Budúcnosť technológií musí byť udržateľná

Spotrebitelia, investori, vlády či samotní zamestnanci vytvárajú čoraz väčší tlak na to, aby organizácie a spoločnosti zaradili udržateľnosť medzi svoje strategické priority. Najnovší prieskum spoločnosti Accenture o udržateľných technológiách ukazuje, že napĺňať agendu udržateľnosti by nebolo možné bez technológií. Accenture oslovila 560 respondentov zo spoločností, ktorých príjem presahuje 1 miliardu dolárov. Každý z nich uviedol, že technológie sú neoddeliteľnou súčasťou dosiahnutia udržateľných cieľov.

,,Hoci nám technológie umožňujú napredovať a otvárajú možnosti, ktoré boli doposiaľ pokladané za nemožné, musíme ich využívať spôsobom, ktorý maximalizuje prínosy a zároveň minimalizuje škodlivé vedľajšie účinky. Náš výskum odhalil, že spoločnosti, ktoré majú najkomplexnejšie stratégie udržateľnosti dosahujú lepšie výsledky vo všetkých oblastiach,“ hovorí Richard Vöröš, Senior Project Manager and Sustainability Lead for Accenture Advanced Technology Center in Slovakia.

Ako to tieto spoločnosti robia v praxi? Udržateľnosť škálujú pomocou technológií, čím sa v rovnakom čase stávajú udržateľnejšími aj technológie samotné. Prieskum Accenture zdôrazňuje kľúčovú úlohu IT riaditeľov a riaditeliek pri zvyšovaní hodnoty biznisu a výkonnosti v oblasti cieľov ESG s tým, že sa súčasne znižuje negatívny vplyv technológií na životné prostredie.
  • V súčasnosti je menej ako polovica (49 %) IT riaditeľov a riaditeliek súčasťou tej časti manažmentu, ktorá stanovuje ciele v oblasti udržateľnosti, a len 45 % je hodnotených z hľadiska dosahovania týchto cieľov. 
  • Zatiaľ iba 7 % spoločností naplno prepojilo svoje technologické stratégie so stratégiami udržateľnosti.
Accenture identifikovala tri kľúčové súčasti úspešnej stratégie, ktoré môžu spoločnostiam pomôcť získať náskok pred konkurenciou a vytvoriť udržateľný model biznisu:
1.    Podpora udržateľnosti prostredníctvom technologických inovácií
a.    Prechod na uhlíkovú neutralitu.
b.    Využívanie nízkoemisných produktov a služieb.
c.    Poskytovanie udržateľných možností pre zákazníkov.

2.    Technológie s minimálnym dopadom na životné prostredia
a.    Zavedenie ekologických softvérových postupov na zníženie spotreby energie.
b.    Budovanie systémov, ktoré chránia súkromie a sú spravodlivé, transparentné a prístupné.
c.    Zapracovať do cieľov ESG technológie tak, aby neboli na druhej koľaji.

3.    Spolupráca, ktorá presahuje prah jednej spoločnosti a spája celý svet
a.    Urýchlené zosúladenie s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN.
b.    Naštartovanie inovácií výmenou informácií medzi spoločnosťami.
c.    Zapojenie sa do iniciatív, aliancií či podporných skupín zameraných na ekologické technológie.

Spoločnosti, ktoré vo významnej miere zavádzajú udržateľné technológie, dosahujú o 4 % vyššie skóre v oblasti cieľov ESG ako tie, ktoré ich neimplementujú. Viac informácií o zjednotení udržateľnosti a technológií nájdete v správe spoločnosti Accenture.
 
Prihláste sa na Jesenná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným