Staňte sa partnerom

Erik Kriššák

MK SR, riaditeľ odboru riadenia a monitoringu projektov
Vyštudoval knižničnú a informačnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V súčasnosti pracuje na Ministerstve kultúry SR na Sprostredkovateľskom orgáne rezortu kultúry pre operačný program Informatizácia spoločnosti na pozícii riaditeľ odboru riadenia a monitoringu projektov.
  • Prioritná os č. 2 – Digitalizácia nie je všetko, je toho viac   |   Kongres ITAPA 2013: Putting IT together
    Prezentácia sa zaoberá stavom vecnej stránky prioritnej osi č. 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“ z pohľadu skutočného stavu a výhľadov do budúcnosti. Dôraz je kladený na stav merateľných ukazovateľov na úrovni projektov a prioritnej osi, predpokladaným postupom v implementácii národných i dopytovo-orientovaných projektov a pripomína rámcové aktivity na úrovni opatrenia č. 2.1, ktoré okrem digitalizácie obsahujú aj ďalšie aspekty napĺňané v rámci projektov.

  • Interoperabilita informačných systémov v sektore kultúry SR   |   Kongres ITAPA 2007: Living Online

    Interoperability as the ability of the system to communicate with other systems becomes one of the key issues in informatization and digitalization of cultural objects. In Slovakia its solution is being implemented via development of information systems, via observation of international standards and via creation of bases without authorities. The examples of the successful application of standards and creation of interoperable systems are for example CEMUZ (the Slovak National Museum), CEDVU (the Slovak National Gallery), library systems etc.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies