Staňte sa partnerom

Eva Cséplő

Finančné riaditeľstvo SR, starší referent špecialista - Oddelenie riadenia rizík a informačnej podpory Odboru riadenia rizík a operačných činností Sekcie daňovej a colnej
Eva Cséplő je absolventkou Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ďalej študovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave, na Fakulte hospodárskej informatiky, na odbore Informačné technológie. Na začiatku svojej pracovnej kariéry pracovala na Colnom úrade Štúrovo a Colnom úrade Nitra, neskôr na Colnom riaditeľstve SR v Bratislave v oblasti správy colného informačného systému na regionálnej a následne aj na celoštátnej úrovni. Od roku 2012 pôsobí na Finančnom riaditeľstve SR, kde medzi jej činnosti patrí príprava podkladov pre rozhodovanie v riadení celoštátneho colného systému, vykonávanie analytickej činnosti a informačnej podpory pre útvary finančnej správy a orgány verejnej správy s cieľom zamedziť protiprávnym konaniam súvisiacim s dovozom, vývozom a tranzitom tovaru. Má v kompetencii zabezpečenie a koordináciu poskytovania informácií týkajúcich sa manažérskych výstupov pre manažment finančnej správy na rôznych stupňoch riadenia a vykonávanie činností v oblasti sledovania a vyhodnocovania databáz a informačných systémov finančnej správy.

Je zodpovedná za správu lokalít intranetového portálu finančnej správy v oblasti analýzy rizika. Pripravuje a vedie špecializované školenia pre potreby finančnej správy, vrátane informačnej podpory pri hromadnom spracovávaní dát.
  • Úloha samoobslužných analytických nástrojov v procese rozhodovania Finančnej správy SR   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2014: Future is TODAY
    Doba, keď na začiatku procesu k získaniu informácie bola žiadosť o vypracovanie reportu dodávateľom, a keď celý proces trval dni až týždne sa pomaly končí. Nezodpovedá viac potrebám súčasnosti. Pre kvalitné rozhodnutia robené v reálnom čase, musia byť k dispozícií kvalitné informácie. Na Finančnom riaditeľstve SR sa nám pre časť agendy podarilo moc nad dátami odovzdať do rúk pracovníkov oddelenia riadenia rizík a informačnej podpory Odboru riadenia rizík a operačných činností  Sekcie daňovej a colnej  Finančného riaditeľstva SR. Počas prezentácie zosumarizujeme východiskové podmienky, proces implementácie a ukážeme aj výsledné prínosy tohto projektu.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies