže moderné a konkurencieschopné krajiny vnímajú zdravie občanov ako celospoločenskú hodnotu .

Akú úlohu zohrávajú dáta v systéme zdravotnej starostlivosti?
Základným predpokladom udržateľného a na pacienta orientovaného systému je v prvom rade moderný fungujúci systém zdravotných dát s využitím registrov pacientov ako cenného nástroja nielen na zhromažďovanie reálnych dát (real world data), ale aj pre vytváranie zmysluplných záverov a poznatkov. Jednou z najambicióznejších iniciatív, založených na primárnom a sekundárnom využívaní zdravotných dát, je vytvorenie európskeho priestoru pre dáta týkajúce sa zdravia (European Health Data Space) (1). Predstavuje otvorenú a prepojenú sieť umožňujúcu medzinárodné toky dát a zvýšenie dátového potenciálu podporou veľkého objemu dát a sprístupnením širokého spektra štúdií. Dáta je zároveň potrebné vnímať ako dôležitý pilier pre náš lepší, zdravší a dlhší život, kde sa aktívne podieľame na vytváraní udržateľného systému zdravotnej starostlivosti (2). Okrem dát je potrebné presmerovať zameranie systému z výdavkov na pacienta a výsledky jeho liečby.

Čo predstavuje skutočnú hodnotu v zdravotníctve?
Výsledok relevantný pre pacienta je pozitívna zmena spôsobená priamo prístupom k zdravotnej starostlivosti, vrátane diagnostiky a liečby. Hodnotovo založená zdravotná starostlivosť (Value-Based Healthcare = VBHC) sa zameriava na maximalizáciu hodnoty starostlivosti o pacientov pri súčasnom znižovaní nákladov na zdravotnú starostlivosť (3). Plne vyliečený pacient, ktorý sa môže vrátiť do normálneho života a byť opäť aktívnym a produktívnym členom našej spoločnosti, je prínosom nielen pre samotného pacienta, ale aj pre všetkých, ktorí sú v systéme zainteresovaní. Na zabezpečenie fungujúceho systému musí každá časť, každý člen, každý zainteresovaný subjekt počas svojej práce uplatňovať tento prístup založený na hodnotách vo svojej časti mozaiky. Obstarávanie založené na hodnote je jedným z najsilnejších nástrojov, ktoré by zabezpečili a udržali hodnotovú základňu celého systému a viedli nás k starostlivosti s vyššou hodnotou.

Čo nás môžu naučiť európske inovačné fondy?
Mnohé krajiny Európy disponujú samostatným rozpočtom určeným na financovanie inovácii v zdravotníctve. Vzhľadom na výraznú súvislosť medzi nízkymi výdavkami na zdravotnú starostlivosť a vysokou odvrátiteľnou úmrtnosťou existuje na Slovensku dobrý dôvod na zvýšenie investícií do zdravotníctva. Investície do zdravia obyvateľstva je nevyhnutné vnímať komplexne, avšak kľúčovou súčasťou je držať krok s globálnym pokrokom v inovatívnych diagnostických a liečebných postupoch. Vzhľadom na obmedzený prístup a pomalé zavádzanie inovatívnej liečby na Slovensku by bolo prínosom vytvorenie určitej formy “inovačného fondu”, ktorý by mohol poskytnúť skorší prístup k liekom, ktoré dokážu zachraňovať životy a zlepšiť zdravie obyvateľstva, a zároveň generovať pozitívne socio-ekonomické dopady.

Život pacienta vs. farmakoekonomika
Výhody a príležitosti, ktoré prehľadné a aktuálne dáta  spolu s VBHC prinášajú, výrazne prevyšujú potenciálne negatíva, najmä z dlhodobého hľadiska. Kvalita života a zdravie pacienta by mali mať vždy prednosť pred farmakoekonomikou, pretože hodnota života je nedoceniteľná. Zdraví a produktívni občania sú zároveň najväčším prínosom pre našu spoločnosť ako takú. Udržateľný systém zdravotníctva môže Slovensku pomôcť reagovať na množstvo naliehavých výziev, ktorým dnes čelíme. Spolu pomáhame poskytovať modernú a inovatívnu zdravotnú starostlivosť zajtrajška už dnes.

M-SK-00001068

Referencie:
(1) European Commission. 2021. European Health Data Space. Dostupné na: https://ec.europa.eu/health/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space_en#documents. Naposledy navštívené: apríl 2022
(2) European Commission.  2020. A European strategy for data. Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_en. Naposledy navštívené: apríl 2022
(3) Porter, M. E. - Lee, T. H. 2013. The strategy that will fix healthcare. Dostupné na: https://hbr.org/2013/10/the-strategy-that-will-fix-health-care. Naposledy navštívené: apríl 2022


Roche Slovensko, s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava
www.roche.sk

 
Prihláste sa na ITAPA EXPO 2022: Od Dubaja k Dunaju
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným