Staňte sa partnerom

Úloha samoobslužných analytických nástrojov v procese rozhodovania Finančnej správy SR

/ Keynote
Doba, keď na začiatku procesu k získaniu informácie bola žiadosť o vypracovanie reportu dodávateľom, a keď celý proces trval dni až týždne sa pomaly končí. Nezodpovedá viac potrebám súčasnosti. Pre kvalitné rozhodnutia robené v reálnom čase, musia byť k dispozícií kvalitné informácie. Na Finančnom riaditeľstve SR sa nám pre časť agendy podarilo moc nad dátami odovzdať do rúk pracovníkov oddelenia riadenia rizík a informačnej podpory Odboru riadenia rizík a operačných činností  Sekcie daňovej a colnej  Finančného riaditeľstva SR. Počas prezentácie zosumarizujeme východiskové podmienky, proces implementácie a ukážeme aj výsledné prínosy tohto projektu.

Tomáš Buday

Hewlett Packard Slovakia
Tomáš Buday, absolvent Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity, pracuje šestnásť rokov v oblasti IT, pričom tento rok uplynul desiaty rok jeho pôsobenia v spoločnosti Hewlett-Packard. Pracuje na pozícii architekta riešení a je zaangažovaný do návrhu stratégií rozvoja, architektúry riešení a optimalizácie spôsobov spracovania údajov v projektoch zväčša na Slovensku. Venuje sa problematike správy, vizualizácie a transformácie dát. Presadzuje dôležitosť a význam efektívnych samoobslužných riešení, ktoré poskytujú koncovým používateľom kontrolu, pochopenie  a svižnosť v premene dát na informácie, ktoré následne podporujú odôvodniteľné a informáciami podložené rozhodnutia v oblasti nielen riadenia príslušných organizácií.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Eva Cséplő

Finančné riaditeľstvo SR
Eva Cséplő je absolventkou Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ďalej študovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave, na Fakulte hospodárskej informatiky, na odbore Informačné technológie. Na začiatku svojej pracovnej kariéry pracovala na Colnom úrade Štúrovo a Colnom úrade Nitra, neskôr na Colnom riaditeľstve SR v Bratislave v oblasti správy colného informačného systému na regionálnej a následne aj na celoštátnej úrovni. Od roku 2012 pôsobí na Finančnom riaditeľstve SR, kde medzi jej činnosti patrí príprava podkladov pre rozhodovanie v riadení celoštátneho colného systému, vykonávanie analytickej činnosti a informačnej podpory pre útvary finančnej správy a orgány verejnej správy s cieľom zamedziť protiprá…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ervín Gyuran

Finančné riaditeľstvo SR
Ervín Gyuran  vyštudoval Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom. Svoje praktické pracovné skúsenosti začal nadobúdať na Colnom úrade Štúrovo a Colnom úrade Nitra, neskôr na Colnom riaditeľstve SR v Bratislave. Od roku 2012 pôsobí na Finančnom riaditeľstve SR, kde je zodpovedný za samostatný výkon agendy v oblasti vývoja tovarového trhu so zameraním na špecifické druhy tovaru, zabezpečovanie s tým súvisiacej analytickej činnosti a správu databázy údajov získaných jednotlivými útvarmi finančnej správy. Medzi jeho činnosti tiež patrí sledovanie a vyhodnocovanie databáz a informačných systémov finančnej správy a agenda v oblasti uchovávania a šírenia informácií pre oblasť analýzy rizika. Pripravuje a koordinuje zabezpečenie i…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným