Staňte sa partnerom

Revolúcia do zmýšľania úradníkov pri prechode z papierových na elektronické dokumenty

/ Prednáška
Revolúcia v hlavách úradníkov sa začala

Prečo by Vám prednáška nemala uniknúť?
Zavedením elektronických služieb v rezorte sociálnych vecí sa skráti čas vybavenia jednotlivých žiadostí, zníži potreba návštevy úradov, služby budú dostupné „hocikde a hocikedy".


Anotácia
Elektronizáciou služieb prevezme rezort na seba tie úkony, ktoré v súčasnej dobe vyžaduje od občana, hlavne čo sa týka dokladovania skutočností už raz vedených v inom systéme verejnej správy. Tým sa umožní úplne rovnaký prístup k službám rezortu všetkým skupinám občanov. Zavedením elektronických služieb sa skráti čas vybavenia jednotlivých žiadostí, zníži potreba návštevy úradov, služby budú dostupné „hocikde a hocikedy". Vytvorením prostredia elektronickej komunikácie sa elektronizácia služieb posúva na ďalší stupeň - kontrolu a schvaľovanie prijatých žiadostí o sociálne dávky, ich distribúciu, workflow a elektronickú archiváciu.

Projekt
Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na úseku výkonu správy štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi
Realizovaná časť z daného projektu, prezentácia: Aktivita 2
Vytvorenie prostredia elektronickej komunikácie na centrálnej úrovni.
2010 – 2014
 
Bio
Karol Ďumbier je hlavným metodikom DMS na Ústredí práce sociálnych vecí a rodiny.


Karol Ďumbier

DMS UPSVaR
Ing. Karol Ďumbier pacuje v systéme služieb zamestnanosti a sociálnych vecí 16 rokov. Ešte v 90-tych rokoch pre Úrad práce v Komárne vytvoril niekoľko programov, ktoré pomohli výrazne urýchliť a zefektívniť prácu zamestnancov a v roku 1998 sa tam stal správcom informačných systémov. V nasledujúcich rokoch bol krajským školiteľom a metodikom na novozavádzaný IS v jednom z dvojice pilotných úradov v SR, kde systém testovali a optimalizovali. Automatizácia a informatizácia procesov je nielen jeho prácou, ale aj koníčkom. Od roku 2011 aplikuje vedomosti a skúsenosti pri zavádzaní elektronických procesov v rezorte MPSVR SR ako centrálny metodik DMS systému.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným