Staňte sa partnerom

Marek Gajdoš

Business Development Manager, SOFTEC, spol. s r.o.

Ing. Marek Gajdoš je absolventom Technickej Univerzity v Košiciach, Fakulty elektrotechniky a informatiky.

Svoju pracovnú kariéru začal v roku 1999 v oblasti vývoja ERP systémov. V roku 2001 nastúpil do spoločnosti Softec, kde sa od začiatku venoval problematike Business Intelligence a postupne prešiel rôznymi funkciami - od konzultanta cez projektového manažéra až po vedúceho oddelenia zaoberajúceho sa touto problematikou.

Aktuálne pôsobí na pozícii Business Development Manager.

Počas svojej profesionálnej kariéry si dopĺňal svoje znalosti a IT odbornosť účasťou na mnohých školeniach a odborných seminároch predovšetkým z oblasti BI (napr. tvorba reportingu, budovanie DWH, CPM, plánovanie), ako aj z oblasti projektového riadenia a manažmentu. V rámci svojej kariéry získal skúsenosti s riadením veľkých projektov v oblasti IT ako v súkromnom tak i verejnom sektore.

  • Softec Invenio ako súčasť riešenia MIS v Sociálnej poisťovni   |   Kongres ITAPA 2009: Art of eServices
    Vývoj a nasadenie Manažérskeho informačného systému v Sociálnej poisťovni na podporu analýz a štatistických zisťovaní v oblasti dávok v nezamestnanosti a dávok garančného poistenia podstatne zjednodušilo a urýchlilo vytváranie pravidelných mesačných štatistík. Sociálna poisťovňa je povinná tieto štatistiky poskytovať Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Štatistickému úradu SR. Okrem iných pracovných procesov, systém podporuje vytváranie ad-hoc štatistík podľa rôznych kritérií a ich následné spracovávanie.
    Systém je postavený na produktoch Pentaho Mondrian a Softec Invenio. Pentaho Mondrian je open source OLAP server implementovaný v jazyku Java. Podporuje dotazovací jazyk MDX  a štandardy XML for Analysis a Java OLAP. Softec Invenio je analytický nástroj slúžiaci na prezentáciu dát a vytváranie ad-hoc analýz.

  • Prekážky pri nasadzovaní MIS   |   Kongres ITAPA 2005

    Manažérske systémy ako nadstavba produkčných systémov už preukázali svoju opodstatnenosť, napriek tomu pri ich vývoji, nasadení a využívaní sú prítomné iné prekážky ako pri implementácii produkčných systémov. Príspevok sa pokúsi sumarizovať skúsenosti s prekonávaním prekážok pri implementácii MIS nie len vo verejnej správe a ukáže odporúčania a skúsenosti ako týmto prekážkam predchádzať alebo ich zmierniť.

    Základnou výzvou pre používateľov je potreba pochopiť obsah analytických modelov a zmeniť zaužívaný spôsob práce ako aj z toho vyplývajúce zmeny pracovných postupov. Príspevok poukáže aj na často sa vyskytujúcu nedôveru k údajom a spôsoby ich verifikácie ako nástroja prelomenia tejto nedôvery.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies