Staňte sa partnerom

Budovanie dátového ekosystému pre lepšiu zdravotnú starostlivosť

Cieľom moderného zdravotníctva je vybudovať udržateľný systém založený na dátach o zdravotnej starostlivosti a zdravotnom stave obyvateľstva. Je Slovensko pripravené na implementáciu EHDS (European Health Data Space)? Európsky priestor pre zdravotné údaje, ktorý navrhuje Európska komisia, by umožnil výmenu dát naprieč celou Európou a priniesol by zlepšenie v oblasti zdravotnej starostlivosti, legislatívy, výskumu aj inovácií.

Zdravotné systémy sú pod tlakom demografických zmien, dôsledkom čoho je rast nákladov zdravotnej starostlivosti. Jedným z riešení týchto výziev je systematická digitalizácia. Súčasný svet predstavuje konštantne meniaci sa ekosystém, v ktorom sa stáva nevyhnutnosťou flexibilné prispôsobovanie sa. Aby sme to dokázali, musíme realizovať správne rozhodnutia na základe kvalitných dát a tiež zvýšením dostupnosti inovácií. Medzi najkomplexnejšie a najcitlivejšie odvetvia reagujúce na zmeny patrí aj zdravotníctvo. 

Roche_2

Akú úlohu zohrávajú dáta v systéme zdravotnej starostlivosti?
Zdravotné údaje majú potenciál urobiť zdravotnícke systémy udržateľnejšími a zlepšiť starostlivosť o pacientov tým, že bude možné diagnostikovať ochorenia skôr, účinnejšie ich liečiť alebo dokonca predchádzať ich výskytu a umožnia lekárom robiť včasnejšie a podloženejšie rozhodnutia o liečbe. Základným predpokladom udržateľného a na pacienta orientovaného systému je v prvom rade moderný fungujúci systém zdravotných údajov s využitím registrov pacientov ako cenného nástroja nielen na zhromažďovanie reálnych dát (real world data), ale aj pre vytváranie zmysluplných záverov a poznatkov. Jednou z najambicióznejších iniciatív, založených na primárnom a sekundárnom využívaní zdravotných dát, je vytvorenie európskeho priestoru pre zdravotné údaje /itapa/. Predstavuje otvorenú a prepojenú sieť umožňujúcu medzinárodné toky dát a zvýšenie dátového potenciálu podporou veľkého objemu dát a sprístupnením širokého spektra štúdií. Dáta je zároveň potrebné vnímať ako dôležitý pilier pre náš lepší, zdravší a dlhší život, kde sa aktívne podieľame na vytváraní udržateľného systému zdravotnej starostlivosti /sk/. 

Podpora otvorených a dôveryhodných ekosystémov zdravotných údajov v Európe

Otvorené a dôveryhodné systémy zdravotných údajov môžu Európe pomôcť reagovať na množstvo naliehavých výziev, ktorým dnes ako spoločnosť čelíme. 
V Roche sme sa zaviazali byť partnerom v tomto dátovom ekosystéme, využívajúc našu jedinečnú pozíciu a etablované odborné znalosti v oblasti liečiv, diagnostiky a bezpečnej správy zdravotných údajov, ktoré chránia práva pacientov na súkromie počas týchto procesov v prospech spoločenského dobra. Roche podporuje navrhovanú víziu a súhlasí so zámerom EÚ posilniť postavenie Európy prostredníctvom prístupu k údajom a vytvorenia priestoru pre zdravotnícke údaje s cieľom zlepšiť výsledky v oblasti zdravia. Spoločnosť Roche verí, že prístup k údajom o zdravotnom stave a ich generovanie budú rozhodujúce pre uplatnenie personalizovanej zdravotnej starostlivosti.

Referencie:
/itapa/ European Commission. 2021. European Health Data Space. Dostupné na: https://ec.europa.eu/health/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space_en#documents. Naposledy navštívené: október 2022
/sk/ European Commission.  2020. A European strategy for data. Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_en. Naposledy navštívené: október 2022

 
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným