Staňte sa partnerom

Dalibor Král

SEVITECH, Projektový manažér
Vzdelanie:

1993 – 1998
    Ekonomická univerzita, Bratislava
    Národohospodárska fakulta
    špecializácia: hospodárska politika
    promovaný v roku 1998 ako inžinier ekonómie

Profesné skúsenosti:

2014 – súčasnosť       SEVITECH a.s.

Poskytovateľ služieb pre podnikové a manažérske systémy, web aplikácie , analyticko - konzultačné činnosti a riadenie komplexných IT projektov

06/2014 – súčasnosť   Senior Project Manager         

•    Project manager projektu Regtra adries  
•    Project manager pre projekt Elektronizácie služieb mesta Nitra a mesta Žilina

2012 – 2014               NESS Slovensko, a.s.

Poskytovateľ komplexných IT riešení a služieb pre najvýznamnejšie lokálne spoločnosti z odvetví energetiky a utilít, štátnej správy a samosprávy, finančných služieb, telekomunikácií, priemyslu a služieb.
    
11/2012 – 05/2014      Senior Project Manager
    
•    vedúci projektov pre Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
•    riadenie projektu Elektronické služby katastra nehnuteľností (ESKN) – komplexný informačný systém nahradzujúci súčasný katastrálny portál vrátane integrácie na Ústredný portál verejnej správy
•    vedenie projektu Základná báza údajov pre geografický informačný system ( ZBGIS) - objektovo orientovaná báza údajov, ktorá je referenčným základom národnej infraštruktúry priestorových informácií vrátane integrácie na Ústredný portál verejnej správy
•    riadenie servisného projektu Katastrálneho portálu – súčasný informačný systém Katastra nehnuteľností
•    projektové riadenie dodávky integračného konektora Slovenskej pošty pre Katastrálny portál - integračný konektor Systému správy požiadaviek Katastrálneho portálu
•    prezentácie nástrojov projektového manažmentu pre zákazníka
•    participácia na interných projektoch spoločnosti vrámci projektového riadenia

2011 – 2012        Grain Slovakia, spol. s.r.o. – kontraktovaný pre spoločnosť HP
Poskytovateľ personálnych a konzultačných služieb, služieb v oblasti outsourcingu a optimalizácie firemných procesov.
    
03/2011 – 10/2012       Senior Project Manager
    
•    vedúci projektov imlpementacie existujúcich EMEA klientov do noveho NW prostredia
•    vedúci interných projektov pre spravu noriem, interných politík, PMO smerníc
•    prezentácie nástrojov projektového manažmentu pre zákazníkov
•    participácia na interných projektoch HP v ramci EMEA aj USA

2010 – 2011                 Millennium000, spol. s.r.o.

Poskytovateľ aplikačných riešení predovšetkým v oblastiach riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM riešenia), manažmentu obstarávania a personalistiky, služieb v oblasti analýzy, návrhu a vývoja internetových a intranetových aplikácií, ako aj technologicko-konzultačných služieb
    
03/2010 – 02/2011        Senior Project Manager
    
•    vedúci projektov implementácie CRM a Microsoft Sharepoint riešení pre korporátnych  zákazníkov
•    vedúci projektu implementácie potrálu Greenieplanet na báze sociálnych sietí a internet portálov
•    vývoj a implementácia celopodnikových nástrojov pre manažment zdrojov
•    vývoj a spolupráca na tvorbe metodiky projektového riadenia spoločnosti
•    prezentácie nástrojov projektového manažmentu pre zákazníkov

2007 – 2009                 sITSolutions SK, spol. s.r.o.

Hlavný poskytovateľ bankových informačných systémov pre členov Erste Bank    
         
10/2007 – 11/2009 Project Management Methods and Tools specialist
    
•    Vedúci projektu technickej a metodologickej implementácie MS Office Project 2007
•    Vedúci projektu tvorby projektovej metodológie a projektových noriem pre spoločnost sITs na Slovensku aj v Rakúsku
•    vývoj a implementácia celopodnikových nástrojov pre manažment zdrojov
•    vývoj a implementácia nástrojov projektového controllingu
•    prezentácie nástrojov projektového manažmentu pre zákazníkov
•    jediná kontaktná osoba pre kľúčové požiadavky manažmentu , príprava a poskytovanie údajov o výsledkoch spoločnosti ( vrátane kľúčových ukazovateľov – KPI ) a o zlepšeniach v oblasti projektového riadenia ( jednotlivé projekty ako aj celé projektové portfólio )

2007 - 2007                    Microsoft Slovakia s.r.o
    
Pobočka najvýyznamnejšej svetovej firmy v oblasti softvéru, služieb a internetových technológií pre osobné aj obchodné využitie

01/2007 – 05/2007 Technology Solution Professional

•    Zodpovednosť za technickú podporu produktov MS Office, Exchange, SharePoint, Project, OfficeComunications Server v skupine Enterpise Product Group
•    Prezentácie vyššie uvedených aplikácii pre partnerov, enterprise zákazníkov
•    Technická podpora pri nasadzovaní Microsoft produktov u partnerov, enteprise zákazníkov

2002 – 2006     Spordat, spol. s r.o.

Hlavný poskytovateľ bankových informačných systémov pre členov Erste Bank

2005 – 2006 Špecialista pre metodológiu a systémy projektového manažmentu a projektový controlling

• vedúci projektu technickej implementácie Project 2003 a migrácie dát
• účasť  na metodologickej implementácii Project 2003 (prvá implementácia na báze MS Office Project 2003 a Project Server v Slovenskej republike)
• ďalší rozvoj podnikového systému projektového manažmentu
• vývoj a implementácia celopodnikových nástrojov pre manažment zdrojov
• vývoj a implementácia nástrojov projektového controllingu
• prezentácie nástrojov projektového manažmentu pre zákazníkov
• vedenie projektovej kancelárie pre vývojové projekty bankových systémov

2002 – 2004 Administrátor projektovej kancelárie

• vedenie projektovej kancelárie pre vývojové projekty bankových systémov
• podpora pri plánovaní a reportingu
• prezentácie nástrojov projektového manažmentu pre zákazníkov
• implementácia MS Project 2000
• školenia používateľov MS Project 2000
• administrácia systému projektového manažmentu na báze MS Project
• technická podpora MS Office a príbuzných aplikácií
 • Register priestorových informácií   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2016: Make IT Easy
  Register priestorových informácií (RPI) predstavuje jednotný a údajový zdroj priestorových informácií, ktoré sú v súlade so štandardami a pravidlami pre budovanie infraštruktúry na podporu environmentálnych politík. Cieľom je vytvoriť integračné rozhranie pre existujúce zdrojové registre poskytovateľov priestorových informácií, vzájomne prepojiť s eGoverment službami. RPI je systém na plnenie povinnosti vyplývajúcich z legislatívy v oblasti priestorových údajov – metaúdaje a vyhľadávacie služby. RPI kvalifikuje jednotlivé priestorové informácie a štandardizuje vo vzťahu k európskym právnym normám.
   
 • Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2015: No Borders
  Prečo by Vám prednáška nemala uniknúť? 
  Hlavným cieľom žilinského projektu je vybudovanie efektívnej a modernej samosprávy elektronizáciou služieb Mestského úradu v Žiline v súlade s princípmi eGovermentu. Prednáška priblíži sprístupnenie najfrekventovanejších služieb, ktoré úrad poskytuje svojim občanom.


  Projekt Elektronizácie služieb Mestského úradu v Žiline je jedným z najvýznamnejších projektov realizovaných mestom prostredníctvom európskych fondov. Zahŕňa elektronizáciu celkovo 143 služieb (z toho 8 „mobilných“), doba realizácie je kratšia ako 12 mesiacov, prostredníctvom projektu sa integrujeme na registre právnických osôb, fyzických osôb, adries, registre UPVS. Výsledkom projektu elektronizácie je vybudovanie integrovaného informačného systému mesta Žilina, ako čiastočne integrovaného podsystému informačného systému verejnej správy, definovaného v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy.   
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies